Skip to main content

Kết quả thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” trên địa bàn huyện Yên Thế

Qua 8 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội”, các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, nâng cao năng lực và trình độ nhận biết, tẩy chay các sản phẩm văn hoá độc hại với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng như: Thông qua hội nghị, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, hội thi, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của huyện và cơ sở, tuyên truyền trực quan... Kết quả từ năm 2015 đến nay, các cơ quan tuyên truyền của huyện đã treo 5.185 băng vượt đường, 210 khẩu hiệu tường, 42.245 cờ các loại, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng được 24.000 lượt, tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động được 85 buổi; làm mới 355 pa nô cỡ lớn, nhỏ, dựng 01 cổng chào điện tử, 710 tranh cổ động, áp phích; tổ chức 356 buổi truyền thông qua hội nghị với nội dung tuyên truyền về thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên truyền đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên Internet, phòng chống các sản phẩm văn hóa độc hại... 
Vào Ngày sách Việt Nam (21/4) hàng năm, Thư viện huyện, thư viện cấp xã, 47 thư viện nhà trường đã quan tâm, lựa chọn các đầu sách, các tác phẩm văn học, các tập thơ để trưng bày, triển lãm, giới thiệu đến các độc giả, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong huyện, qua đó đã thu hút hàng nghìn người tham gia tìm hiểu và nghiên cứu. Bên cạnh đó còn phối hợp với các tác giả xuất bản, phát hành hàng nghìn bản sách về lịch sử, phong tục tập quán, bản sắc Yên Thế tiêu biểu như: Sách Hoàng Hoa Thám 1836-1913 (Tác giả Khổng Đức Thiêm, XB năm 2013), Một vùng Yên Thế (Tác giả: Anh Vũ, Nguyễn Xuân Cần; XB năm 1993), Khởi nghĩa Yên Thế (Tác giả Khổng Đức Thiêm, Nguyễn Xuân Cần; xuất bản năm 1997), các Lễ hội dân gian Yên Thế, Thơ kể chuyện Hoàng Hoa Thám (Tác giả Chu Ngọc Phan), Rừng thiêng Yên Thế (Tác giả Huy Cờ, xuất bản năm 2013)... Nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của địa phương các CLB văn hóa, nghệ thuật đã tổ chức được 450 buổi giao lưu văn hóa, nghệ thuật, qua đó nhiều tác phẩm âm nhạc đã được nhân dân sáng tác và tự biên. Một số nghệ sỹ, tác giả, những người yêu nghệ thuật đã có nhiều tác phẩm, bài hát sáng tác về Yên Thế, tiêu biểu như: Sao anh Lỡ hẹn (Hà Văn Núi), Hùm thiêng Yên Thế (Bùi Hoàng Yến), Bài ca Yên Thế, Âm vang Yên Thế (Thân Minh Quế), Một dáng Cầu vồng (Trần Minh), Yên Thế tình rừng (Tuấn Khương)... Phòng Văn hóa & thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện mở được 10 lớp truyền dạy hát then, hát quan họ, ca trù, hát soong hao; vận động các tổ chức, cá nhân thiết kế 10 sản phẩm đồ lưu niệm tham gia Cuộc thi Thiết kế sản phẩm đồ lưu niệm du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2017; ngoài ra Cửa hàng kinh doanh, sáng tác mỹ thuật Trọng Quý đã sáng tác, vẽ nhiều bức tranh về vùng đất, con người Yên Thế để tham gia các cuộc thi và làm đồ lưu niệm.
Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh, vận động nhân dân loại bỏ dần những hủ tục, tập tục lạc hậu ra khỏi đời sống cộng đồng được quan tâm thực hiện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa” đã đi vào chiều sâu, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo sức mạnh đoàn kết của cộng đồng dân cư, phát huy được tính tích cực, sáng tạo của Nhân dân; nâng cao ý thức tự quản, tự giác trong việc phát huy các giá trị văn hóa. Tính đến cuối năm 2017, toàn huyện có 86,4% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 79,2% thôn, bản, phố văn hóa và 86,9% cơ quan, đơn vị văn hóa. Năm 2018, toàn huyện có 90,8% gia đình đăng ký đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 95,8% thôn, bản, phố và 98,3% cơ quan, đơn vị đăng ký đạt văn hóa. Việc cưới, việc tang, lễ hội được tổ chức đúng truyền thống và quy định của Nhà nước. Việc phòng chống các sản phẩm văn hóa phẩm độc hại, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội được tăng cường.
Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát được đẩy mạnh, từ năm 2015 đến nay, các cơ quan chức năng của huyện đã phối hợp, tiến hành 10 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 71 lượt cơ sở kinh doanh văn hóa phẩm và kinh doanh băng đĩa, hoạt động karaoke, hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật. Qua kiểm tra, đã phát hiện và thu hồi 260 đĩa không tem nhãn, 790 quyển sách in lậu có nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan; xử phạt 72 triệu đồng, đồng thời, tăng cường giáo dục pháp luật giúp người dân nhận thức được định hướng đúng về đường lối văn hóa của Đảng và Nhà nước. Lực lượng Công an huyện, xã đã phối hợp với Đội liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra hành chính hàng trăm đợt, kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc lưu hành, phát tán những ấn phẩm văn hóa độc hại như các loại băng đĩa, sách, báo lậu… Đồng thời, tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh internet, dịch vụ photocopy, karaoke, cửa hàng bán sách, phát hành xuất bản phẩm... góp phần gìn giữ an ninh trật tự, đập tan các âm mưu phản động của các thế lực thù địch, giữ gìn trật tự kỷ cương trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, tạo môi trường văn hóa ngày càng phong phú, lành mạnh.
Với phương châm “lấy tuyên truyền, giáo dục, vận động, phòng ngừa, ngăn chặn là chính”, ngành Giáo dục và Đào tạo của huyện đã thực hiện tốt việc lồng ghép một số nội dung phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội, kiên quyết bài trừ các sản phẩm văn hoá độc hại xâm nhập vào nhà trường. Giáo dục kỹ năng sống vào các môn học cụ thể, gắn công tác giáo dục bài trừ văn hóa phẩm độc hại với tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, về nguồn tìm hiểu truyền thống lịch sử, văn hóa, tốt đẹp của dân tộc. 
Việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh trong nhân dân được quan tâm. Từ năm 2015 đến nay, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đã tổ chức được  52 giải thể thao cấp huyện; 3.235 buổi giao lưu, liên hoan văn nghệ. Năm 2016, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 13/9/2016 về phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao huyện Yên Thế giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030; thực hiện Kế hoạch, đến nay toàn huyện đã xây mới và nâng cấp 4 nhà văn hóa xã, 51 nhà văn hóa thôn, bản, phố, toàn huyện có 205/212 nhà văn hóa thôn, bản, phố; 212/212 thôn bản phố có sân thể thao... Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn đã thành lập trên 200 đội văn nghệ quần chúng ở các thôn, bản, phố thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gắn với tuyên truyền đấu tranh phòng, chống, thông tin xấu, độc trên Internet, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.
Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 16/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sự tác động tích cực, làm chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW, trên địa bàn huyện ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với những hành động, việc làm cụ thể, ý nghĩa thiết thực, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị to lớn về đạo đức trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị thiếu sự gắn kết, đồng bộ; việc phổ biến, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt chưa được chú trọng; công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm chưa được thường xuyên, nhất là ở cơ sở. Sự xâm nhập của văn hóa phẩm độc hại và hiện tượng lai căng, sùng ngoại trong biểu diễn và thưởng thức nghệ thuật tồn tại trong một bộ phận giới trẻ hiện nay, dẫn đến có biểu hiện coi thường thuần phong, mỹ tục và các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Việc quản lý, kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại chưa chặt chẽ và chưa thường xuyên. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng ít được chú trọng phát triển. Việc quản lý, sử dụng nhà văn hoá ở một số thôn, bản, phố chưa thực sự hiệu quả...
Để thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư đạt hiệu quả hơn nữa, Huyện ủy Yên Thế đã đề ra một số giải pháp trong thời gian tới như: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, năng lực nhận biết cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước sự xâm nhập, tác động của các sản phẩm văn hóa độc hại nhằm ngăn chặn tác động xấu đến đời sống xã hội. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tổ chức tốt các phong trào thi đua sáng tác, giới thiệu, tìm hiểu các tác phẩm văn học, nghệ thuật có tính thẩm mỹ và gần gũi với đời sống văn hoá tinh thần của Nhân dân. Tăng cường đầu tư, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa. Nâng cao chất lượng hoạt động của Thư viện huyện, thư viện cấp xã, các trường học và nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ đội, nhóm văn nghệ, thể dục thể thao, đảm bảo có sức hấp dẫn, thu hút thanh, thiếu niên, học sinh tham gia. Quản lý tốt các hoạt động văn hóa, nhất là các loại hình dịch vụ văn hóa, bảo đảm phát triển lành mạnh, đúng quy định. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa của huyện và cơ sở./.
 
Việt Hà