Skip to main content

Kết quả công tác chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Công văn số 586-CV/HU ngày 15/01/2018 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về lãnh đạo đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch về việc tổ chức đại hội MTTQ các cấp huyện Yên Thế nhiệm kỳ 2019-2024; hướng dẫn ủy ban MTTQ các xã, thị trấn thực hiện các bước làm quy trình giới thiệu nhân sự xong trước ngày 30/11/2018, duyệt với Ban Thường trực ủy ban MTTQ huyện xong trước ngày 15/12/2018 (riêng đơn vị làm điểm xong trước ngày 05/12/2018).
 Ngày 10/9/2018, Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức 01 Hội nghị tập huấn và triển khai công tác tổ chức đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024 cho 233 cán bộ MTTQ xã, thị trấn và trưởng ban công tác mặt trận các khu dân cư đạt kết quả tốt; đồng thời hướng dẫn chỉ đạo các thôn bản, tổ dân phố tổ chức hội nghị ban công tác mặt trận, kết quả đến ngày 18/11/2018 có 212/212 khu dân cư đã tổ chức xong hội nghị ban công tác mặt trận, đảm bảo đúng thời gian quy định.
  Để đại hội MTTQ các xã, thị trấn diễn ra đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng, Ủy ban MTTQ huyện đã đề nghị ủy ban MTTQ cơ sở chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nêu bật được vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, đổi mới phương thức hoạt động, những đóng góp cho sự phát triển của huyện. Kết quả ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã tổ chức được 215 hội nghị tuyên truyền, tổ chức 1.695 buổi tuyên truyền trên hệ thống loa, tổ chức 124 buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ… 
Ngày 14/12/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện lựa chọn xã Hương Vĩ tổ chức đại hội điểm cấp xã, tại Đại hội đã bầu ra được Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, 03 Ủy viên Ban Thường trực và 33 Ủy viên Ủy  ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024. Ngay sau Đại hội điểm kết thúc, Ủy ban MTTQ tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức công tác đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã trong toàn huyện. Đến hết ngày 17/01/2019, đã có 21/21 Ủy ban MTTQ xã, thị trấn tổ chức xong đại hội, tại đại hội ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã hiệp thương cử ra 618 ủy viên ủy ban, (trong đó có 185 nữ, 168 người ngoài Đảng, dân tộc thiểu số 132 người, tôn giáo 13 người); người cao tuổi nhất sinh năm 1943, người trẻ tuổi nhất sinh năm 1993; có 20/21 chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, thị trấn tham gia cấp ủy. Đại hội MTTQ cấp xã đã hiệp thương cử ra 168 đại biểu chính thức và 42 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024.
Sau khi chỉ đạo thành công đại hội MTTQ cấp xã, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam huyện. Hiện nay đã và đang triển khai tích cực các nội dung công việc để tổ chức Đại hội MTTQ huyện theo đúng nội dung, chương trình, cụ thể như: Xây dựng Đề án nhân sự Ủy viên Ủy  ban MTTQ huyện gồm 50 người (trong đó Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện gồm 03 người, chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, thị trấn 21 người, trưởng ban tư vấn của Ủy ban MTTQ huyện 02 người, các tổ chức thành viên 11 người, các cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo 12 người); tỷ lệ người ngoài Đảng là 26%, nữ 30%, người dân tộc 20%, người công giáo 4%, đảm bảo theo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội và Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2014-2019; dự trù kinh phí phục vụ Đại hội; thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội…
 Song song với công tác chuẩn bị các bước cho Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phát động đợt thi đua đặc biệt trong hệ thống MTTQ, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân với 03 công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể để lập thành tích chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Cụ thể như: Tu sửa, nâng cấp, làm đẹp tại 03 nghĩa trang liệt sỹ của xã Tam Hiệp, Tam Tiến, thị trấn Cầu Gồ (trong đó thực hiện làm điểm tại nghĩa trang xã Tam Hiệp);  xây dựng mới nghĩa trang liệt sỹ xã Hồng Kỳ; vệ sinh, quét dọn, làm đẹp, trồng hoa, cây cảnh tạo cảnh quan tại 16 nghĩa trang liệt sỹ của 16 xã còn lại; xây dựng 50 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; vận động nhân dân làm 300km đường giao thông nông thôn.
Có thể nói, đại hội MTTQ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới. Do vậy, công tác chuẩn bị cần được chu đáo các khâu từ nội dung, nhân sự, hậu cần… để đại hội thành công tốt đẹp, lựa chọn ra những cán bộ có đầy đủ các tiêu chuẩn góp sức vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.
Trần Vượng