Skip to main content

Kết quả thu ngân sách trên địa bàn huyện 09 tháng đầu năm 2018

Trong 9 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung và trên địa bàn huyện nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, tạo đà thuận lợi để đạt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND huyện giao. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế còn  xẩy ra tác động không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn huyện. 
Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt và linh hoạt của UBND huyện, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị liên quan, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp; cùng với nỗ lực của cơ quan thuế trong việc áp dụng đồng bộ và quyết liệt các biện pháp quản lý thuế, khai thác nguồn thu và chống thất thu ngân sách đi đôi với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tuyên truyền, đối thoại, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác quản lý, hạn chế nợ đọng thuế; kiểm soát chặt chẽ tình hình kê khai, nộp thuế… Nhiệm vụ công tác thuế 9 tháng đầu năm 2018 đã đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể:
Tổng thu NSNN 9 tháng đạt 104.832,4 triệu đồng, bằng 105,4% dự toán năm 2018 (tổng thu trừ tiền sử dụng đất đạt 50.795,5 triệu đồng, bằng 85,4% dự toán năm). Trong đó có một số xã, thị trấn thu đạt kết quả khá như: Phồn xương, Tam Hiệp, Đồng Tiến, Canh Nậu, Tân Sỏi, Hương Vĩ và thị trấn Bố Hạ…
Tuy nhiên một số khoản thu đạt thấp so với dự toán năm như: Thu phí, lệ phí; thu khác ngân sách và thu cố định tại xã. Thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải; chế biến gỗ; thuế hộ kinh doanh cá thể; phí sử dụng lề đường, bến bãi; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoán sản chưa quản lý chặt chẽ, vẫn còn để thất thu.
Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2018, Chi cục Thuế xác định nhiệm vụ công tác thuế trọng tâm của những tháng cuối năm là: Bám sát sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế và đẩy mạnh công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu NSNN năm 2018. Những nhóm giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện đó là:
Thứ nhất: Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với UBND huyện chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ thu đối với những khoản thu đạt tiến độ thấp, những lĩnh vực còn để thất thu.
Thứ hai: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế thông qua việc đổi mới phương thức, phong phú các hình thức tuyên truyền. Tuyên dương kịp thời thành tích của các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, có đóng góp số thu lớn cho NSNN. Thường xuyên tổ chức “tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế”, các hội nghị đối thoại, tập huấn chính sách thuế mới nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý thuế.
Thứ ba: Quản lý kê khai thuế đảm bảo 100% các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn đều được đưa vào diện quản lý và kê khai nộp thuế. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế nhằm duy trì chất lượng kê khai và đảm bảo tỷ lệ hồ sơ khai thuế đúng hạn đạt 100% so với số phải kê khai nghĩa vụ thuế theo quy định. Tập trung kiểm tra các tờ khai có sự mâu thuẫn, có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đủ thuế, rà soát tình hình phát sinh thuế TNDN và lợi nhuận còn lại của năm 2017 để đôn đốc người nộp thuế nộp đúng, đủ và kịp thời các khoản phát sinh phải nộp vào NSNN.
Thứ tư: Triển khai quyết liệt nhiệm vụ công tác kiểm tra theo kế hoạch, đảm bảo số lượng và chất lượng công tác kiểm tra. Tổ chức kiểm tra chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm và các mặt hàng nhạy cảm, tập trung vào các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro, trốn thuế. Tăng cường phúc tra đối với các hộ có đơn nghỉ, bỏ kinh doanh... Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chống thất thu đối với khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ cá nhân kinh doanh theo tinh thần tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Thứ năm: Tập trung triển khai đầy đủ các biện pháp quản lý nợ đã đề ra từ đầu năm góp phần tăng thu cho NSNN, cơ quan thuế chủ động tham mưu với UBND huyện chỉ đạo các ngành phối hợp với cơ quan thuế để thu hồi nợ đọng. Phối hợp chặt chẽ với kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, ... thực hiện nhiệm vụ đôn đốc thu hồi tiền thuế nợ vào NSNN. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giải thích các quy định pháp luật về nợ thuế cho người nộp thuế để nâng cao tính tuân thủ, khuyến khích tự nguyện, tự giác của người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế; thông qua thông tin, tuyên truyền, phòng ngừa nợ thuế. Tập trung kiểm tra việc phân loại nợ thuế, việc tổng hợp đầy đủ các khoản tiền thuế nợ, việc thực hiện cưỡng chế, đôn đốc thu tiền thuế nợ. 
Thứ sáu: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết đấu tranh, xử lý kịp thời đối với những hành vi gây phiền hà, sách nhiễu trong việc thực thi công vụ; đổi mới phương pháp làm việc, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan thuế./.
 
Ngọc Thủy