Skip to main content

Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018

Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là việc làm thường xuyên hằng năm, là công việc quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và đảng viên; đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở; với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy, công tác đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và đảng viên trên địa bàn huyện năm 2018 đã đạt được những kết quả tích cực.
Sau khi Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 04 - HD/BTCTU ngày 09/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và đảng viên; đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn số 07-HD/HU ngày 15/11/2018 về kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý và đảng viên, đánh giá chất lượng tổ chức đảng ở cơ sở năm 2018. Đồng thời đã ra quyết định thành lập 08 tổ công tác để chỉ đạo, thẩm định việc đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2018 do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng. Các tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát hướng dẫn của Ban Thường vụ để chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thực hiện; dự, chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tổ chức đảng, tập thể và cán bộ đảng viên nghiêm túc, đáp ứng được yêu cầu đề ra, đảm bảo về nội dung, phương pháp tiến hành và đúng thời gian theo kế hoạch. Bên cạnh đó, các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018 của đơn vị mình nghiêm túc.
Qua công tác chỉ đạo, thẩm định việc đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2018 cho thấy: Các chi, đảng bộ cơ sở đã thực hiện việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, kết quả học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các chi, đảng bộ cơ sở, người đứng đầu các cấp uỷ đã nhận thức đầy đủ yêu cầu cần thiết và tầm quan trọng của việc phân loại đảng viên, tổ chức đảng; đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018 nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình và có tính chiến đấu cao. Việc phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã dựa trên kết quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân, chất lượng, kết quả hoạt động của chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị... Phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng về tính tổ chức, kỷ luật, sự nỗ lực phấn đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Vì vậy, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được đánh giá năm 2018 đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết quả thực chất hơn. 
Năm 2018, qua phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của Ban Thường vụ Huyện uỷ, kết quả có: 09 chi, đảng bộ cơ sở xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 20,5% (tiêu biểu như Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể, Đảng bộ xã An Thượng, Công an; Chi bộ Trường THPT Yên Thế, Trường Trung cấp Nghề Miền núi Yên Thế,...); 35 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, bằng 71,2%; 04 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành nhiệm vụ, bằng 8,3%. Có 66 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 20,3%; 259 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, bằng 76,6%; 13 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, bằng 3,8%. Có 478 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 12,5%; 3.345 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, bằng 79,1%; 386 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, bằng 9,1%; 21 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, bằng 0,5%. Đảng bộ huyện không có tổ chức đảng xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.
Thông qua kết quả phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018 giúp các cấp ủy đề ra các biện pháp, giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Để công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng nghiêm túc, đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu đề ra. 
Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, đề nghị cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp cần bám sát, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; phải có nhận thức đúng đắn, đầy đủ tầm quan trọng và tác dụng tích cực về tính chiến đấu của Đảng đối với việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp phải giao trách nhiệm, nhiệm vụ chính trị cụ thể cho từng chi bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Khi kiểm điểm, đánh giá, phân loại, cấp uỷ phải căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được phân công để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Từ đó góp phần để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2019 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020./.
 
Đức Thanh