Skip to main content

Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2017

Sáng ngày 25/9/2017, Ban tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn vụ công tác tuyên giáo năm 2017 cho 124 học viên làm công tác tuyên giáo ở các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
Trong thời gian 02 ngày ( từ 25 - 26/9) các học viên được nghiên cứu học tập 05 chuyên đề: Một số vấn đề đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo trong tình hình mới; Kỹ năng công tác tuyên giáo miệng; Công tác khoa giáo của Đảng; Công tác lắm bắt và định hướng dư luận xã hội; Công tác văn hóa văn nghệ và việc đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong giai đoạn hiện nay.
Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ Tuyên giáo về những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Tuyên giáo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần tích cực vào sự phát triển của kinh tế - xã hội của địa phương./.
 
Chu Hoa