Skip to main content

Kết quả hơn 02 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020

Hơn 02 năm qua, Huyện uỷ đã tổ chức triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Trong đó, đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 30 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Hướng dẫn số 01 của UBKT Trung thực hiện một số điều trong quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy định số 102 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 109 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên; Quy định số 46 của BCH TW Quy định giám sát trong Đảng... 
Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng cho 271 đồng chí cán bộ làm công tác kiểm tra chuyên trách, cán bộ chủ chốt đảng ủy các xã, thị trấn, uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở và cấp uỷ viên làm công tác kiểm tra. Đồng thời trong hơn 2 năm Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 16 văn bản để chỉ đạo, lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ huyện (06 kế hoạch, 9 báo cáo, 01 chương trình). Chỉ đạo đảng ủy cơ sở, UBKT đảng ủy cơ sở xây dựng 78 kế hoạch kiểm tra của đảng ủy, 78 kế hoạch kiểm tra của UBKT đảng ủy, 23 chi bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng 69 kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ, các kế hoạch đều được UBKT Huyện ủy thẩm định trước khi ban hành đảm bảo thời gian theo quy định. Việc thực hiện các kế hoạch đã ban hành được cấp ủy và UBKT cấp ủy tập trung thực hiện, 100% các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch đều được hoàn thành, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã xây dựng 1.023 kế hoạch kiểm tra, giám sát. Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đảm bảo tập trung có trọng tâm, trọng điểm.
Sau hơn 02 năm triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ huyện đã đạt được những kết quả nổi bật, Cụ thể: 
 Cấp ủy từ huyện đến cơ sở và các cơ quan tham mưu của Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 1.357 đảng viên và 185 tổ chức đảng. Trong đó: Huyện ủy kiểm tra với 30 tổ chức đảng và 22 đảng viên; các chi, đảng ủy cơ sở kiểm tra 91 tổ chức đảng và 1.335 đảng viên; các Ban xây dựng Đảng kiểm tra 75 tổ chức đảng.
Cấp ủy từ huyện đến cơ sở và các cơ quan tham mưu của Huyện ủy đã tiến hành giám sát đối với 139 tổ chức đảng và 839 đảng viên. Trong đó: Huyện ủy giám sát với 42 tổ chức đảng và 10 đảng viên; các chi, đảng ủy cơ sở giám sát 97 tổ chức đảng và 829 đảng viên; các Ban xây dựng Đảng giám sát với 28 tổ chức đảng.
UBKT các cấp và chi bộ đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm với 25 tổ chức đảng và 45 đảng viên. Trong đó: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành kiểm tra với 02 tổ chức đảng và 05 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra với 37 đảng viên và 23 tổ chức đảng; chi bộ tiến hành kiểm tra với 03 đảng viên. Qua kiểm tra cho thấy có 17 đảng viên và 09 tổ chức đảng vi phạm, phải thi hành kỷ luật với 13 đảng viên và 01 tổ chức, đến nay đã thi hành kỷ luật xong.
UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với 182 tổ chức đảng (UBKT Huyện ủy tiến hành kiểm tra với 41 tổ chức đảng; UBKT đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra với 141 tổ chức đảng). Trong số tổ chức đảng được kiểm tra có 15 Đảng ủy cơ sở; 15 UBKT đảng ủy cơ sở và 152 chi bộ. Qua kiểm tra cho thấy các tổ chức đảng được kiểm tra đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 
UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức đảng cấp dưới với 160 tổ chức đảng cấp dưới (Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tiến hành kiểm tra với 29 tổ chức đảng; Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra với 131 tổ chức đảng). Trong số các tổ chức đảng được kiểm tra có 18 đảng ủy và 142 chi bộ. Các tổ chức đảng được kiểm tra đã thi hành kỷ luật đối với 32 đảng viên, nhìn chung công tác thi hành kỷ luật đã được thực hiện tốt, không có khiếu nại sau khi thi hành kỷ luật.
UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra tài chính đảng (thu chi ngân sách) với 11 đảng ủy cơ sở. Các đảng ủy cơ sở được kiểm tra đã làm tốt công tác quản lý và sử dụng tài chính đảng. UBKT Huyện ủy và cơ sở đã tiến hành kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí với 170 tổ chức đảng và 4481 đảng viên (UBKT Huyện ủy kiểm tra 26 tổ chức đảng, UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 144 tổ chức đảng). Trong số tổ chức đảng được kiểm tra có 11 đảng ủy và 159 chi bộ. Qua kiểm tra cho thấy các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra đã thực hiện tốt các quy định về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.
UBKT Huyện ủy và cơ sở đã tiến hành giám sát với 52 tổ chức đảng và 80 đảng viên. Trong số tổ chức đảng được giám sát có 03 đảng ủy và 49 chi bộ, trong số đảng viên được giám sát có 03 huyện ủy viên, 18 đảng ủy viên 53 chi ủy viên. Qua giám sát cho thấy các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt các nội dung được giám sát, không có trường hợp phải chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm.
UBKT Huyện ủy và cơ sở đã tiếp nhận 56 đơn tố cáo, phản ánh, trong đó có 16 đơn phải phải quyết, 02 đơn chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm, 38 đơn không phải xem xét giải quyết.Trong số 16 đơn phải giải quyết có 08 đơn tố cáo sai; 06 đơn tố cáo đúng và đúng một phần; 02 đơn UBKT Huyện ủy tiến hành chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm; đến nay đã thi hành kỷ luật với 01 đảng viên hình thức cách chức; và 01 đảng viên với hình thức khai trừ.
Cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật với 44 đảng viên và 01 tổ chức đảng. Trong đó: khiển trách 29 đảng viên, cảnh cáo 10 đảng viên, cách chức 03 đảng viên, khai trừ 02 đảng viên; khiển trách 01 tổ chức đảng. Trong đó đảng viên bị thi hành kỷ luật có 01 huyện ủy viên; 06 đảng ủy viên và 11 chi ủy viên. 
Bên cạnh những kết quả đạt được công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ huyện còn một số hạn chế đó là: Nhận thức của một số cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở và đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, chưa thực sự quan tâm đúng mức đến lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; một số đảng ủy cơ sở có biểu hiện “giao khoán” nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cho UBKT đảng ủy. Một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy sợ mất thành tích không ủng hộ UBKT tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trách nhiệm một số UBKT, chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ sở chưa cao, chưa chủ động tham mưu giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính chị và thực tế ở địa phương, đơn vị …
Về nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ huyện từ nay đến hết nhiệm kỳ; các ủy đảng từ huyện đến cơ sở cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Một là: Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát gắn với việc thực Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng UBKT cơ sở và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát.
Hai là: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án số 01-ĐA/TU ngày 14/7/2016 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 14-KH/HU ngày 09/8/2016 của Huyện ủy về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ huyện giai đoạn 2016-2020.
Ba là: Làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
Bốn là: Tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cấp mình; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; duy trì thực hiện quy chế làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm./.
 
Hồng Hà