Skip to main content

Tuyên truyền Đại hội Mặt trận tổ quốc các cấp

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm đánh giá tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội: những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua; biểu dương những điển hình tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo; đề ra các mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động và giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới.
Thông qua đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền, góp phần làm cho hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trên cơ sở các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm của hệ thống chính trị về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 Động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ sở để chào mừng đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
 Đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền về đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống Mặt trận được triển khai thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến địa bàn dân cư, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; coi trọng cả công tác tuyên truyền trong nước và tuyên truyền đối ngoại, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch.
Thời gian triển khai Đại hội  MTTQ Việt Nam các cấp tiến Đại hội  MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024) bắt đầu quý IV năm 2018 đến quý III năm 2019. Chủ đề của Đại hội  là “Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc”. Theo đó, công tác tuyên truyền cần tập trung vào những nội dung sau:
1. Tuyên truyền những quan điểm, chủ trương của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lịch sử, truyền thống và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; những kết quả về việc thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản pháp quy liên quan đến vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2. Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp: Nêu bật những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, những vấn đề đặt ra để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của Mặt trận ở địa phương trong nhiệm kỳ mới; những tập thể, cá nhân tiên tiến, những bài học kinh  nghiệm qua phong trào thi đua yêu nước, các phong trào của Mặt trận trên các lĩnh vực khác nhau ở địa phương, cơ sở, đặc biệt là 2 cuộc vận động: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  
3. Tuyên truyền về kết quả Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; Mặt trận phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; công tác giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác đối ngoại nhân dân, vận động đồng bào các tôn giáo, dân tộc...
4. Kết quả tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình công tác của MTTQ Việt Nam; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhân dân… (gắn với kết quả thực hiện Đề án 01 về đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam).
5. Kết quả công tác tuyên truyền, vận động trong đồng bào các dân tộc (gắn với kết quả thực hiện Kết luận số 01 của Đoàn Chủ tịch); tuyên truyền, vận động trong đồng bào các tôn giáo (gắn với kết quả thực hiện Kết luận số 02 của Đoàn Chủ tịch); phát huy người có uy tín, tiêu biểu, nhân sỹ, trí thức trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
6. Kết quả công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài; kết quả hoạt động Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; hoạt động tiếp xúc, thăm hỏi của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận với nhân dân.
Các cấp, các ngành trên toàn huyện cần tập trung thực hiện công tác tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội MTTQ các cấp để động viên cán bộ, công chức trong hệ thống Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện./.
 
                                                                     Thanh Phương