Skip to main content

Trung tâm BCDT bế giảng lớp đảng viên mới

Sáng ngày 21/12/2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới đượt 2 năm 2017. Dự lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Văn Tuyền - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, lãnh đạo các ban Xây dựng đảng, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.
      Trong thời gian 10 ngày, từ 12 đến 21/12, 76 học viên đã lần lượt được nghiên cứu 10 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyê tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở;Xây dựng Đảng về đạo đức và chuyên đề phấn đấu , rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. 
        Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm vững kiến thức cốt lõi về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên.
       Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận; 23,7% học viên đạt loại giỏi, 71% đạt loại khá. Tại buổi lễ, Ban tổ chức lớp học cũng đã biểu dương 8 học viên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập./.
          
Trung Hiếu