Skip to main content

Thực trạng và giải pháp triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Trong thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, trong toàn huyện đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy, nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”', “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đảm bảo chất lượng, tiến độ, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.
Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã triển khai quán triệt, phổ biến, học tập, Chỉ thị số 05 một cách bài bản, sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo, kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên đã làm chuyển biến rõ nét về nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Qua đó, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã dần được nâng lên, hạn chế được tình trạng đùn đẩy, né tránh việc khó, thiếu trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương thi hành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao được vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở.
Chỉ đạo tổ chức các hội nghị, sinh hoạt chuyên đề, gắn với việc tự phê bình và phê bình tại các cuộc họp đảng nhật hàng tháng của các chi, đảng bộ. Kết quả năm 2017, đã có 341 chi bộ dưới đảng bộ, 23 chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức gần 3.000 buổi sinh hoạt chi bộ với 18.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt đảng nhật với nhiều nội dung sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những lời dạy, những kỷ niệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang với Bác Hồ thông qua cuốn tài liệu Những lần Bác Hồ về thăm Hà Bắc - Bắc Giang, cùng với tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương biên tập gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị...
Bên cạnh đó, để việc quán triệt, triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 4 kế hoạch, 1 chương trình hành động, 02 quyết định và nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện; tổ chức in, cấp phát tới 100% đảng viên của Đảng bộ huyện tài liệu nhân diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; in sao đĩa DVD bài nói của Giáo sư Hoàng Chí Bảo về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gửi tới các chi, đảng uỷ cơ sở để làm tài liệu tuyên truyền... Đã tiếp tục chỉ đạo, cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Tăng cường tính minh bạch, công khai trong việc giải quyết các vấn đề lớn, nhạy cảm, bức xúc, nổi cộm tại địa phương.
Việc xây dựng kế hoạch thực hiện của tập thể cá nhân trong năm 2017 được thực hiện tốt. Cụ thể năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 10 nhiệm vụ trọng tâm; có 49 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã đăng ký 129 việc; 339 chi bộ dưới đảng bộ đăng ký 667 việc tập trung giải quyết; 296 đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở đăng ký giải quyết 630 vấn đề. Với những nội dung tập trung giải quyết như: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu kiện về đất đai; vấn đề môi trường; nâng cao ý thức nêu gương, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và hiệu quả công tác; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; nâng tỷ lệ kết nạp đảng viên mới là trưởng thôn, bản, phố...
Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang xây dựng kế hoạch của cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW. Nội dung chủ yếu tập trung vào việc rèn luyện và thực hiện tốt theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú ý vào những mặt còn hạn chế của bản thân để khắc phục. Đã có 4.247/4.731 đảng viên xây dựng kế hoạch và đăng ký 8.058 việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 14.075 cán bộ, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch và đăng ký 21.933 việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với những nội dung như: Thực hành tiết kiệm; thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở; nâng cao chất lượng công việc được giao; trung thực, gương mẫu, không suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân...
Thông qua việc xây dựng kế hoạch và đăng ký việc làm theo Bác của các tổ chức, cá nhân; nhiều vụ việc bức xúc, nổi cộm kéo dài, tồn đọng đã được xử lý. Kỷ luật kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước được tăng cường, công tác cải cách hành chính gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Chất lượng các hội nghị, kỳ họp, các cuộc giao ban, đảng nhật được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã tăng cường mối quan hệ phối hợp với chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thường xuyên phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua đó, nhiều điển hình tiên tiến với nhiều cách làm hay thiết thực, hiệu quả đã phát huy tác dụng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai có hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành thường xuyên, liên tục, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
Một là, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng về nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mỗi chi, đảng ủy cơ sở, cơ quan đơn vị đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ huyện. Quá trình thực hiện phải gắn kết chặt chẽ với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, mỗi người, mỗi chi, đảng ủy, cơ quan, đơn vị “tự soi”, “tự sửa”, tự phấn đấu; coi đó là công việc thường xuyên, hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên…
Hai là, tiếp tục chỉ đạo đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị…, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện đạo đức công vụ, cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức…
 Ba là, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; lồng ghép có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác trong xây dựng cơ quan, đơn vị; Đa dạng các hình thức, phương pháp tổ chức học tập chuyên đề; tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời.
Bốn là, coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện với phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực; kết hợp giữa “xây” với “chống”, lấy xây làm chính; đưa nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW vào các nội dung giảng dạy các trường học. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với các tổ chức, mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng.
Năm là, chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; đồng thời phê phán những tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa thực sự chú trọng, còn hình thức để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Việc biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến cần được làm thường xuyên, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi người, mỗi địa phương, đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua và cuộc vận động khác. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, có sức thuyết phục cao, góp phần làm lan tỏa những tấm gương điển hình tiêu biểu ở từng địa phương, đơn vị; đồng thời, thẳng thắn phê phán những tổ chức, cá nhân nhận thức chưa đúng, thực hiện chưa tốt, chưa thấy hết vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Sáu là, Tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, siết chặt kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức của Đảng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, công bằng đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả./.
 
Nông Tuyển