Skip to main content

Một số kết quả nổi bật công tác tổ chức và hoạt động của HĐND huyện năm 2018

Năm 2018, là năm tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND các cấp theo Luật tổ chức chính quyền địa phương. Hoạt động của HĐND huyện Yên Thế cũng có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng hiệu quả, khẳng định vị trí của cơ quan quyền lực ở địa phương.
Về công tác tổ chức: Tại các kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành miễn nhiệm 03 thành viên UBND huyện khóa XXI do luân chuyển công tác, nghỉ hưu theo chế độ; bầu bổ sung thành viên UBND huyện khóa XXI đối với ông Dương Đoàn Thanh - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường và ông Mai Xuân Vinh, Chánh VP HĐND&UBND huyện.
Đặc biệt, tại kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện khóa XXI đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu theo quy định của Quốc hội. Kết quả, có 06/19 ông bà giữ chức danh có tín nhiệm cao từ 80% trở lên; Không có ông (bà) có trên 50% phiếu đánh giá tín nhiệm thấp (tín nhiệm thấp cao nhất là 10,3%).Việc lấy phiếu tín nhiệm đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND huyện, giúp người được lấy phiếu thấy được mức độ tín nhiệm để phấn đấu, rèn luyện hơn nữa, nâng cao trách nhiệm với công việc được giao.
Kết quả thực hiện kế hoạch tổ chức các kỳ họp, phiên họp HĐND huyện: Năm 2018 HĐND huyện tổ chức 03 kỳ họp, trong đó có 01 kỳ bất thường, tổ chức 12 phiên họp theo luật định. Đã tập trung xem xét, thảo luận và thông qua  65 báo cáo của UBND huyện và các ngành, cơ quan đơn vị về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT - XH, thu chi ngân sách, về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công; kết quả đầu tư XDCB, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, của Thường trực HĐND, các ban, các đại biểu HĐND, MTTQ huyện; báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh giữa hai kỳ họp; Các báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước các kỳ họp HĐND… 
Hoạt động thảo luận và chất vấn tại kỳ họp: Thường trực HĐND ngày càng quan tâm thực hiện tốt và từng bước đổi mới theo hướng dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi và xây dựng. Các đại biểu HĐND huyện đã tăng cường thảo luận, đề xuất giải pháp thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhóm vấn đề; đặc biệt là tranh luận, đặt câu hỏi bổ sung để làm rõ thêm; thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, bất cập, yêu cầu làm rõ trách nhiệm và có giải pháp khắc phục. Qua hoạt động thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp cho thấy, những nhóm vấn đề được HĐND, Thường trực HĐND huyện gợi ý thảo luận, lựa chọn đưa vào chất vấn là xác đáng, phù hợp với thực tế, được cử tri, dư luận xã hội quan tâm, đánh giá cao. Các thành viên UBND huyện và các ngành hữu quan đã trả lời khá đầy đủ, thẳng thắn, giải trình làm rõ hầu hết các vấn đề đại biểu nêu ra; nhận trách nhiệm và có giải pháp, quyết tâm làm chuyển biến tình hình trong thời gian tới. Thể hiện sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm cao của tập thể UBND, thành viên UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc trả lời chất vấn.
Kết quả ban hành nghị quyết: Trong năm 2018, HĐND huyện đã ban hành 35 nghị quyết. Các nghị quyết ban hành đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục, cụ thể hoá được các mục tiêu, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết HĐND tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXI. Nội dung của các nghị quyết đã đảm bảo tính khả thi cao, phản ánh được những lợi ích, nguyện vọng của đông đảo nhân dân, đủ lượng thông tin quy phạm và thông tin thực tế với nội dung cụ thể, rõ ràng, đúng thể thức và đảm bảo tính hệ thống theo quy định của pháp luật; đảm bảo định hướng phát triển kinh tế - xã hội - an ninh, quốc phòng, gắn liền với đời sống xã hội, liên quan trực tiếp tới nhân dân.
