Skip to main content

Hội nông dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội nông dân từ huyện đến cơ sở đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, gắn với vận động xây dựng gia đình nông dân văn hóa; chấp hành nghiêm Luật giao thông, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; thực hành tiết kiệm, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. 
Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", toàn huyện đã  có 17.750  hộ  hội viên đăng ký đạt gia đình văn hóa. Công tác  tuyền truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia chiến dịch làm đường giao thông, thuỷ lợi đã được các cấp hội quan tâm chỉ đạo. Kết quả 6 tháng đầu năm, đã sửa chữa, bảo dưỡng phát quang hành lang được 185 km đường giao thông nông thôn; nạo vét được 6.600m kênh mương; đào đắp được 2.100m3 đất đá  và 620 ngày công lao động. Ngoài ra vận động được 32 hộ hội viên hiến 1.709m2 đất, tháo dỡ được 250m2 tường rào để làm đường giao thông. Điển hình, Hội Nông dân xã Xuân Lương vận động xây được 3 hố ga xử lý vỏ thuốc BVTV trị giá 1,8 triệu đồng. Hội nông dân cơ sở đã thành lập 03 CLB  văn nghệ &TT với 75 thành viên tham gia sinh hoạt, đồng thời tiếp tục duy trì, phát triển các mô hình CLB nông dân làm nòng cốt tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân chấp hành tốt chính sách dân số, bảo đảm an toàn giao thông; bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các tệ nạn xã hội ở nông thôn./.
 
Chu Hoa