Skip to main content

Một số kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2018

Năm 2018, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.
Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức và chỉ đạo các các chi, đảng ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị tổ chức việc học tập, quán triệt các chuyên đề hàng năm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kịp thời, sáng tạo, chất lượng học tập từng bước được nâng lên. Kết quả, năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 03 hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề  và sơ kết Chỉ thị (trong đó có 02 hội nghị trực tuyến); tại điểm cầu của huyện có 579/671 lượt cán bộ tham gia học tập đạt 86,29%; các chi, đảng ủy cơ sở đã tổ chức 48 hội nghị với 3.499/3.880 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 90.3%. Bên cạnh đó, năm 2018, 341 chi bộ dưới đảng bộ, 22 chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức gần 3.500 buổi sinh hoạt chi bộ với 27.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt đảng nhật với nhiều nội dung sinh hoạt chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những lời dạy, những kỷ niệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang với Bác Hồ thông qua cuốn tài liệu Những lần Bác Hồ về thăm Hà Bắc - Bắc Giang, cùng với tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương biên tập gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị...
Ban Thường vụ Huyện ủy đã đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 10 nhiệm vụ trọng tâm, để tập trung chỉ đạo giải quyết; trong đó có 5 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực xây dựng Đảng, đoàn thể; 05 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội. Kết quả, 10/10 nhiệm đăng ký được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung giải quyết dứt điểm. Chỉ đạo 48 chi, đảng ủy cơ sở đăng ký giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm (hoặc cần tập trung giải quyết) theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 120 việc; 341 chi bộ dưới đảng bộ đăng ký 691 việc; 324 đoàn thể chính trị - xã hội đăng ký giải quyết 789 việc. Kết quả việc đăng ký giải quyết của các chi, đảng ủy cơ sở, các chi bộ dưới đảng bộ, các đoàn thể chính trị xã hội trong năm 2018 đạt trên 96%.
Năm 2018, theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang đều xây dựng kế hoạch của cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Nội dung chủ yếu tập trung vào việc rèn luyện và thực hiện tốt theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú ý vào những mặt còn hạn chế của bản thân để khắc phục. Kết quả, 4.215/4.676 đảng viên xây dựng kế hoạch và đăng ký 7.840 việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 21.845 cán bộ, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch và đăng ký 26.049 việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với những nội dung như: Thực hành tiết kiệm; thực thi tốt văn hóa công sở; nâng cao chất lượng công việc được giao; trung thực, gương mẫu, không suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân...Nhìn chung việc đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên đã có sự chuyển biến, việc làm theo ngày càng đi vào thực chất hơn.
Công tác xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm chỉ đạo. Do vậy, năm 2018 trên địa bàn huyện đã xây dựng được những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác được các cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng tiêu biểu như: Đồng chí Nguyễn Tiến Tuấn - Bí thư Chi bộ Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Tân An - Đảng bộ xã An Thượng, ông Nguyễn Văn Bình - Trưởng thôn Đồng Lân xã Đồng Kỳ, đồng chí Nguyễn Xuân Nguyên - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; Đảng bộ xã Phồn Xương, Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện; 02 mô hình là: “Phụ nữ thực hành tiết kiệm, bảo vệ môi trường, chung tay giúp phụ nữ, trẻ em nghèo” của Hội LHPN huyện; mô hình:“Mô hình đoạn đường tự quản sáng, xanh, sạch đẹp” của Chi hội phụ nữ phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn Liên Tân xã Bố Hạ;  đồng chí Đỗ Thị Thủy - Giáo viên Sử - Giáo dục Công dân, Trường THCS Đồng Kỳ. Các các nhân, tập thể tiêu biểu trên được tuyên truyền, giới thiệu trên Đài Truyền hình tỉnh Bắc Giang, Cổng thông tin điện tử của huyện. Bên cạnh đó, năm 2018 đã đăng 22 lượt gương tập thể, cá nhân điển hình và nhiều nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cuốn Bản tin Yên Thế, Cổng thông tin điện tử huyện và Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang. 
Công tác tuyên truyền tiếp tục được quan tâm chỉ đạo đã đầu tư xây dựng 01 cổng chào điện tử tại khu vực Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế để phục vụ công tác tuyên truyền; làm mới 15 pa nô khổ lớn tại Đồng Hưu, Tân Sỏi, Tam Hiệp, Đồng Vương, Tam Tiến, Xuân Lương, TT Cầu Gồ, TT Bố Hạ, Tam Tiến và Phồn Xương; biên tập 6.050 cuốn Bản tin Yên Thế; làm mới hàng trăm pa nô tuyên truyền tại các xã, thị trấn tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