Năm 2018, Thường trực HĐND huyện đã khảo sát xem xét và cho ý kiến vào 28 nội dung UBND huyện trình xin ý kiến. Các vấn đề phát sinh cơ bản tập trung vào chấp thuận chủ trương phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản, phân bổ ngân sách theo danh mục phân bổ với tổng số tiền: 61.191.716.000 đồng (Sáu mươi mốt tỷ một trăm chín mươi mốt triệu bẩy trăm mười sáu nghìn đồng) và điều chỉnh một số nội dung về chủ trương đầu tư xây dựng dự án khu liên hợp thể thao huyện để phù hợp với quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Năm 2018, Thường trực HĐND đã tham gia 4 cuộc tiếp xúc cử tri tại 4 điểm theo kế hoạch của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh khu vực Yên Thế, 39/39 đại biểu HĐND huyện tiếp xúc tại nơi ứng cử. Đã phối hợp với Chủ tịch UBND huyện tổ chức 24 phiên tiếp dân tiếp 290 lượt công dân (giảm 3 lượt so năm 2017); tại cơ quan Thường trực tiếp 16 lượt công dân, nhận 33 đơn phản ánh.Những kiến nghị và đơn thư của công dân đều được xem xét, xử lý, hướng dẫn hoặc chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. 
Hoạt động của các ban HĐND huyện: Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 các Ban HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát theo chương trình công tác của Thường trực và của các Ban HĐND huyện đã đề ra. Sau đợt giám sát có báo cáo kết quả, có đề xuất, kiến nghị với các tổ chức cá nhân liên quan, qua đó giúp cho Thường trực HĐND và HĐND có thêm thông tin, làm cơ sở xem xét quyết định tại kỳ họp HĐND cũng như trong điều hoà hoạt động của Thường trực HĐND huyện. Tổ chức thẩm tra các dự thảo báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết phục vụ kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Phối hợp tốt với các Ban HĐND tỉnh trong việc giám sát chuyên đề tại huyện. 
Hoạt động giám sát theo chuyên đề: Hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực, các ban HĐND huyện có trọng tâm trọng điểm và thực hiện có hiệu quả, kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện báo cáo tại kỳ họp, được truyền thanh trực tiếp, rộng rãi, do vậy được dư luận xã hội quan tâm và đánh giá cao. Năm 2018, Thường trực, các Ban HĐND huyện đã thực hiện 09 đợt giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những vấn đề bức xúc, những vấn đề cử tri và xã hội quan tâm.
Trong năm 2019, Thường trực HĐND huyện xác định một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:
Một là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện trong năm 2019, nhất là trong việc quyết định ban hành các cơ chế nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2019 và cả giai đoạn 2016-2020.
Hai là: Triển khai, thực hiện nghiêm túc Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp năm 2015,  các Luật, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật khác. 
Ba là: Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hoà hoạt động, giữ mối liên hệ thường xuyên giữa Thường trực với các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
Bốn là: Thực hiện tốt Quy chế phối hợp với UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ, các ban HĐND huyện và các ngành hữu quan trong hoạt động của HĐND các cấp, phối hợp chuẩn bị, tổ chức tốt và nâng cao các kỳ họp HĐND huyện trong năm 2019.
Năm là: Đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra và đôn đốc thực hiện nghị quyết HĐND. Tăng cường các hoạt động giám sát thường xuyên; xây dựng, tổ chức, hoàn thành tốt kế hoạch và nâng cao chất lượng giám sát năm 2019 góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ KT-XH, quốc phòng, an ninh năm 2019.
Sáu là: Thực hiện tốt công tác tiếp dân, hoạt động tiếp xúc cử tri theo quy định. Phối hợp và tham gia đầy đủ các phiên tiếp dân; đôn đốc các đại biểu thực hiện tốt việc tiếp công dân và tiếp xúc cử tri, nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện. Đảm bảo và duy trì hoạt động của số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân với HĐND, Thường trực HĐND. Tăng cường phối hợp và đôn đốc các cơ quan, đơn vị xem xét giải quyết kiến nghị và đơn thư của công dân.
Bẩy là: Giữ mối liên hệ thường xuyên, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Huyện uỷ đối với Thường trực HĐND. Phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội; với Thường trực, các ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh; với Thường trực Huyện uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQ và các ngành hữu quan của huyện; với thường trực HĐND các xã, thị trấn trong hoạt động của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Tám là: Thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, họp định kỳ của Thường trực, các ban, các tổ đại biểu HĐND huyện, tăng cường giao ban với thường trực HĐND các xã, thị trấn và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo. 
Chín là: Thực hiện tốt công tác điều hoà hoạt động; theo dõi, tổng kết công tác; thi đua khen thưởng và các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương./.
                                                                                             Tuyết Thanh