Skip to main content

Phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện

Trong những năm qua, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã có những cách làm mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác vận động quần chúng; ngày càng xuất hiện nhiều những tập thể và cá nhân điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ chính trị của của địa phương, đơn vị.
Nhằm tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, phổ biến nhân rộng các điển hình "Dân vận khéo", đa dạng hóa các hình thức vận động quần chúng, giải quyết thành công những vấn đề khó khăn, phức tạp mới nảy sinh, tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Ðảng trong thời kỳ mới. Ban Dân vận Huyện ủy Yên Thế đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy huyện đánh giá tổng kết phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2010-2015 và xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020, sau gần 3 năm thực hiện đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp và góp phần cụ thể hóa tư tưởng, phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác dân vận của Ðảng  trong tình hình mới.
Sau khi phát động phong trào, hầu hết các cấp ủy đảng đều đồng tình hưởng ứng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đồng thời, xác định rõ việc xây dựng và nhân rộng các điển hình "Dân vận khéo" là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; trên mọi lĩnh vực hoạt động xã hội. Căn cứ đặc điểm, tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị, cấp ủy định hướng cho các tổ chức trong hệ thống chính trị lựa chọn, xác định nội dung sao cho phù hợp để vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 
Trong quá trình triển khai, thực hiện nhiều địa phương đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức tập huấn, hội thảo, tọa đàm phổ biến kinh nghiệm, tổ chức thăm quan giới thiệu mô hình tốt, cách làm hay; xây dựng các tiêu chí đánh giá, bình chọn, tổ chức học tập, thảo luận về tư tưởng, phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ký kết chương trình phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận, đoàn thể nhân dân, các lực lượng vũ trang... 
Kết quả, tới nay toàn huyện đã xây dựng được 212 mô hình (trong đó: Trên lĩnh vực kinh tế có 73 mô hình, bằng 34,3%; văn hóa - xã hội có 42 mô hình, bằng 19,8%; quốc phòng - an ninh có 36 mô hình, bằng 16,9%; xây dựng hệ thống chính trị 22 mô hình, bằng 10,3%; lĩnh vực toàn dân tham gia BHYT 39 mô hình, bằng 18,4%).
Phong trào "Dân vận khéo" đã thực sự lan rộng trên tất cả các lĩnh vực, ở khắp các địa phương, đơn vị trong toàn huyện, mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo ra động lực mạnh mẽ cho việc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và giải quyết được những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình CNH, HÐH đất nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, nhất là ở cơ sở. Nhiều điển hình "Dân vận khéo" làm ăn có hiệu quả trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; giải quyết tranh chấp đất đai; thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp, các khu đô thị, triển khai các chương trình, dự án di dân, tái định cư...; quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh, đồng bào nghèo; phong trào "Chung tay xây dựng nông thôn mới"; "Ðền ơn đáp nghĩa”... Ðồng thời, nhờ có nhiều hình thức "Khéo" vận động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nên phong trào "Nhà nước và nhân dân cùng làm" để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh, hạ tầng giao thông, kiến thiết đồng ruộng... góp phần quan trọng vào việc tháo gỡ khó khăn, ngăn chặn suy giảm kinh tế, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. 
Trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã góp phần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, bám sát tình hình quần chúng, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, khéo tuyên truyền, vận động, khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự, tăng cường nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân; đối thoại, hòa giải nhiều vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở; phát hiện và ngăn chặn kịp thời, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho cấp ủy, chính quyền giải quyết, làm thất bại mọi âm mưu và các thủ đoạn của các thế lực thù địch; từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội tạo ra sự ổn định về chính trị trên địa bàn huyện, đồng thuận trong nhân dân và tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa Ðảng, Nhà nước với nhân dân. 
Phong trào thi đua Dân vận khéo góp phần tăng cường công tác xây dựng Ðảng, chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả của các phong trào vận động quần chúng của các đoàn thể nhân dân và nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy về công tác dân vận của hệ thống dân vận các cấp. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Thông qua công tác dân vận, giáo dục cán bộ, đảng viên xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Ðảng với nhân dân, nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, vận động quần chúng góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Ðảng trong sạch, vững mạnh.  
Ðể nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua Dân vận khéo trong thời kỳ mới, cần tập trung làm tốt một số việc như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và nhận thức đúng đắn về tư tưởng, phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Bài báo "Dân vận" của Người và các quan điểm của Ðảng về công tác dân vận. Triển khai, thực hiện tốt Quyết định 290 ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị "Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị". Cần nghiên cứu, tổng kết rút ra những bài học kinh nghiệm; cụ thể hóa hơn nữa về nội dung phương pháp và bổ sung hoàn thiện các tiêu thức đánh giá làm cho mục tiêu của phong trào xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.../.        
 
Lưu Văn Thắng