Skip to main content

Một số kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) ở Đảng bộ Yên Thế

Ngay sau khi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” được triển khai, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thế đã xây dựng Kế hoạch số 85-KH/HU ngày 24/10/2014 về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Chương trình hành động 63-CTr/TU ngày 8/8/2014 của Tỉnh ủy với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.
Các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện ở cấp mình với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 95,5% ở cấp cơ sở và 98,2% ở cấp huyện. UBND huyện kịp thời ban hành các kế hoạch, đề án cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết. Chỉ đạo ngành giáo dục của huyện thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo quan điểm, chủ trương của Đảng, nhà nước và chỉ đạo của Bộ, Sở Giáo dục & Đào tạo; xây dựng kế hoạch từng năm học và chỉ đạo các trường học thực hiện; phối hợp tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị trong hè, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, góp phần xây dựng nền nếp, kỷ cương của nhà trường ngày một tốt hơn. 
Trong 5 năm qua, công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động. Quy mô và mạng lưới trường, lớp các bậc học được giữ vững. Tỷ lệ phòng học kiên cố bậc học mầm non đạt 80%, phổ thông đạt 97,6%; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đã được các cấp, các ngành quan tâm, từ bậc học mầm non đến THPT có 55/69 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt 79,71%. Trong đó, 100% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, 07 trường mầm non và tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tỷ lệ trẻ em đi học trong độ tuổi đạt chỉ tiêu theo kế hoạch của huyện. Tiếp tục duy trì vững chắc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3, phổ cập THCS mức độ 2. Đội ngũ CBQL, GV các cấp học từng bước được củng cố, kiện toàn theo yêu cầu đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đáp ứng được yêu cầu đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới dạy học. Đến nay, tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành là 1.752 người; tỷ lệ giáo viên/lớp ở bậc học mầm non đạt 1,74; tiểu học đạt 1,46; trung học có sở đạt 1,91. Tỷ lệ đảng viên trong toàn ngành đạt 49,6%, tăng 5,1% so với năm 2014. Số cán bộ quản lý giáo dục có trình độ Trung cấp lý luận chính trị đạt 77%.
Đề án kiên cố hóa trường học và nhà công vụ giáo viên được triển khai theo kế hoạch. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới chương trình, phương pháp dạy học. Công tác quản lý giáo dục được quan tâm cải tiến, đổi mới về phương pháp thực hiện, tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục ở các trường. Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, tạo được sự chuyển biến tích cực để thu hút các nguồn lực xã hội, sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân đến sự phát triển GD-ĐT trên địa bàn. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được duy trì, củng cố và ngày càng được nâng lên theo tinh thần đổi mới. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW còn một số hạn chế, khó khăn như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng, chính quyền trong việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết chưa thường xuyên và kịp thời; chưa thực sự quan tâm, chưa tích cực trong công tác phối hợp và tổ chức thực hiện. Chất lượng giáo dục còn thấp, chưa đồng đều giữa các vùng; thi tuyển vào lớp 10 THPT điểm trung bình chưa cao, chất lượng học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh chưa vững chắc. Hiệu quả thực hiện của trường trọng điểm chất lượng cao của huyện chưa cao. Việc giáo dục đạo kỹ năng sống cho học sinh, giáo dục đạo đức, pháp luật cho học sinh còn hạn chế. Một số CBQL còn hạn chế về lý luận chính trị và nghiệp vụ quản lý giáo dục, chưa theo kịp với yêu cầu đổi mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, đặc biệt là bồi dưỡng giáo viên dạy các câu lạc bộ học sinh giỏi của huyện còn hạn chế.  Cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị ở các trường học chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. 
Trong thời gian tới để việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW tiếp tục đạt những kết quả thiết thực, các cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục của huyện cần thực hiện tốt các nội dung như: Tăng cường công tác tuyên truyền của hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của giáo dục đào tạo và dạy nghề, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo của huyện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập đa dạng của nhân dân theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội  hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; nhằm đáp ứng yêu cầu, phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Giáo dục phát triển toàn diện về nhân cách, kiến thức văn hóa, rèn luyện nâng cao thể chất và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, đảm bảo phát triển toàn diện năng lực người học, kết hợp dạy chữ, dạy người và dạy nghề. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục, đào tạo và quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo; khắc phục các hạn chế, yếu kém trong giáo dục, đào tạo; xây dựng nền nếp, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm trong các trường học. Thực hiện giáo dục, đào tạo theo hướng mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng, tạo cơ hội cho mọi người, mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tiến tới một xã hội học tập gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế./.
 
Việt Hà