Skip to main content

Gần 7000 cán bộ - hội viên phụ nữ được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và nghiệp vụ

Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 181 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong phát triển sản xuất cho 6.711 cán bộ, hội viên phụ nữ.
Trong đó có 148 lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt; 21 lớp tập huấn sử dụng vay vốn tín dụng; 08 lớp về nâng cao năng lực giới; 02 lớp tập huấn nghiệp vụ; 01 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác và 01 lớp bồi dưỡng khởi sự Doanh nghiệp. 
Thông qua các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đã giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nắm vững các kiến thức, kỹ năng về chọn giống, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa và các loại cây màu cũng như kỹ thuật bón phân, đạm, phối trộn, sử dụng thức ăn chăn nuôi, góp phần cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi,tăng thu nhập cho gia đình hội viên. Đồng thời thông qua các lớp tập huấn nghiệp vụ giúp cho cán bộ hội viên phụ nữ nâng cao trình độ, góp phần làm tốt công tác Hội và các phong trào thi đua./. 
 
Chu Hoa