Skip to main content

Thực trạng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất hàng hóa nông nghiệp trên địa bàn huyện và những giải pháp cần tập trung lãnh, chỉ đạo trong thời gian tới

Yên Thế là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp; do vậy nông nghiệp là ngành chiếm tỷ trọng và đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện với các sản phẩm chủ lực như: Chăn nuôi gia cầm, trồng rừng kinh tế, cây ăn quả, chè... Trong những năm gần đây, tộc độ tăng trưởng kinh tế của huyện luôn ở mức khá, năm sau cao hơn năm trước (năm 2015 đạt 15,7%, năm 2016 đạt 16,19%), trong đó ngành nông - lâm - thủy sản tăng bình quân trên 6%/năm (năm 2015 tăng 6,6%, năm 2016 tăng 6,9%). Sản xuất nông nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, trên cơ sở chuyển đổi nhanh cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, chủ động đưa các giống cây mới có ưu thế hơn về năng xuất, chất lượng phù hợp với địa phương; đã hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp: Vùng chăn nuôi gia cầm (Đồng Tâm, Tiến Thắng)..., vùng trồng rừng kinh tế (Tam Tiến, Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Vương, Đồng Tiến)..., vùng trồng chè (Xuân Lương, Canh Nậu)..., vùng cây ăn quả (Đồng Kỳ, Hồng Kỳ, Đồng Lạc, Tân Sỏi)... đây là cơ sở để phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.
Bên cạnh những thuận lợi, trong quá trình phát triển nền nông nghiệp theo hướng hàng hóa, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện còn gặp một số khó khăn như: Diện tích đất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, phân bố không tập trung; lực lượng lao động trong ngành nông nghiệp có xu hướng giảm, già hóa do nguồn lao động trẻ chuyển dịch sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ; sản xuất nông nghiệp quy mô còn nhỏ, manh mún, thiếu quy hoạch, chưa hình thành được nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao và mô hình liên kết chặt chẽ giữa khâu sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; diễn biến thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi ngày càng diễn biến phức tạp, khó kiểm soát...
Thực hiện Nghị quyết số 94-NQ/HU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn huyện Yên Thế giai đoạn 2016- 2020. Đến nay sau gần một năm triển khai thực hiện sản xuất nông nghiệp của huyện đã đạt được kết quả nhất định như: Tốc độ tăng trưởng và giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng qua hàng năm, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được triển khai và nhân rộng, đã hình thành được các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa đối với các sản phẩm chủ lực như: Gà đồi, chè Bản Ven, cam, cây ăn quả, rừng kinh tế... đặc biệt một số mô hình đã ứng dụng, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất: Mô hình máng ăn uống tự động trong chăn nuôi gà, chăn nuôi lợn quy mô trang trại khép kín ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa trong lĩnh vực trồng trọt (máy làm đất, máy thu hoạch), hệ thống tưới tự động tiết kiệm nước, đưa cây con, giống mới cho năng suất cao, ổn định vào sản xuất... 
Trong thời gian tới để phát triển ngành nông nghiệp của huyện theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, đưa khoa hoa, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp cần khắn phục những tồn tại, hạn chế hiện tại đồng thời các cấp ủy, chính quyền cần tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:
Một là: Quy hoạch, xác định vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, cụ thể về địa điểm, quy mô, loại cây trồng, vật nuôi, nội dung ứng dụng công nghệ cao... đảm bảo phù hợp với định hướng và quan điểm phát triển ngành nông nghiệp của huyện trong thời gian tới.
Hai là: Lựa chọn công nghệ phù hợp với từng quy trình, quy chuẩn sản xuất, từng loại cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiêp. Trong đó tập trung ứng dụng công nghệ cao vào một số sản phẩm như: Lúa chất lượng cao (quy mô 100ha tại xã An Thượng), rau an toàn (quy mô 10ha/năm tại các xã Đồng Kỳ, Tiến Thắng, An Thượng, Đồng Lạc, Phồn Xương), cây chè (tập trung thực hiện Đề án nâng cao chất lượng sản xuất chè hàng hóa huyện Yên Thế giai đoạn 2016 - 2020), cây ăn quả (xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trên cây nhãn, vải và cây có múi tại các xã Đồng Kỳ, Đồng Tâm, Hồng Kỳ, Đông Sơn), cây lâm nghiệp (xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh bằng giống công nghệ mới và mô hình sản xuất giống cây lâm nghiệp quy mô 30 ha tại các xã: Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Vương, Đồng Tiến, Tam Tiến, Tiến Thắng), gà đồi (tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Đề án phát triển chăn nuôi gà đồi hàng hóa bền vững, giai đoạn 2016 -2020), lợn (xây dựng các mô hình chăn nuôi quy mô lớn tại các xã Đồng Tâm, An Thượng, Tân Sỏi... ứng dụng công nghệ chuồng kín, sử dụng hệ thống máng ăn, máng uống tự động, hệ thống làm mát, hầm biogas, chế phẩm xử lý ô nhiễm môi trường...) thông qua tuyên truyền người dân đầu tư máy móc, công nghệ vào sản xuất; nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đã ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn. Kêu gọi các doanh nghiệp, công ty, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; lồng ghép các nguồn vốn từ trung ương, tỉnh kết hợp với nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách huyện để xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn.
Ba là: Tiếp tục duy trì, giữ vững các thương hiệu nông sản hàng hóa đã được đăng ký bảo hộ, bao gồm: Chứng nhận nhãn hiệu gà đồi, chè, mật ong hoa rừng Yên Thế. Bên cạnh lựa chọn xây dựng và hình thành nhãn hiệu, thương hiệu một số sản phầm chủ lực có lợi thế so sánh của huyện như: Nhãn muộn, cam...Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện trong toàn quốc. Hỗ trợ phát triển các hình thức hợp tác, liên kết tổ chức sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa người sản xuất, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã với các doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Bốn là: Quan tâm bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp như: Giao thông nội đồng, kênh mương, điện sản xuất... là những yếu tố quan trọng để đưa máy móc và cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp.
Năm là: Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác liên quan đến ngành nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao cấp huyện, xã, thôn.
Sáu là: Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp là cơ sở để thực hiện thành công kế hoạch ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn.
Bẩy là: Thành lập Ban chỉ đạo sản xuất và tiêu thu sản phẩm nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Yên Thế, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; các cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch của UBND huyện về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn huyện Yên Thế giai đoạn 2016 - 2020 để triển khai thực hiện. Thống nhất lựa chọn, chỉ đạo xã Đồng Kỳ chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện xây dựng và thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tại thôn Đồng Lân, xã Đồng Kỳ, giai đoạn 2017 -2020.
Bên cạnh tổ chức thực hiện tốt các giải pháp nêu trên để việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt yêu cầu phải huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến thôn, bản và từng người dân tham gia sản xuất nông nghiệp để đảm bảo, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả theo Nghị quyết của Huyện ủy đã đề ra./. 
 
Vũ Trí Hải