Skip to main content

Phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Yên Thế

Kinh tế tập thể (KTTT) với nòng cốt là Hợp tác xã (HTX) có vai trò quan trọng trong phát triển Kinh tế xã hội đất nước. KTTT luôn được Đảng và Nhà nước khuyến khích phát triển và được khẳng định trong các Nghị quyết đại hội của Đảng: “Kinh tế tập thể cùng với khu vực kinh tế nhà nước dần trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân”.
Những năm gần đây, hoạt động của các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Yên Thế có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, đã khẳng định được vai trò nòng cốt trong khu vực kinh tế tập thể, góp phần quan trọng trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn.
Để công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện đạt hiệu quả. UBND huyện Yên Thế đã thành lập BCĐ phát triển KTTT huyện Yên Thế, đồng thời xây dựng Kế hoạch phát triển KTTT huyện Yên Thế đến năm 2020. Chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn tổ chức phổ biến tuyên truyền, thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, lồng ghép phổ biến tại các hội nghị, các buổi sinh hoạt chuyên đề tại các địa phương... Nhằm nâng cao nhận thức về Luật HTX, UBND huyện đã triển khai cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012 với 1.494 bài dự thi (kết quả: đạt giải khuyến khích tập thể, 04 giải cá nhân gồm 01 giải nhì, 01 giải ba và 02 giải khuyến khích); Đài truyền thanh - Truyền hình huyện thực hiện 02 phóng sự dự thi về mô hình HTX kiểu mới… 
Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh, huyện Yên Thế đã tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác chuyển đổi, sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện. Tính đến hết tháng 10/2016, Huyện Yên Thế cơ bản đã hoàn thành công tác tổ chức lại, chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012. 
Toàn huyện hiện có 19 HTX hoạt động  theo Luật Hợp tác xã năm 2012 với số vốn điều lệ gần 53 tỷ đồng và số thành viên góp vốn là 198 người, trong đó có 11 HTX nông, lâm nghiệp (chiếm 57,89%), 8 HTX phi nông nghiệp (chiếm 42,1%). Đối với lĩnh vực phi nông nghiệp có 2 HTX tiểu thủ công nghiệp, 5 HTX thương mại-dịch vụ, 01 HTX giao thông vận tải. 
Có 02 HTX thực hiện chuyển đổi đó là HTX dịch vụ nông nghiệp thị trấn Bố Hạ, HTX giao thông vận tải Yên Thế; trong năm 2016 và đầu năm 2017 có 06 HTX thành lập mới là HTX DVNN Yên Hợp, HTX nông dân 98, HTX sản xuất và kinh doanh tổng hợp Trung Thành, HTX dịch vụ và du lịch Yên Thế, HTX nuôi ong nông lâm Lương Hiệp Tiến và HTX nông nghiệp “Xanh” Yên Thế, với số vốn điều lệ gần 7 tỷ đồng và số thành viên góp vốn 72 người. Cũng trong năm 2016, huyện Yên Thế đã giải thể Bắt buộc đối với 10 HTX đã dừng hoạt động trên địa bàn huyện.
Công tác tổ chức lại, chuyển đổi HTX theo Luật năm 2012 đã được các cơ quan chuyên môn và một số xã, thị trấn triển khai tích cực, có nhiều biện pháp quyết liệt, hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện cho các HTX tiến hành thủ tục về tổ chức lại, chuyển đổi theo luật... Từ khi chuyển đổi và hoạt động theo Luật HTX năm 2012, nhìn chung kinh tế tập thể, HTX được củng cố, bộ máy tổ chức gọn nhẹ, quyền làm chủ của xã viên được phát huy; mô hình tổ chức HTX được sắp xếp lại theo hướng linh hoạt và đa dạng, đáp ứng nhu cầu của xã viên và hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
Điển hình như mô hình HTX kiểu mới của HTX Thân Trường đã gắn kết chặt chẽ giữa lợi ích của HTX với xã viên trong sản xuất chè Bản Ven, tạo nên thương hiệu được nhiều nơi biết đến; hay như HTX chế biến vôi Ngân Hồng xây dựng thương hiệu cho vôi Hương Vĩ, mang lại hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, tạo thu nhập cho người lao động và tiêu thụ sản phẩm cho các hộ làm nghề vôi tại địa phương…
