Skip to main content

THÔNG TIN ĐẦU TƯ MUA SẮM CÔNG NĂM 2016

1. QĐ v/v bổ sung kinh phí mua sắm cơ sở vật chất phục vụ chuẩn mức độ 2 cho trường TH TT Cầu Gồ; hỗ trợ UBND xã Phồn Xương xây dựng 2 lớp học MN điểm lẻ khu Thành Chung  

2. Đề nghị cấp kinh phí cho mua sắm trang thiết bị làm việc  

3. QĐ v/v bổ sung cho Phòng Tư pháp kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn  

4. QĐ V/v phân bổ kinh phí mua sắm thiết bị phục vụ công tác từ nguồn sự nghiệp công nghệ thông tin năm 2016  

5. QĐ v/v bổ sung cho các đơn vị kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2016  

6. Kế hoạch đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 năm 2016  

7. QĐ v/v phê duyệt chủ trương đầu tư triển khai mở rộng phần mềm một cửa điện tử hiện đại liên thông 10 đơn vị cấp xã huyện Yên Thế năm 2016

8. QĐ v/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp lắp đặt hệ thống đèn trang trí huyện Yên Thế  

9. QĐ v/v giao chủ đầu tư và danh mục đầu tư từ nguồn sự nghiệp giáo dục năm 2016  

10. QĐ v/v giao chủ đầu tư và danh mục đầu tư từ nguồn sự nghiệp thủy lợi năm 2016

11. QĐ v/v giao chủ đầu tư và danh mục đầu tư từ nguồn sự nghiệp giao thông năm 2016  

12.  Phê duyệt danh mục vốn đầu tư XDCB ngân sách xã năm 2016  

13. QĐ v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường vào đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ huyện Yên Thế  

14. Phê duyệt bổ sung danh mục vốn đầu tư XDCB ngân sách xã năm 2016  

15.  Phe duyệt dự toán, KH đấu thầu mua cây chè giống cung ứng vụ thu năm 2016 theo ĐA "Nâng cao chất lượng sản xuất chè hàng hóa huyện Yên Thế, giai đoạn 2016 -2020"

16.  Phê duyệt bổ sung danh mục vốn đầu tư XDCB ngân sách xã năm 2016  

17. Lập kế hoạch đầu tư công năm 2017 và giai đoạn 2017-2020  

18. Rrà soát, tổng hợp nhu cầu và xây dựng kế hoạch hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với HTX nông nghiệp năm 2017  

19. Đề nghị phê duyệt TMDA hỗ trợ PTSX thuộc CT 135 năm 2016 xã Xuân Lương  

20. Đề nghị phê duyệt TMDA hỗ trợ PTSX thuộc CT 135 năm 2016 xã Đồng Tiến  

21.  Phê duyệt bổ sung danh mục vốn đầu tư XDCB ngân sách xã năm 2016 . 

22. Lập kế hoạch đầu tư công năm 2017 và giai đoạn 2017-2020  

23. Chấp thuận đầu tư điều chỉnh dự án trụ sở làm việc liên cơ quan huyện Yên Thế  

24. Phê duyệt bổ sung danh mục vốn đầu tư XDCB ngân sách xã năm 2016