Skip to main content

Nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết trung ương 4 (Khóa XII)

Sau hơn 30 năm thực hiện đổi mới, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được tăng cường, khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được củng cố, dân chủ và tiến bộ xã hội ngày càng được nâng lên, đại đa số cán bộ, đảng viên đã phát huy được vai trò nòng cốt, tiên phong của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, cùng với tiến trình đổi mới và phát triển, tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là một trong những nguy cơ được Đảng ta chỉ ra “làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”. Nhận thức rõ những nguy cơ trên, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 
Quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 4  và các  văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chương trình hành động số 25-CTr/HU ngày 18/01/2017 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và chỉ đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ. Ngày 24/3/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Công văn số 345-CV/HU về sinh hoạt chuyên đề quý II/2017 đồng thời tổ chức biên tập và in 5000 cuốn tài liệu “Nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” phát tới 100% đảng viên để tiện cho việc sinh hoạt, trong đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo, hướng dẫn đảng viên đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái tự mình nhận diện và kiểm điểm trước tổ chức đảng, đồng thời viết bản cam kết không vi phạm những biểu hiện suy thoái.
Đến nay, đã có 49/49 chi, đảng ủy cơ sở hoàn thành việc sinh hoạt chuyên đề; toàn Đảng bộ huyện có 4.159/ 4.307 đảng viên tham gia, đạt 96,5%. Thông qua sinh hoạt chuyên đề đã có 2.684 lượt cán bộ, đảng viên tham gia đóng góp ý kiến. Các nội dung được đảng viên tự kiểm điểm, nhận diện tập trung vào việc đấu tranh tự phê bình và phê bình với 762 đảng viên, trong học tập lý luận, chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với 285 đảng viên; trong quan liêu, xa rời quần chúng, không nắm chắc tình hình địa phương có 87 đảng viên; duy ý chí không lắng nghe tiếp thu ý kiến của người khác có 66 đảng viên.
Qua thực tiễn triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề mặt tích cực cho thấy sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc tổ chức, triển khai sinh hoạt chuyên đề; được cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ quan tâm và tham gia hưởng ứng tích cực, đặc biệt, nhiều chi bộ trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn đã có đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng nhưng đã nêu cao tinh thần gương mẫu, tự nguyện tham gia sinh hoạt chuyên đề cùng chi bộ với tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, từ đó đã góp phần nâng cao tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình...; nhiều đơn vị thực hiện nghiêm túc, có kết quả tốt như: Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện, các xã Phồn Xương, Đồng Tâm, Bố Hạ, Hồng Kỳ, Đồng Hưu... Ngay sau khi sinh hoạt chuyên đề, 100% cán bộ, đảng viên tham gia đều viết bản cam kết không mắc vào những biểu hiện suy thoái, đồng thời không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên đẩy mạnh và nâng cao việc tự phê bình và phê bình...
 Tuy nhiên, đợt sinh hoạt chuyên đề còn những hạn chế, đó là: Một số chi, đảng bộ việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa thực sự đi vào thực chất, nội dung sinh hoạt chuyên đề còn qua loa, hình thức, quy trình và cách làm chưa bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy do vậy quá trình tổ chức thực hiện còn bị động, lúng túng, hiệu quả trong việc kiểm điểm tự nhận diện còn hạn chế; một số chi, đảng bộ người đứng đầu cấp ủy, chi bộ nhận thức về các nội dung sinh hoạt chuyên đề còn phiến diện chưa thấy hết ý nghĩa, tầm quan trọng việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề cũng như việc kiểm điểm nhận diện những biểu hiện suy thoái; một số chi, đảng bộ việc triển khai sinh hoạt chuyên đề còn chậm so với kế hoạch như: Chi bộ Lâm trường Đồng Sơn, Chi bộ Kho bạc Nhà nước.
Kiểm điểm, nhận diện các biểu hiện suy thoái là yêu cầu quan trong trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng song để việc triển khai, thực hiện thực sự  đạt được hiệu quả cần có sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Cấp ủy các cấp phải tạo sự thống nhất, đồng thuận, có nhận thức sâu sắc và quyết tâm chính trị cao về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là một biện pháp cấp bách, cơ bản, lâu dài, thường xuyên, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong thời gian tới để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống  đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:
Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên về các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Hai là, tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Kế hoạch số 35-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng nhật theo Điều lệ Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung vào các trọng tâm: Triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng chi bộ; thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối thoại, chất vấn để phát huy dân chủ thật sự trong sinh hoạt đảng.
Ba là, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện Nghị quyết, gắn việc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu tại mỗi địa phương, đơn vị.
Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về đạo đức, lối sống, tác phong công tác; phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái đối với cán bộ, đảng viên.
Năm là, tập trung triển khai thực hiện 4 đột phá: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng và công tác dân vận; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.
Sáu là, Quan tâm tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là cơ sở để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm. /.
 
Nguyễn Văn Tuyền