Skip to main content

Thường trực HĐND huyện giám sát tại xã Hồng Kỳ

Chiều 31/5/2017, Đoàn giám sát của thường trực HĐND huyện do đồng chí Đinh Công Hưng – PCT HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức; công tác xây dựng, kiện toàn bộ máy; xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc hoạt động, quy chế làm việc của UBND xã Hồng Kỳ.
Từ năm 2016 đến nay, việc tổ chức quán triệt triển khai chỉ đạo thực hiện các Luật theo nội dung giám sát đã được UBND xã Hồng Kỳ thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đúng luật. UBND xã đã xây dựng, ban hành các quy chế làm việc, bộ máy chính quyền đi vào hoạt động có nề nếp và hiệu quả. Công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ viên chức được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật được quan tâm thực hiện nhằm nâng cao vai trò, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân. 
Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí PCT HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả của xã Hồng Kỳ đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hồng Kỳ phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ; tiếp tục quán triệt, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, viên chức tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; rà soát bổ sung các quy chế đảm bảo cơ chế vận hành, cơ chế lãnh đạo và làm việc nghiêm túc, hiệu quả; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về  “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đoàn kết, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém để thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.
 
Chu Hoa