Skip to main content

UBND huyện tổ chức phiên họp thứ 25

Sáng ngày 22/5/2018, UBND huyện Yên Thế đã tổ chức phiên họp thứ 25, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Vũ Trí Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. 
Tại phiên họp các đại biểu đã tập trung thảo luận, thông qua dự thảo 6 nội dung gồm: Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XXI; Báo cáo sơ kết thực hiện kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020, nhiệm vụ giải pháp thực hiện đến năm 2020; Kết quả thực hiện Đề án đổi mới dạy và học tiếng Anh trong trường phổ thông giai đoạn 2016 - 2020; Sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình số 63/CTr - UBND về đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Yên Thế giai đoạn 2016 - 2020; Sơ kết thực hiện đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 94 ngày 30/9/2016 của BTV Huyện ủy về ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2020.
Trên cơ sở dự thảo các nội dung trình tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những vấn đề trọng tâm như: Việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chung chung, chưa cụ thể, hướng giải quyết một số lĩnh vực thiếu căn cứ pháp lý và chưa có tính thuyết phục. Đối tượng tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế còn thấp và có nhiều biến động; việc triển khai chương trình dạy và học tiếng Anh chưa đảm bảo về cơ sở trang thiết bị, con người còn thiếu do vậy chất lượng còn thấp; công tác cải cách hành chính đã có nhiều đổi mới, song vẫn còn không ít bất cập hạn chế, nhất là ở cấp xã...
Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu đối với việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các cơ quan chuyên môn và Văn phòng khi tổng hợp ý kiến cần phải xác minh rõ nội dung, chắt lọc, phân loại ý cụ thể cho từng lĩnh vực. Việc trả lời phải bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chương trình lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện để trả lời cử tri được rõ ràng và phải ngắn gọn dễ hiểu. Về nội dung các báo cáo, đề nghị các cơ quan tham mưu nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, bổ sung các giải pháp và hoàn thiện các văn bản trình Thường trực Huyện ủy, UBND huyện xem xét ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao nhất./.
 
Trung Hiếu