Skip to main content

Một số kết quả sau 2 năm thực hiện Đề án số 02- ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội”

Sau khi Đề án số 02-ĐA/TU ngày 21/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công  tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội” giai đoạn 2016-2020 được ban hành, ngày 25/11/2016 Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ để quán triệt và triển khai thực hiện, thành phần: các đồng chí Huyện uỷ viên; trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc Huyện uỷ, UBND huyện; Bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; tỷ lệ cán bộ tham dự hội nghị đạt 179/179 bằng 100%. Sau hội nghị ở huyện 100% chi, đảng ủy cơ sở đã tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc việc thực hiện Đề án. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 32-KH/HU ngày 26/12/2016 về triển khai thực hiện Đề án; Công văn số 389-CV/HU ngày 15/5/2017 về tăng cường nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội (DLXH) hằng tuần; Quyết định số 119-QĐ/HU ngày 15/10/2015 về ban hành Quy chế hoạt động của Tổ DLXH huyện nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định số 1090-QĐ/HU ngày 19/10/2016 về việc kiện toàn Tổ DLXH của huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 theo tinh  thần Đề án số 02-ĐA/TU; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy (Cơ quan Thường trực Tổ DLXH huyện) ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức hoạt động cho đội ngũ cộng tác viên DLXH ở huyện và cơ sở.
Qua 2 năm thực hiện, các mục tiêu của Đề án cơ bản đã được thực hiện đạt kết quả tốt. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, định hướng DLXH trong công tác lãnh đạo, quản lý được nâng cao lên; kịp thời nắm bắt tâm trạng, tư tưởng trong nhân dân phục vụ công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; hình thành được các luồng DLXH tích cực và tạo sự động thuận xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên của huyện đều nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của việc đổi mới, nâng cao chất lượng việc điều tra, nắm bắt và định hướng DLXH, đặc biệt từ khi có Đề án số 02-ĐA/TU, Huyện uỷ đã tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của ban tuyên giáo từ huyện đến cơ sở và đội ngũ công tác viên DLXH. Các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội luôn coi trọng việc nắm bắt DLXH, đồng thời giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động và kiên quyết đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, vạch trần các thủ đoạn phá hoại về tư tưởng, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.
Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội đã làm tốt công tác phối hợp triển khai thực hiện; luôn đề cao vai trò, vị trí, chức năng và sự cần thiết phải nắm bắt, định hướng DLXH. Cấp ủy, bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đoàn thể huyện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện công tác DLXH, chủ động, trực tiếp nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng của từng đối tượng từ đó có biện pháp giải quyết đúng đắn, kịp thời các vấn đề bức xúc phát sinh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.
Để thực hiện tốt các nội dung của Đề án số 02-ĐA/TU trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thường xuyên chỉ đạo nắm bắt, tổng hợp DLXH trong các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, phương pháp, biện pháp đa dạng, hiệu quả như: Qua gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở với nhân dân... Căn cứ vào định hướng và chương trình nắm bắt DLXH của Tổ DLXH huyện, đội ngũ cộng tác viên DLXH của huyện, xã đã tích cực thu thập thông tin qua việc nghe, tọa đàm, phỏng vấn, thảo luận, điều tra xã hội học, phân tích tài liệu, (đơn thư khiếu nại, tố cáo, ý kiến cử tri, biên bản các cuộc họp thôn, bản, phố...) sau đó tổng hợp phân tích các thông tin đưa ra các nhận định, đánh giá về tình hình, tâm trạng, tư tưởng cán bộ, nhân dân trong Đảng bộ huyện, xây dựng báo cáo gửi về Thường trực Huyện ủy. Tổ DLXH huyện đã xây dựng 29 kỳ báo cáo tháng tháng gửi về Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và 48 kỳ báo cáo tuần gửi Thường trực Huyện ủy. Nhìn chung, hoạt động của Tổ DLXH huyện, các chi, đảng ủy cơ sở đã có chuyển biến tích cực, các cộng tác viên đã chủ động bố trí, sắp xếp thời gian, tổ chức thu thập và xử lý thông tin nhanh, chính xác và báo cáo kịp thời với các cấp có thẩm quyền, giúp cho việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh được thuận lợi, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, làm cho tình hình chính trị trên địa bàn huyện luôn ổn định, không có các vụ việc phức tạp và điểm nóng xảy ra, cán bộ, đảng viên và nhân dân yên tâm, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền và hoạt động của các ban ngành, đoàn thể. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác điều tra, nắm bắt và định hướng DLXH còn chưa chủ động, chưa thật sự sâu, sát cơ sở. Khi xuất hiện những vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực tiễn, một số đơn vị, nhất là ở cơ sở còn lúng túng, bị động trong giải quyết để thời gian kéo dài và chưa có biện pháp định hướng thông tin khiến dư luận nhân dân băn khoăn. Việc phản ánh, báo cáo những tin “nóng” bức xúc, nổi cộm, những phát sinh mới ở địa phương, đơn vị... còn hạn chế. Không ít vấn đề phản ánh chưa kịp thời, thậm chí không được phản ánh. Thông tin DLXH chưa đa dạng, toàn diện, có lúc còn lồng những suy nghĩ chủ quan cá nhân, khiến giá trị sử dụng thông tin thấp. Chất lượng hoạt động của cộng tác viên DLXH ở một số đơn vị chưa cao. Cơ chế phối hợp giữa các phòng, ban, ngành của huyện với Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong khai thác, sử dụng thông tin còn hạn chế.
Để tiếp tục thực hiện có kết quả Đề án số 02-ĐA/TU trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần quan tâm đến các nội dung sau: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác nắm bắt và định hướng DLXH. Công tác DLXH phải gắn liền với công tác tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, có nền nếp của cả hệ thống chính trị và của mỗi cán bộ, đảng viên; tiếp tục nâng cao nhận thức trong Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị các cấp về vai trò, vị trí, chức năng và sự cần thiết phải nắm bắt DLXH; cấp ủy các cấp phải chỉ đạo, chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng để có biện pháp giải quyết kịp thời đúng đắn các vấn đề bức xúc nảy sinh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những vấn đề bức xúc, nổi cộm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; dự báo kịp thời, chính xác tình hình DLXH và đề xuất được các giải pháp giúp cấp ủy, chính quyền đề ra những quyết sách đúng đắn; đồng thời bổ sung các biện pháp trong triển khai thực hiện. Lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên DLXH có khả năng nắm bắt, tổng hợp, phân tích tâm trạng DLXH trước những tác động bởi những vấn đề, sự kiện quan trọng của địa phương, đơn vị và từ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến đời sống nhân dân./.
 
 
                                                                 Việt Hà