Skip to main content

Những hoạt động nổi bật của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2018 và Kết quả kỳ họp thứ Chín - HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ (2016 – 2021)

Hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ và các đại biểu HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục được duy trì, đổi mới, tuân thủ đúng luật và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mà pháp luật quy định, theo hướng dân chủ, công khai đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Huyện uỷ, sự phối hợp có hiệu quả với UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện và các ngành hữu quan. 
Xác định hoạt động của HĐND được đảm bảo chủ yếu bằng chất lượng kỳ họp HĐND. 6 tháng đầu năm 2018, HĐND huyện tổ chức 3 kỳ họp với 2 kỳ họp thường lệ, 1 kỳ họp thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch mở rộng thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035; xem xét và quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu dân cư trung tâm xã Xuân Lương, huyện Yên Thế. Các kỳ họp của HĐND huyện ngày càng đổi mới, các đại biểu tích cực tham gia ý kiến để thống nhất ban hành 22 Nghị quyết có chất lượng (trong đó có 02 Nghị quyết về công tác cán bộ, nhằm kiện toàn, bổ sung thành viên UBND huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2016-2021). Các nghị quyết HĐND huyện được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cụ thể hoá được mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXI đề ra, sát với tình hình thực tế của huyện, được UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, các ngành chức năng cụ thể hoá và triển khai thực hiện nghiêm túc. Do vậy, 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song tình hình KT-XH của huyện tiếp tục phát triển với tốc độ khá. Bộ máy chính quyền từ huyện tới cơ sở được củng cố và kiện toàn kịp thời.
Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm 2018, HĐND huyện tăng cường thực hiện chức năng giám sát của mình thông qua các cuộc giám sát chuyên đề (HĐND huyện giám sát 01 cuộc, Thường trực HĐND giám sát 01 cuộc, Ban Pháp chế giám sát 01 cuộc, Ban Kinh tế - xã hội giám sát 01 cuộc).
Đoàn giám sát của HĐND huyện đã hoàn thành đợt giám sát chuyên đề về việc tiếp nhận và giao đất lâm nghiệp do các Công ty lâm nghiệp, lâm trường trả về địa phương; công tác quản lý và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2007-2017. Trong quá trình giám sát, bên cạnh việc ghi nhận những mặt tích cực đã đạt được, Đoàn giám sát đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong việc triển khai thực hiện. Đồng thời kiến nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và các công ty lâm nghiệp kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện. Thường trực HĐND đã thành lập đoàn giám sát và tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và cấp phép xây dựng trên địa bàn huyện. Cùng với hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện đã tiến hành giám sát các nội dung theo sự phân công của Thường trực.
Ban Kinh tế - Xã hội đã giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý nhà nước và công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 – 2017; Ban Pháp chế đã giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2017.
 Các cuộc giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND được triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đề ra; các báo cáo kết quả giám sát được gửi đến cơ quan, đơn vị có liên quan; các kiến nghị sau giám sát được theo dõi, đôn đốc thực hiện, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát.
Sáu tháng đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 06 phiên họp, 12 phiên giao ban định kỳ và ban hành 60 văn bản các loại để chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của HĐND; phối hợp với UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện tổ chức 02 cuộc tiếp xúc cử tri cho các đại biểu Quốc Hội khóa XIV, 02 cuộc cho đại biểu HĐND tỉnh ứng cử  khu vực Yên Thế, 39/39 đại biểu HĐND huyện tiếp xúc tại nơi ứng cử. Tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, các ban HĐND và tổ đại biểu HĐND tỉnh trong các đợt giám sát, khảo sát tại huyện; phối hợp với chủ tịch UBND huyện tổ chức 12 phiên tiếp tại phòng tiếp dân của huyện, đã tiếp 158 lượt công dân trong đó (tiếp dân định kỳ 119 l¬¬¬¬¬ượt công dân; tiếp dân thường xuyên 39 lượt công dân). Giảm so với cùng kỳ năm trước là 32 lượt công dân; tại cơ quan Thường trực tiếp 16 lượt công dân, nhận 16 đơn, 08 ý kiến qua đường dây nóng và 03 phản ánh, những kiến nghị và đơn thư của công dân được xem xét, xử lý, hướng dẫn hoặc chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Mặt khác thường xuyên giữ liên hệ, trao đổi, hướng dẫn và tháo gỡ những vấn đề vướng mắc đối với thường trực HĐND, các ban HĐND các xã, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng, kỹ năng công tác và hoạt động cho đại biểu HĐND trong quá trình công tác và hoạt động của HĐND các cấp.
Tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XXI, lần đầu tiên HĐND huyện đã ban hành nghị quyết về kết quả giám sát các vấn đề cấp thiết trên địa bàn huyện, đang được dư luận quan tâm như: Nghị quyết về kết quả giám sát “việc tiếp nhận và giao đất lâm nghiệp do các Công ty lâm nghiệp, lâm trường trả về địa phương; công tác quản lý và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2007-2017”. Thông qua đó giúp cử tri và nhân dân trong huyện có thể theo dõi, giám sát và đề đạt ý chí nguyện vọng chính đáng với các cấp chính quyền đồng thời kiến nghị với UBND các cấp và các công ty lâm nghiệp kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện. Các đại biểu HĐND huyện đã nâng cao vai trò, quyền giám sát trực tiếp thông qua xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào các văn bản của Thường trực HĐND, UBND, VKSND, TAND, các Ban HĐND huyện trình. Chủ tọa kỳ họp đã đổi mới, điều hành phiên chất vấn theo hướng “hỏi nhanh đáp gọn, đúng trọng tâm nội dung câu hỏi”. Tại kỳ họp đã có 13 lượt đại biểu HĐND đặt 14 câu hỏi chất vấn đối với UBND huyện và thủ trưởng các phòng, ngành liên quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Các ý kiến chất vấn đã được thủ trưởng các cơ quan hữu quan trả lời nghiêm túc và đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu giải trình làm rõ thêm tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của đại biểu và cử tri, qua chất vấn đã chỉ rõ được trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực thi chức năng, nhiệm vụ góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân.
Với những kết quả nổi bật trong hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, tin tưởng rằng hoạt động HĐND huyện sẽ có nhiều khởi sắc hơn, đạt được nhiều thành tựu, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 và Nghị quyết HĐND huyện kỳ họp thứ 9 đã đề ra./.
 
Tuyết Thanh