Skip to main content

Quan tâm đầu tư hỗ trợ phát triển chăn nuôi gà đồi Yên Thế

Nhằm bảo vệ, giữ vững và phát triển thương hiệu gà đồi Yên Thế, hàng năm, huyện Yên Thế đều trích ngân sách từ 700 - 800 triệu đồng để hỗ trợ nông dân phát triển chăn nuôi gà đồi. 
Cụ thể, đã tiến hành hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi gà đồi hàng hóa bền vững, giai đoạn 2016 - 2020. Thường xuyên kiện toàn hệ thống cán bộ thú y từ huyện đến các thôn bản khi có sự thay đổi; trích ngân sách huyện hàng năm chi trả phụ cấp cho đội ngũ cán bộ thú y thôn, bản với mức 150.000 đ/người/tháng. Tổ chức lồng ghép nhiều nguồn vốn triển khai các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học cho các hộ chăn nuôi, đặc biệt là hộ nghèo và hộ cận nghèo, trong đó, các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ kinh phí để mua giống, vật tư và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học.
Ngoài các khoản hỗ trợ trên, hàng năm ngân sách tỉnh và huyện còn dành một phần kinh phí để hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia cầm tập trung, xây dựng chuỗi liên kết chăn nuôi, xây dựng thương hiệu gà đồi Yên Thế, quảng bá sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng… Đồng thời, tranh thủ sự hỗ trợ của các trường Đại học, các Chương trình hỗ trợ từ các đơn vị sự nghiệp của Trung ương và của tỉnh như: Mô hình nuôi gà lông màu hướng trứng và hướng thịt chất lượng cao trong nông hộ của Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương; mô hình nuôi khảo nghiệm giống gà VP34, VP35, gà Rilai của Trung tâm huấn luyện gia cầm Vạn Phúc; Chương trình hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh; mô hình chuỗi liên kết trong chăn nuôi và tiêu thụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; mô hình chuỗi liên kết chăn nuôi - thu mua - tiêu thụ, chăn nuôi - giết mổ - chế biến - tiêu thụ của Sở Công thương; Trung tâm Khuyến nông - Khuyến lâm, Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình 135..., với tổng kinh phí trên 3,5 tỷ đồng.
Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi để các hộ nông dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, giảm nghèo và vươn lên làm giàu./.
 
Văn Thư