Skip to main content

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I năm 2017

Sáng ngày 13/7/20174,  Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Yên Thế phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I năm 2017. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và 103 học viên đến từ các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện.  
Trong thời gian 12 ngày từ ngày 13/7-24/7/2017, các học viên được học và nghiên cứu 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội; Tăng cường quốc phòng an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Tình hình thời sự trong nước và quốc tế.
Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm vững những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người Đảng viên, từ đó mỗi học viên tích cực học tập, rèn luyện phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức Đảng Cộng sản Việt Nam./.
 
Chu Hoa