Skip to main content

Kết quả nổi bật sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị tổ chức Hội Cựu chiến binh (CCB) ngày càng phát triển lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Các phong trào của Hội CCB được quan tâm, tạo điều kiện hơn về kinh phí, cơ sở vật chất và điều kiện làm việc; chất lượng sinh hoạt, học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức về chính trị, văn hóa xã hội của CCB được nâng lên rõ rệt. Trình độ của cán bộ Hội từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; Hội CCB và quần chúng nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Cụ thể:
Các cấp ủy đảng đã có nhiều biện pháp tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Nghị quyết 09-NQ/TW  của Bộ Chính trị vào cuộc sống. Chính quyền các cấp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội CCB tổ chức các hoạt động tham gia phát triển KT- XH, bảo đảm ANCT - TTATXH, đồng thời giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước cho CCB. MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể phối họp với Hội CCB từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Cựu Chiến binh gương mẫu” của Hội. Qua bình xét hằng năm số hội viên CCB gương mẫu đạt 87% năm 2002 lên 91% năm 2006; gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa từ 83% năm 2002 lên 90% năm 2006. Đến nay, số gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa chiếm từ 93-95%; 95-96% hội viên đạt gia đình văn hóa gương mẫu. Tổ chức hội đạt trong sạch vững mạnh ngày càng tăng từ 78% năm 2002 lên trên 92% năm 2017, trong đó trong sạch vững mạnh xuất sắc trên 40%. Trong 15 năm qua đã có 67 hội cơ sở và 39 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen, có 84 hội cơ sở được UBND huyện tặng giấy khen, 36 cơ sở và 15 cá nhân được Hội CCB tỉnh tặng bằng khen, Huyện hội được Trung ương hội tặng bằng khen. 
Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở đã xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với Hội CCB, tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để Hội CCB hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh đó, trong 15 năm qua, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện việc phối hợp, tạo điều kiện cho công tác và hoạt động của Hội CCB. Các chương trình phối hợp của các ngành với Hội CCB ngày càng  có hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo CCB tham gia.
Hội CCB từ huyện đến cơ sở đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo công tác CCB trên một số mặt hoạt động, các chủ trương, biện pháp lãnh đạo công tác CCB và việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; vận động cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN với nguyên tắc: Tuân thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đồng thời tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, coi đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Hội viên CCB đương nhiệm nói riêng, hội viên là đảng viên nói chung luôn là lực lượng trực tiếp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và là người tổ chức thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đến nay, hội có 1.315/7.058 hội viên CCB là đảng viên, chiếm 18,63% trong toàn Đảng bộ huyện. Đại hội Đảng bộ cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, có 314 hội viên được bầu vào cấp ủy đảng, trong đó có 124 hội viên CCB được bầu giữ chức vụ bí thư chi bộ; 91 đồng chí là trưởng, thôn, bản, phố; 10 đồng chí giữ chức vụ bí thư đảng ủy; 06 đồng chí là huyện ủy viên; đại biểu HĐND cấp huyện, cơ sở có 165 đồng chí, trong đó 19 đồng chí là chủ tịch HĐND, UBND, 15 đồng chí là chỉ huy trưởng ban CHQS xã, thị trấn; 74 đồng chí giữ chức anh trưởng các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở.
Trong lĩnh vực đời sống xã hội, hội CCB đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức gặp mặt, tặng quà, thăm chiến trường cũ, thăm bảo tàng, di tích lịch sử văn hóa, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT nhân kỳ niệm các ngày lễ lớn... Trong 15 năm qua hội CCB trên địa bàn huyện đã đóng 
góp gần 700 triệu đồng và hành ngàn ngày công lao động tham gia cùng nhân dân xây dựng cứng hóa kênh mương, giải phóng mặt bằng, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài, hoạt động từ thiện nhân đạo.
Công tác tổ chức và đổi mới nội dung phương thức hoạt động thường xuyên được quan tâm. Hằng năm, chú trọng bồi dưỡng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảm bảo đúng Điều lệ Hội, Pháp lệnh CCB; lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, các vấn đề cơ bản lâu dài, cốt lõi; đa dạng hóa hình thức tập hợp hội viên. Các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học... có 16 hội cơ sở, 136 chi hội, tỷ lệ tập hợp đạt 100%, tăng 9% so với năm 2010; tăng 17% so với năm 2002.
Phối hợp tốt với cơ quan quân sự hướng dẫn thành lập được 300 câu lạc bộ cựu quân nhân với 2.450 thành viên. Các câu lạc bộ hoạt động đúng hướng đã góp phần cho cựu quân nhân tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ độ cụ Hồ” hăng hái tham gia thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ KT - XH ở địa phương. Đồng thời, hội CCB có quan hệ tốt với ban liên lạc truyền thống với các thành viên bao gồm của cựu chiến binh, cựu quân nhân.
Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” trên địa bàn huyện còn có những hạn chế như: Việc xây dựng chương trình, nội dung học tập nghị quyết còn hình thức. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCB chưa thường xuyên, do đó chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể một số nơi chưa thực sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động. Công tác lãnh đạo, phổ biến thông tin thời sự, quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước chưa thường xuyên. Hội CCB ở một số cơ sở, một số chi hội thôn, bản, phố chưa làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy đảng về lãnh đạo công tác CCB; chậm đổi mới nội dung, hình thức, hoạt động; nhận thức của một số ít hội viên chưa đầy đủ, vẫn còn CCB thiếu tu dưỡng, rèn luyện, tư tưởng bảo thủ, công thần, nôn nóng; cá biệt còn có CCB vi phạm pháp luật, chưa gương mẫu tham gia các phong trào ở địa phương; công tác giáo dục tư tưởng chưa thường xuyên; phong trào thi đua chưa đồng đều; công tác giáo dục thế hệ trẻ còn hạn chế...
Trong thời gian tới để việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị tiếp tục mang lại những kết quả các cấp ủy đảng, CCB các cấp cần thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước đối với CCB và công tác CCB được nêu trong Nghị quyết 09-NQ/TW và Kết luận số 66-KL/TW, Pháp lệnh cựu chiến binh; Chỉ thị số 02-CT/TU của Tỉnh ủy; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác CCB, phổ biến kịp thời những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước cho Hội CCB. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về chính trị, tư tưởng, tạo điều kiện thuận lợi để hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Vận động CCB tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào xây dựng nông thôn mới, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo bền vững. Chủ động đổi mới nội dung phương thức hoạt động. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; nâng cao chất lượng phong trào giúp nhau giảm nghèo; phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; làm tốt công tác giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.../.
 
Nông Tuyển