Skip to main content
STT Mã đề tài Tên đề tài Đơn vị chủ trì Thời gian File
1 Nghiệm thu Dự án cam Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện 2016
2 Bổ sung đối tượng miễn SKKN hoặc đề tài NCKH- Hội thi GVDG cấp huyện năm 2015-2016 Phòng GD-ĐT 2016
3 Thông báonghiệm thu SKKN hoặc đề tài NCKH Phòng GD-ĐT 2016
4 Thử nghiệm Thử nghiệm UBND huyện 2016