Skip to main content

Một số hoạt động tiêu biểu hướng về kỷ niệm ngày truyền thống các ban xây dựng đảng, văn phòng cấp ủy

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại có ý nghĩa lịch sử to lớn của cách mạng Việt Nam. 88 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã giành được độc lập, tự do và viết lên những trang sử hào hùng của thời đại, đã khẳng định và minh chứng một chân lý: Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; là lực lượng lãnh đạo, xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn kết với sức mạnh của thời đại để xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam rạng rỡ hôm nay.
Sau ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 14/10/1930 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng họp từ ngày 14/10/1930 đến cuối tháng 10/1930 tại Hương Cảng, Trung Quốc. Hội nghị đã thông qua Luận Cương chính trị, thông qua Điều lệ Đảng. Điều lệ Đảng quy định: “Trung ương chiểu theo các việc mà lập ra các bộ như bộ tổ chức, bộ tuyên truyền, bộ công nhân vận động”. Việc hình thành các bộ đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời đánh dấu sự ra đời của các ngành xây dựng đảng - các cơ quan giúp cho Đảng trong tập hợp và xây dựng lực lượng cách mạng gồm: Ngành Dân vận, Tổ chức, Văn phòng cấp uỷ và sau này thành lập thêm cơ quan Kiểm tra của Đảng 16/10/1948. (Riêng ngành Tuyên giáo được thành lập từ ngày 01/8/1930).
Phát huy truyền thống vẻ vang trong 88 năm xây dựng và trưởng thành của Ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp uỷ và 70 năm Ngành Kiểm tra của Đảng. Các ban xây dựng đảng và Văn phòng Huyện uỷ Yên Thế luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện; chủ động phối kết hợp chặt chẽ với các phòng, ban, cơ quan của huyện, tham mưu tích cực cho Huyện uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác xây dựng đảng của Đảng bộ huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra:
Gắn liền với quá trình trưởng thành của Đảng bộ huyện, hoạt động của Ban Tổ chức Huyện ủy không ngừng phát triển, là một trong những ban đảng có chức năng tham mưu, phục vụ đắc lực sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ. Đội ngũ lãnh đạo và chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy qua các thời kỳ luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tích cực học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, chủ động, sáng tạo, tận tuỵ trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Luôn chủ động, tích cực tham mưu có hiệu quả cho cấp uỷ trong công tác tổ chức, bộ máy cán bộ, xây dựng đảng, chính quyền, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Hàng năm, số tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh chiếm tỷ lệ từ 55-58%. Qua các kỳ đại hội đảng, đoàn thể, bầu cử HĐND các cấp, đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến các xã, thị trấn đã dần được bổ sung, thay thế, được đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn và trên chuẩn cả về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Từ đầu năm 2018 đến nay, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 19 về “Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên” ở Đảng bộ huyện giai đoạn 2016 - 2020; ban hành Đề án số 07 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 59 thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Kế hoạch số 61 về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ…
Tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành 09 nghị quyết bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ, 03 quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ; quyết định tăng cường và luân chuyển 03 cán bộ về công tác tại cơ sở; phối hợp với các cơ quan thẩm định tiêu chuẩn cán bộ được quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển 74 đồng chí; thẩm định hồ sơ, quy trình đề nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ chuẩn y kết nạp 114 đảng viên mới (trong đó: Trưởng thôn: 04, phó thôn: 05), nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ huyện đến nay 4.975 đồng chí. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Huyện uỷ tiếp tục tham mưu có hiệu quả việc giải quyết tốt chế độ chính sách cán bộ như: Nâng lương trước thời hạn, nâng lương thường xuyên và chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức, xét tặng và truy tặng huy hiệu đảng cho 240 lượt đảng viên, theo dõi quản lý hồ sơ dữ liệu đảng viên và làm tốt công tác thi đua khen thưởng... 
Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ và uỷ ban kiểm tra các đảng uỷ cơ sở luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tham mưu giúp cấp uỷ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra theo chuyên đề, kế hoạch, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm... Từ đầu năm đến nay đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng (theo Điều 30) đối với 39 tổ chức đảng và 149 đảng viên. Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ tiến hành giám sát đối với 22 đảng uỷ và 04 đảng viên. Các chi, đảng ủy giám sát đối với 20 tổ chức và 72 đảng viên. Uỷ ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 05 tổ chức đảng và 08 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra đã kết luận 03 tổ chức  và 05 đảng viên vi phạm (trong đó 04 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý); đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 79 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng đối với 67 tổ chức; kiểm tra công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 1.591 đảng viên và 73 lượt tổ chức đảng. Ngoài ra, đã thực hiện việc kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng 01 tổ chức và 02 đảng viên; giám sát 01 tổ chức và 04 đảng viên về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Về thi hành kỷ luật từ đầu năm đến nay, Huyện uỷ, các tổ chức đảng, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ đã xem xét, xử lý kỷ luật 20 đảng viên (trong đó khiển trách 12 đảng viên, cảnh cáo 03 đảng viên, khai trừ 05 đảng viên). 
Công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các thế hệ cán bộ dân vận của huyện luôn thấm nhuần lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền và “Năm dân vận chính quyền 2018” trên địa bàn huyện; chỉ đạo thực hiện Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên"; triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tôn giáo"; ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác dân vận của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội huyện và ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các xã, thị trấn... tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề dân sinh, đẩy mạnh các  phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với xây dựng nông thôn mới được phát huy và hoạt động có hiệu quả, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương. 
Vượt lên mọi khó khăn thử thách, tập thể cán bộ, chuyên viên, nhân viên cơ quan Văn phòng Huyện uỷ luôn thể hiện lòng trung thành, tận tuỵ, đoàn kết và sáng tạo trong công việc; luôn phản ánh đầy đủ, trung thực, khách quan các kết luận, quyết định, ý kiến chỉ đạo của cấp uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ; làm tốt chức năng thu thập thông tin, tổng hợp tình hình, dự thảo các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện nhiệm vụ hành chính quản trị, văn thư - lưu trữ, công nghệ thông tin... qua đó giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ huyện một cách kịp thời và có hiệu quả. Cán bộ, nhân viên Văn phòng Huyện uỷ qua các thời kỳ luôn tận tâm, tận lực, phát huy vai trò, trí tuệ, đáp ứng cao nhất yêu cầu của công việc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ.
Ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được của các ban, cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện uỷ; trong những năm qua, nhiều tập thể liên tục được công nhận là tập thể lao động tiên tiến xuất sắc cấp huyện và cấp tỉnh; nhiều cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, cấp huyện, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan ngành dọc cấp trên khen thưởng.
  Phát huy truyền thống tốt đẹp của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Kiểm tra Đảng, Dân vận và Văn phòng cấp uỷ; năm 2018 và những năm tiếp theo, tập thể cán bộ, chuyên viên, nhân viên các ban xây dựng đảng và Văn phòng Huyện uỷ Yên Thế không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, ra sức rèn luyện, phấn đấu để trở thành những cán bộ thực sự có đạo đức, có kiến thức toàn diện, công tâm khách quan, tận tuỵ, sáng tạo trong công việc; tiếp tục tự đổi mới trong cách nghĩ, sáng tạo trong cách làm, thực hiện nghiêm túc việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.Thường xuyên quan tâm xây dựng và củng cố khối đoàn kết nội bộ, phát dân chủ, chú trọng công tác phối hợp giữa các ban xây dựng đảng của huyện với cấp uỷ cơ sở, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, phục vụ giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, xây dựng Đảng bộ, xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị của huyện trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, xây dựng quê hương Yên Thế anh hùng ngày càng giầu đẹp, văn minh./.
 
Thanh Tuyền