Skip to main content

Yên Thế triển khai nghị quyết về xây dựng thôn, bản nông thôn mới đến năm 2020

Ngày 26/12/2016, BTV Huyện ủy Yên Thế đã ban hành Nghị quyết số 105-NQ/HU về xây dựng thôn, bản nông thôn mới đến năm 2020. Qua phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, BTV Huyện ủy đã chỉ ra những giải pháp cần triển khai thực hiện từ nay đến năm 2020; trong đó việc xây dựng thôn, bản nông thôn mới là một giải pháp quan trọng. 
Trong giai đoạn 2011- 2015, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Thế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy KT-XH của huyện phát triển theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại - dịch vụ, tạo việc làm và tăng thu nhập cho dân cư nông thôn; kết cấu hạ tầng nông thôn được củng cố; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm bền vững. Hệ thống chính trị từ huyện đến xã được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Chương trình còn một số bất cập như:  Công tác quy hoạch, xây dựng Đề án nông thôn mới đã được thực hiện tại 100% số xã nhưng ở một số nội dung còn chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn phát triển hiện nay; nguồn vốn để thực hiện theo Đề án đã được phê duyệt là rất lớn trong khi ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương trình còn hạn chế; việc xác định các mô hình xây dựng NTM tiêu biểu để từ đó nhân rộng trong các xã trên địa bàn huyện đã được tập trung chỉ đạo thực hiện tuy nhiên còn chưa rõ; kinh tế nông thôn vẫn chủ yếu là thuần nông, trình độ sản xuất của nhân dân chưa đáp ứng được yêu cầu của sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Môi trường nông thôn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm rác thải trong sinh hoạt và sản xuất... Trên địa bàn huyện mới có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Vì vậy, trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế thì đồng thời với việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới cần xây dựng các thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới theo đặc thù, lợi thế riêng của từng địa phương là cần thiết nhằm tạo động lực cho phong trào xây dựng nông thôn mới của các xã, làm cơ sở nhân rộng trên địa bàn huyện góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thư XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
Với quan điểm: Xây dựng các thôn (bản) nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị; thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới trên cơ sở những thế mạnh của từng địa phương làm cơ sở để nhân rộng ra các xã trong huyện. Các nội dung, hoạt động về xây dựng thôn (bản) nông thôn mới phải được người dân bàn bạc dân chủ, công khai để quyết định và tổ chức thực hiện. Xây dựng thôn (bản) nông thôn mới nhằm phát huy nội lực của cộng đồng dân cư, phát huy vai trò chủ thể của người dân. Các cấp, các ngành đóng vai trò lãnh, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho nhân dân. 
Nghị quyết cũng đã chỉ ra những nhiệm vụ, mục tiêu cần đạt được đến năm 2020. Với mục tiêu chung: Xây dựng thôn, bản nông thôn mới huyện Yên Thế có kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với phát triển sản xuất theo thế mạnh địa phương, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường; xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp hàng hóa; xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ vững ANTT và không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Tổ chức tốt cuộc vận động “Yên Thế chung sức xây dựng nông thôn mới”. Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2018 có 01 thôn xây dựng điểm (thôn Đồng Lân - xã Đồng Kỳ) đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Đến năm 2020 phấn đấu ít nhất 50%   số xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới có 01 thôn (bản) đạt chuẩn nông thôn mới. Xây dựng củng cố hệ thống chính trị tại thôn (bản) đảm bảo trong sạch vững mạnh hàng năm. Phát triển sản xuất gắn với thế mạnh của địa phương, nâng cao thu nhập người sản xuất từ 1,5 lần so với năm 2016.
Như vậy, đồng hành với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ở 19/19 xã trong toàn huyện; việc triển khai, xây dựng thôn, bản nông thôn mới trong toàn huyện là một chủ trương lớn của cấp ủy, chính quyền huyện Yên Thế. Việc thực hiện thắng lợi các chương trình này sẽ góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của toàn huyện, hướng Yên Thế trở thành huyện nông thôn mới trong tương lai./.
Duy Chiến