Theo đánh giá, các HTX duy trì hoạt động ổn định, một số HTX đã vươn lên tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tiêu biểu như: HTX Thân Trường, HTX chế biến vôi Ngân Hồng, HTX Phát Huy, HTX dịch vụ TM Tuyến Hải... Hoạt động của nhiều HTX đa dạng hơn, theo xu hướng sản xuất kinh doanh tổng hợp, gắn với dịch vụ phục vụ lợi ích cho HTX và xã viên. Các HTX thành lập mới tuân thủ theo các quy định của Luật HTX năm 2012, xuất phát từ nhu cầu thực tế và nguyện vọng của bà con nông dân và người lao động; có nhiều loại hình hợp tác đa dạng được xuất phát từ nhu cầu thực tế của nền kinh tế thị trường; thực hiện đúng nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, tự chủ trong nguồn vốn và hoạt động kinh doanh của từng HTX; có phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể, rõ ràng hơn, đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dân địa phương; nội dung và quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ từng bước có được hiệu quả; tạo được việc làm thường xuyên cho xã viên và một phần người lao động theo mùa vụ có việc làm trong những lúc nhàn rỗi; xã viên được quan tâm tốt hơn về an sinh - xã hội. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển KTTT trên địa bàn huyện Yên Thế vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Nhận thức của nhân dân về Hợp tác xã kiểu mới chưa đầy đủ; Phần lớn các Hợp tác xã có quy mô nhỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh còn đơn điệu, manh mún, chưa tích cực huy động các nguồn lực nội tại để phát triển, chưa có hình thức liên kết khu vực Hợp tác xã, Hợp tác xã với các tổ chức doanh nghiệp; Năng lực hoạt động của các Hợp tác xã không đồng đều, trình độ lao động còn thấp; Số Hợp tác xã làm ăn có hiệu quả chiếm tỷ lệ chưa cao, tốc độ tăng trưởng thấp, tích lũy ít, khả năng đóng góp vào ngân sách còn hạn chế…
Thực hiện kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh Bắc Giang tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung về HTX kiểu mới theo chuỗi, nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KTTT. Để khắc phục những hạn chế tồn tại nêu trên, năm 2017 BCĐ phát triển KTTT huyện Yên Thế đã triển khai những nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
Một là: Tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của UBND tỉnh và Kế hoạch của UBND huyện về phát triển KTTT đến năm 2020. Đồng thời, yêu cầu các ngành, các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại đơn vị xây dựng kế hoạch của ngành, đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển KTTT của cấp trên.
Hai là: Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước về KTTT từ huyện đến cơ sở. Xây dựng quy chế hoạt động của BCĐ huyện. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KTTT.
Ba là: Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích, hỗ trợ các HTX thành lập mới.
Bốn là: Phối hợp với BCĐ tỉnh và các ngành liên quan của tỉnh tổ chức các lớp tập huấn về Luật HTX năm 2012, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý của các HTX.
Năm là: Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho các HTX; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho các HTX hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ, phương án kinh doanh đã đề ra.
Trước yêu cầu đổi mới trong xu thế hội nhập, phát triển kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian tới, các cấp các ngành phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền quán triệt, triển khai Luật HTX năm 2012 và các văn bản chỉ đạo khác về phát triển kinh tế tập thể để các HTX trên địa bàn thực hiện đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng được cơ chế thị trường hiện nay. Đẩy mạnh các hoạt động, tạo các nguồn lực, lồng ghép phát triển HTX vào các chương trình về việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.  Để kinh tế tập thể phát huy hiệu quả, rất cần chính sách xây dựng HTX với các hộ tham gia sản xuất theo mô hình chia sẻ lợi nhuận, đồng thời kết hợp với đào tạo về sản xuất và kinh doanh cho thành phần kinh tế tập thể. Với các bước đi nêu trên, hy vọng trong thời gian tới, kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Yên Thế sẽ có bước phát triển mạnh mẽ./.
 
Minh Sâm