Skip to main content

Vai trò của Hội Nông dân huyện tham gia phát triển kinh tế và xây dựng chương trình "mỗi xã một sản phẩm"

Trong những năm qua, Đảng và nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối, nghị quyết đúng đắn để phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ quốc phòng an ninh. Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp là Nghị quyết số 26- NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Để cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản thực hiện như: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế tập thể... Ngày 7/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, đây là một trong những chủ trương đúng đắn, phù hợp với tình hình, xu thế phát triển và hội nhập, hợp lòng dân nhằm sớm thay đổi bộ mặt nông thôn. Ngày 29/6/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 975/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “chương trình mỗi xã một sản phẩm” của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.  
Yên Thế là huyện miền núi, có khoảng 2/3 diện tích đất tự nhiên là đồi rừng, đây là một tiềm năng, lợi thế để Yên Thế phát triển kinh tế nông lâm nghiệp và tạo nên một số sản phẩm thế mạnh đặc trưng của địa phương như: "Gà đồi Yên Thế", "Mật ong hoa rừng Yên Thế', "Chè xanh Bản ven", rượu Lộc Sơn, cam sành Bố Hạ, lợn rừng, dê, bưởi, vải , nhãn, các sản phẩm từ rừng và các sản phẩm được người dân địa phương chế biến theo tập quán phong tục của từng vùng như bánh khảo Phồn Xương, xôi trứng kiến Xuân Lương, bánh giò, chè lam, kẹo lạc Bố Hạ ... Đây là những sản phẩm thế mạnh sẵn có, là lợi thế để phát triển kinh tế thế mạnh và xây dựng chương trình "mỗi xã một sản phẩm" tại địa phương trong thời gian tới.
Hội Nông dân Yên Thế hiện có gần 20 ngàn hội viên, chiếm trên 80% hộ gia đình nông dân của huyện, do vậy vận động hội viên nông dân tham gia là đóng góp rất lớn vào những thành quả về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và phát triển kinh tế -xã hội, gắn với xây dựng chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" tại địa phương. Trong những năm quan, công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới được quan tâm đổi mới, đa dạng về nội dung và hình thức. Công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh được tăng cường và đổi mới theo hướng chú trọng về chất lượng, nâng cao chất lượng hội viên và tăng trưởng quỹ Hội. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân được đẩy mạnh giúp nông dân tăng nguồn vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển sản xuất và giảm nghèo bền vững đã lan tỏa rộng khắp. Phối hợp tổ chức giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với khoa học, giống vốn để phát triển sản xuất, nhiều mô hình kinh tế trang trại đã ứng dụng công nghệ cao vào SX, kinh doanh có hiệu quả và có thu nhập cao. Từ phong trào đã xuất hiện hàng trăm hộ nông dân thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên, nhiều hộ thu nhập gần 01 tỷ /năm; 02 sản phẩm thế mạnh của huyện là “Chè xanh bản Ven” và “Gà đồi Yên Thế” được tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và công nhận sản phẩm nông nghiệp hàng hóa cấp tỉnh giai đoạn 2018-2020, đặc biệt sản phẩm “Gà đồi Yên Thế” được chứng nhận "Sản phẩm, thực phẩm tốt nhất Đông Nam Á"…; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào rộng khắp, thể hiện rõ vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 
Để góp phần tích cực tham gia phát triển kinh tế và thực hiện có kết quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, các cấp hội trên địa bàn huyện cần thể hiện rõ vai trò của mình thông qua các nhiệm vụ cơ bản sau: 
Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản của Trung ương, tỉnh huyện về các chủ trương, chương trình phát triển kinh tế; việc triển khái Đề án thực hiện Chương trình “Mỗi xã là một sản phẩm” để hội viển nông dân hiểu rõ và thực hiện tốt. Đồng thời cụ thể hóa và xây dựng chương trình hành động thực hiện “Mỗi xã một sản phẩm”, gắn với các phong trào thi “sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào “Yên Thế chung tay xây dựng nông thôn mới”; phong trào nông dân tham gia bảo vệ quốc phòng-an ninh và các phong trào thi đua khác của Hội, của địa phương. 
Hai là: Thông qua các cuộc sinh hoạt của các câu lạc bộ; các chi, tổ hội nghề nghiệp; các tổ hợp tác sẵn có của Hội Nông dân đã và đang hoạt động hiệu quả để tuyên truyền nhân rộng, phát triển lớn hơn, qui mô và bài bản hơn để dần trở thành tổ hợp tác và HTX  theo Điều lệ HTX hiện nay. Nhằm tạo điều kiện cho hội viên nông dân có cơ hội tiếp cận với khoa học kỹ thuật, thị trường, giống , vốn và tạo mối liên kết bao tiêu sản phẩm, nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp và góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương 
Ba là: Tiếp tục nhân rộng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, vận động hội viên nông dân tham gia tích cực hơn; tập trung sản xuất những sản phẩm thế mạnh, sản phẩm đặc trưng của từng xã, từng vùng. Từ đó góp phần quan trọng thúc đẩy chương trình “Mỗi xã một sản phẩm “ tại địa phương.
Bốn là: Phối hợp với các ngân hàng thực hiện tốt chương trình hỗ trợ tín chấp, vay vốn. Đồng thời phối hợp thực hiện tốt dịch vụ hỗ trợ và xây dựng phát triển quĩ hỗ trợ nông dân để hội viên nông dân có vốn đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và hướng tới sản xuất những sản phẩm đặc trưng, thế mạnh,  đảm bảo an toàn và có giá trị. Từ đó hình thành chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đặc trưng riêng của địa phương.
Năm là: Thực hiện lồng ghép các chương trình, hoạt động, theo nhiều hình thức sinh động, thiết thực để thu hút hội viên nông tham gia; ủng hộ, hỗ trợ  và thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó có chương trình nông nghiệp, nông dân và nông thôn mà Nghị quyết Trung ương 7 đã đề ra và nay là Chương trình “ Mỗi xã một sản phẩm” đã được ban hành.
Để hội nông dân các cấp nói chung, Hội Nông dân huyện nói riêng thể hiện rõ vai trò trên thì cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị; sự phối hợp các ngành, chính quyền; sự trách nhiệm, tận tình của cán bộ, hội viên nông dân; sự đồng thuận và quyết tâm cao người dân trong toàn huyện thì Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” mới thực sự đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương Yên Thế ngày càng giàu đẹp và văn minh./.
 
Lục Lan