Skip to main content

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay

Ngày 1/8/1930, nhân kỷ niệm ngày Quốc tế đỏ 1/8, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”. Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định chọn ngày 1/8 hằng năm là Ngày Truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng.
Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm là ngày truyền thống ngành Tuyên giáo. 87 năm qua, Ngành Tuyên giáo của Đảng không ngừng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó. Trong dòng chảy đó, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của huyện Yên Thế cũng không ngừng lớn mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng của Đảng bộ huyện, là cầu nối Đảng với nhân dân và nhân dân với Đảng.
Công tác tuyên giáo của Đảng luôn được xác định là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, là cơ sở để khắng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức, thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hiện chúng ta đang chịu tác động của quá trình toàn cầu hóa. Sự tăng cường chống phá của các thế lực thù địch; các vấn đề xã hội bức xúc như: sự biến đổi cơ cấu xã hội - giai cấp; tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí; sự suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt trong lớp trẻ có xu hướng gia tăng; những bất cập của một số cấp uỷ, tổ chức đảng, bộ máy Nhà nước; sự phân hóa giàu nghèo; vấn đề giải phóng mặt bằng; tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp; ô nhiễm môi trường; tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội; vấn đề tâm linh,… Đặc biệt là tình trạng lạm phát, giá cả các mặt hàng nông sản bấp bênh,… đã và đang tác động hàng ngày, hàng giờ vào tư tưởng xã hội. Điều đó đặt ra nhiều thách thức cho công tác tuyên giáo trong thời gian tới.
Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, công tác tuyên giáo cần lưu ý, thực hiện tốt một số vấn đề trọng tâm sau:
Một là,  đề cao hơn nữa trách nhiệm của toàn Đảng đối với công tác tuyên giáo. Cần nhất quán quan điểm, công tác tuyên giáo là nhiệm vụ của toàn Đảng, của tất cả đảng viên, trước hết là cấp ủy và đồng chí bí thư cấp ủy, của cả hệ thống chính trị với sự tham gia, đóng góp của nhân dân.
Hai là, phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới và phát triển, thời gian tới ngành Tuyên giáo tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện uỷ;
Tiếp tục quan tâm vai trò, vị trí và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức công tác trong ngành Tuyên giáo. Cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục nâng cao chất lượng, đội ngũ của người làm công tác tuyên giáo. Cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cán bộ tuyên giáo phải say mê với nghề, với công việc, phải nỗ lực trong công tác, phải xác định phương châm công tác trong tình hình mới là tăng cường tiếp xúc, cầu thị lắng nghe, chân thành tranh luận và tích cực đấu tranh.
Ba là, Trong điều kiện công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, đòi hỏi người làm công tác tuyên giáo phải sử dụng công nghệ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với thực tiễn đến từng cộng đồng dân cư; đồng thời phải chủ động khai thác, phát huy vai trò của các lực lượng xã hội khác cùng tham gia công tác tuyên giáo. Tăng cường định hướng, tuyên truyền sâu rộng quan điểm, mục tiêu, đường lối, chủ trương, chiến lược, sách lược của Đảng và Nhà nước về các định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo hướng ngắn gọn, chất lượng và hiệu quả.
Bốn là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phê phán, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
Năm là, thực hiện phương châm công tác tuyên giáo hướng về cơ sở để từ đó nâng chất hoạt động của cơ sở. Đồng thời, coi trọng việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến. Thực hiện tốt việc điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, Tăng cường chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các tầng lớp nhân dân. Từ đó, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc của cuộc sống.
Trước tình hình thế giới thay đổi nhanh chóng, tạo ra nhiều thời cơ nhưng cũng đặt ra những thách thức mới. Những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện hơn bao giờ hết phải kiên định nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần cách mạng, ra sức tu dưỡng đạo đức, lối sống, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên giáo nhằm góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, xây dựng huyện Yên Thế anh hùng phát triển toàn diện, bền vững./.
 
 
Việt Hà