Skip to main content

Một số kết quả 03 năm thực hiện chương trình hành động số 75-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

Sau 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 75-CTr/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đầu tư và phát triển. Phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm giữ gìn. Phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, tích cực lao động sản xuất để thoát nghèo, các phong tục tập quán lạc hậu từng bước được xóa bỏ, thay vào đó là thực hiện lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh. Môi trường văn hóa được cải thiện, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới...
Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 75, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 72 -CTr/HU về thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đồng thời chỉ đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện. Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho cán bộ chủ chốt của huyện, trong đó có Nghị quyết số 33 -NQ/TW cho 278 đòng chí, tỷ lệ tham gia đạt 97,4; chỉ đạo 100% các chi, đảng ủy cơ sở tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triển và tổ chức thực hiện.
Thường xuyên thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng thôn, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình. Thông qua đó những giá trị văn hóa dân tộc đã được giữ gìn và phát huy, thuần phong mỹ tục được khôi phục và phát triển, các hủ tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ. Quan hệ xóm giềng được thắt chặt, “tối lửa tắt đèn có nhau”, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa mới, làm cho bộ mặt các thôn, bản, phố ngày càng khởi sắc; các tệ nạn xã hội như: rượu chè, cờ bạc, ma túy, bạo lực gia đình… giảm mạnh, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ngày càng lành mạnh, phong phú.
Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã được nhân dân, cơ quan, đơn vị đồng tình hưởng ứng tích cực (năm 2014 toàn huyện có 24.277/28.814 hộ GĐVH, đạt 84,3%; năm 2017 có 25.339/29.333 hộ GĐVH, đạt 86,4%; năm 2014 có 151/182 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, đạt 83%; năm 2017 toàn huyện có 153/176 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 86,9%).
Phong trào xây dựng làng văn hóa, khu phố văn hoá; xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; năm 2014 toàn huyện không có xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đến nay toàn huyện đã có 3 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (Đồng Tâm, An Thượng, Phồn Xương).
Việc thực hiện “Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác” được quan tâm chỉ đạo sát sao. Hàng năm, bình quân toàn huyện có khoảng 700 đám cưới; việc tổ chức đã có tiến bộ, tình trạng phô trương, ăn uống linh đình, mời khách tràn lan, gây lãng phí đã giảm; thời gian tổ chức đám cưới trong một ngày, trong đám cưới không mời thuốc lá, không có trường hợp uống rượu say, gây gổ đánh nhau mất đoàn kết, vi phạm an ninh trật tự của địa phương. Toàn huyện có khoảng 490 đám tang/năm (trong năm 2017 có 60 đám thực hiện hỏa táng, tổng kinh phí UBND huyện hỗ trợ cho các đám tang thực hiện hỏa táng là 180 triệu đồng); 212/212 thôn, bản đều thành lập Ban lễ tang, khi có người qua đời, Ban tang lễ đứng ra cùng tang chủ lo việc tổ chức lễ tang, an táng cho người mất chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm. 
Công tác tuyên truyền phát động nhân dân tham gia rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được tăng cường. Đến nay, toàn huyện có số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên là 35%; 100% số trường học trên địa bàn huyện đảm bảo việc thực hiện giáo dục thể chất; toàn huyện có 145 CLB TDTT ở các loại hình: cầu lông, bóng chuyền hơi, dưỡng sinh, bóng đá... Năm 2017, chỉ đạo 21/21 xã, thị trấn trong huyện tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở; thông qua đó thu hút khoảng 36.500 người; tổ chức 105 giải thể thao. Đại hội TDTT toàn huyện thu hút trên 4.000 người tham gia, tổ chức 13 giải thể thao. Đồng thời tham gia Đại hội TDTT cấp tỉnh đạt kết quả tốt, xếp thứ 4 toàn tỉnh trong Bảng tổng sắp huy chương.
Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch; tăng cường hợp tác giao lưu văn hóa được quan tâm. Toàn huyện có 43 di tích lịch sử được xếp hạng (trong đó có 9 điểm di tích quốc gia đặc biệt, 6 di tích cấp bộ, 28 di tích cấp tỉnh). Trong gần 3 năm qua đã có 10 di tích được quan tâm đầu tư, tu bổ với tổng số kinh phí 5,83 tỷ đồng. Nhìn chung các di tích trên địa bàn huyện được quản lý chặt chẽ, hoạt động đúng quy định của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. 
Công tác củng cố, xây dựng hoàn thiện và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn huyện có có 17/21 xã, thị trấn có nhà văn hóa; có 205/212 thôn, bản, phố có nhà văn hóa; có 20 nhà thi đấu thể thao thuộc các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, thôn, bản, phố. Các nhà văn hóa xã, thị trấn, thôn, bản, phố có khá đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ các hoạt động; 21/21 xã, thị trấn đều có sân chơi thể thao.
Việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu theo Chương trình 75-CTr/TU  của Tỉnh ủy đã đề ra (tính đến thời điểm hiện nay) đạt chỉ tiêu đề ra. Trong đó kết quả thực hiện hằng năm, số gia đình, thôn, khu phố, cơ quan đạt danh hiệu văn hóa tăng lên đáng kể, cụ thể: Năm 2014 toàn huyện có 24.277/28.814 hộ GĐVH, đạt 84,3%; năm 2017 có 25.339/29.333 hộ GĐVH, đạt 86,4% (tăng 2,1% so với năm 2014). Năm 2014 toàn huyện có 151/182 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, đạt 83%; năm 2017 toàn huyện có 153/176 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 86,9% (tăng 3,9% so với năm 2014). Năm 2014 toàn huyện có 147/212 thôn, bản, phố văn hóa, đạt 69,3%; năm 2017 toàn huyện có 168/212 thôn, bản, phố văn hóa đạt 79,2% (tăng 9,9% so với năm 2017).
 Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Chương trình hành động số 75 của Tỉnh ủy còn một số hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội trong việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết, Chương trình chưa thường xuyên và kịp thời, đặc biệt là ở cơ sở. Một số nơi, cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm, các ban, ngành, đoàn thể chưa tích cực trong công tác phối hợp và tổ chức thực hiện. Nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa còn hạn chế, các thiết chế văn hóa còn ở quy mô nhỏ; ngân sách đầu tư hằng năm cho sự nghiệp văn hóa còn ít, chưa đảm bảo thực hiện công tác tuyên truyền, cũng như tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân...
Trong thời gian tới để việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 75 của Tỉnh ủy tiếp tục mang lại những kết quả thiết thực; các cấp ủy cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI), Chương trình hành động số 75-CTr/TU của Tỉnh ủy. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế hiện nay; cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa, ban hành các văn bản phù hợp với điều kiện và thực tiễn của địa phương. Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa. Coi trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý văn hóa đúng thực chất; xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa của huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.../.
 
Nông Tuyển