Trong tập huấn và bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, Trung tâm BDCT huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc cập nhật các nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở. Ngành giáo dục - đào tạo huyện thực hiện tốt việc giảng dạy lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình, đặc biệt là ngành đã quan tâm gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề của năm; đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trong toàn huyện tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 với trọng tâm là triển khai thực hiện rộng khắp trong các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ Phong trào “2 tốt”. Chỉ đạo 100% đoàn các xã, thị trấn và các chi đoàn trực thuộc (35/35) đơn vị đăng ký các nội dung phong trào “2 tốt” với trên 80 việc tốt. Nhìn chung năm 2018 thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhận thức và phương thức tổ chức các hoạt động của huyện và cơ sở có nhiều đổi mới, đảm biết thiết thực, sâu sát và hiệu quả. Ban Thường vụ huyện đoàn xây dựng chuyên mục riêng trên trang FB Huyện đoàn Yên Thế “Người tốt việc tốt”, mỗi tháng 1 việc làm ý nghĩa, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến làm theo lời Bác. Kết quả đã giới thiệu 11 gương “Người tốt việc tốt”; tuyên dương 43 thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động "Phụ nữ thực hành tiết kiệm, thu gom rác thải giúp phụ nữ trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn", tiết kiệm từ hoạt động thu gom, phân loại rác thải, bán rác thải có thể tái chế để giúp đỡ phụ nữ- trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn (tặng bò cho phụ nữ nghèo và đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn). Kết quả đã tiết kiệm được 276,3 triệu đồng, toàn huyện đã tặng 28 con bò cho 28 hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 303,5 triệu đồng (trong đó Hội phụ nữ hỗ trợ 159 triệu, gia đình đối ứng 144,5 triệu); tặng 58 thẻ bảo hiểm y tế cho 58 cán bộ chi hội có hoàn cảnh khó khăn trị giá 20,3 triệu đồng; tặng 21 xe đạp, 10 đèn bàn, 53 cặp sách, 416 cuốn vở, 24 áo đồng phục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá 46,5 triệu đồng. 
Thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên về trách nhiệm trong học tập nghị quyết của Đảng được nâng lên. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên toàn huyện tham gia học tập đạt trên 95%, có nơi đạt 98%. Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện đông người liên quan đến đất lâm nghiệp giữa các hộ dân với các công ty lâm nghiệp, lâm trường; xử lý các sai phạm liên quan đến các dự án giao đất, cho thuê đất, xử lý nghiêm minh về mặt đảng và chính quyền với mức độ vi phạm của từng cán bộ, đảng viên, tạo được sự đồng tình trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có sự chuyển biến tích cực, tập trung vào việc nâng cao đạo đức công vụ; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong giao tiếp với nhân dân..
Công tác thi đua, khen thưởng được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo. Ngày 17/5/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tại Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đã  biểu dương, khen thưởng cho 38 tập thể và 38 cá nhân (Trong đó tặng giấy khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân) có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, năm 2018, các chi, đảng ủy cơ sở, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở kịp thời biểu dương, khen thưởng 102 tập thể và 200 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn sơ kết giữa nhiệm kỳ. Qua đó đã kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể cá nhân tiếp tục phát huy khả năng, trí tuệ vào thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng thời tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội trong học tập và làm theo Bác.
Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên. Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với giám sát các chi, đảng ủy cơ sở trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và nghị quyết đại hội Đảng các cấp giữa nhiệm kỳ. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời chỉ ra những ưu điểm và hạn chế để các chi, đảng ủy cơ sở tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong thời gian tới. 
Bên cạnh những kết quả đạt được việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện còn có hạn chế như: Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý còn chưa đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa của Chỉ thị 05, có nơi việc thực hiện Chỉ thị chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên hoặc học nhiều nhưng kết quả làm theo còn hạn chế.  Việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tiến tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn hạn chế. Một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm tới việc xây dựng, nhân rộng và tuyên truyền các điển hình. Những điển hình đã được xây dựng, có lúc, có nơi thiếu sự đầu tư, tạo môi trường thuận lợi để những điển hình tiếp tục được phát huy, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng...
Thời gian tới, Đảng bộ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, quyết liệt và đồng bộ hơn, nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy các cấp, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động; chú trọng tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Đây chính là, giải pháp hàng đầu để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay, để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong toàn Đảng bộ huyện./.
 
Nông Văn Tuyển