Skip to main content

Phiên họp thứ 19 UBND huyện khóa XXI

Trong 2 ngày 21 và 22/11/2017, UBND huyện Yên Thế khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức phiên họp thứ 19 nhằm thảo luận, đánh giá và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Vũ Trí Hải-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ tọa phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và trưởng các đoàn thể huyện; lãnh đạo các Ban của HĐND, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và một số cơ quan, đơn vị của tỉnh đóng trên địa bàn huyện.
Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá vào nhiều nội dung quan trọng như: các báo cáo kết quả năm 2017 về: thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; kế hoạch đầu tư công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kết quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng khác như: báo cáo tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán và phân bổ dự toán năm 2018; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện quy chế làm việc của UBND huyện năm 2017; chương trình công tác của UBND huyện năm 2018; quy chế phối hợp về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng trên địa bàn; kế hoạch đấu giá đất năm 2018; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ, Thường trực, các Ban, các đại biểu HĐND huyện và cử tri tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI.
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017 nêu rõ: trong năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo sát sao của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và sự nỗ lực, cố gắng của các tầng lớp nhân dân nên KT-XH của địa phương tiếp tục phát triển ổn định, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra. Tiêu biểu như: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 17,06%, tăng 0,1% so với năm 2016; các chỉ tiêu chính về phát triển nông nghiệp như: tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm, tổng sản lượng lương thực, tổng đàn gia cầm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 61,5 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn vượt kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,28%; tỷ lệ gia đình, thôn, bản, phố, cơ quan văn hóa, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân… đều vượt kế hoạch đề ra; đời sống nhân dân được cải thiện; cải cách hành chính thu được nhiều kết quả tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững.
Tuy nhiên, tình hình KT-XH của huyện trong năm qua vẫn còn một số hạn chế như: việc nhân rộng và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp mũi nhọn còn khó khăn; chưa thu hút được nhiều dự án lớn đầu tư vào địa bàn; một số khoản thu ngân sách không đạt kế hoạch; việc giải quyết một số đơn thư, khiếu nại còn chậm; một số loại tội phạm, tệ nạn còn diễn biến phức tạp…
Tại phiên họp, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của huyện; đồng thời chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị bên cạnh việc phát huy kết quả đạt được, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch đối với 16 chỉ tiêu phát triển KT-XH mà địa phương đặt ra trong năm 2018./.
 
Văn Thư