Skip to main content

Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện giám sát tại Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chiều 29/8/2016, Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Tuyền - Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, trưởng Ban kinh tế - xã hội làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thu, quản lý sử dụng quỹ phòng, chống lụt bão giai đoạn 2013 - 2016 tại Phòng tài chính - kế hoạch huyện.
Theo báo cáo của Phòng tài chính - kế hoạch huyện, trong giai đoạn từ 2013 đến tháng 6/2016, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tham mưu giúp UBND huyện triển khai thực hiện thu Quỹ phòng chống lụt bão với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng. Nguồn quỹ phòng, chống lụt bão chủ yếu là huy động đóng góp của cán bộ công chức, viên chức; các tổ chức và cá nhân cư trú trên địa bàn huyện. Quỹ được sử dụng để hỗ trợ việc tu bổ đê điều, phòng chống và khắc phục hậu quả lụt bão. 
Nhìn chung việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và hoạt động quỹ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả; hàng tháng, quý, năm đều thực hiện theo dõi thu, chi, đối chiếu với Kho bạc Nhà nước; tuân thủ chế độ báo cáo đúng thời gian về Sở tài chính tỉnh. Kết quả thu chi đảm bảo tính công khai, minh bạch; các đơn vị quản lý quỹ thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, cung cấp thông tin về quản lý, sử dụng quỹ theo định kỳ hoặc khi có thanh tra, kiểm tra… Qua đó góp phần cùng ngân sách địa phương khắc phục hậu quả khi có thiệt hại do lụt, bão gây ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, sử dụng quỹ phòng chống lụt bão của huyện còn một số tồn tại, hạn chế như: một số tổ chức, cá nhân nhận thức chưa đầy đủ, còn chây ỳ không nộp quỹ; một số xã, thị trấn thu nộp quỹ không đạt kế hoạch giao….
Để phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong thời gian tới Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các cá nhân, đơn vị hiểu rõ tầm quan trọng của quỹ phòng, chống lụt bão; phấn đấu thu đạt 100% kế hoạch, đảm bảo đúng mục tiêu, nhiệm vụ và có hiệu quả trong công tác phòng, chống lụt bão năm 2016./.
 
Quang Huy