Skip to main content

Kết quả công tác biên soạn tài liệu giảng dạy lịch sử đảng bộ huyện

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống của ngành đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân từ đó nhận thức của cấp ủy, chính quyền về việc biên soạn lịch sử mang lại hiệu quả thiết thực. 
Tháng 10/2004, Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành quyết định về việc kiện toàn Ban biên soạn bài giảng lịch sử Đảng bộ huyện. Ban biên soạn có nhiệm vụ biên soạn tài liệu giảng dạy cho Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện và cho các nhà trường trong huyện. Ban biên soạn do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng ban. Năm 2008, 03 tập tài liệu giảng dạy lịch sử Đảng bộ huyện đã hoàn thành và được đưa vào giảng dạy tại Trung tâm BDCT huyện, Trung tâm GDTX- Dạy nghề, Trường Trung cấp nghề Miên núi Yên Thế, các trường THPT và THCS trên địa bàn huyện. Việc giảng dạy đi vào nền nếp và đạt kết quả tốt.
Năm 2013, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết về việc tái bản, bổ sung cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Thế giai đoạn 1930-1995 và biên tập mới giai đoạn 1996-2015; đến tháng 8/2015, cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện hoàn thành việc in ấn và chính thức được phát hành tới bạn đọc đúng vào dịp Đảng bộ huyện tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. 
Sau khi cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Thế (1930-2015) được phát hành; để giúp cán bộ, đảng viên, đặc biệt là học viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, học sinh các trường THPT, THCS, TH & THCS trên địa bàn huyện hiểu rõ hơn vùng đất, con người và truyền thống của Đảng bộ Yên Thế; đồng thời làm tài liệu tuyên truyền giáo dục truyền thống quê hương cho các thế hệ trẻ địa phương học tập. Từ đó phát huy tốt nội lực truyền thống và các nguồn lực khác để xây dựng quê hương Yên Thế ngày càng giàu đẹp. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện trong công cuộc xây dựng quê hương Yên Thế. Qua đó góp phần khẳng định vai trò lãnh đạo có tính quyết định đối với cách mạng Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng, củng cố lòng tin của cán bộ, nhân dân, thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng. Ngày 09/11/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định số 1186-QĐ/HU về việc thành lập Ban Biên soạn tài liệu giảng dạy Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Thế giai đoạn 1930-2015 tại Trung tâm BDCT huyện, Trường Trung cấp Nghề miền núi Yên Thế, các trường THPT, THCS, TH& THCS trên địa bàn huyện gồm 12 đồng chí do đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy làm Tổ trưởng, thành viên là các đồng chí công tác tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy, phó giám đốc Trung tâm BDCT huyện, phó trưởng phòng GDĐT huyện, giáo viên lịch sử một số trưởng THCS và THPT trên địa bàn huyện. 
Trên cơ sở quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Biên biên soạn xây dựng kế hoạch biên soạn tài liệu giảng dạy lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1995-2015; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các viên Ban biên soạn, trong đó Ban Biên soạn được chia thành 3 tổ, mỗi tổ có tổ trưởng và các thành viên để thực hiện việc biên soạn cho phù hợp với các đối tượng học tập. Sau thời gian biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung  thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, tháng 12/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiến hành các thủ tục, xin cấp phép và ký kết hợp đồng in ấn với xưởng in Báo Bắc Giang. Tháng 4/2018, cuốn tài liệu giảng dạy Lịch sử Đảng bộ huyện hoàn thành việc in ấn và hoàn thành. Ngày 13/8/2018, được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức phát hành và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy đưa tập bài giảng Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Thế 1930-2015 vào giảng dạy gắn với lớp bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý ngành giáo dục và giáo viên dạy bộ môn GDCD hè năm 2018.
Về bố cục cuốn tài liệu giảng dạy Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Thế 1930-2015 được phát hành gồm lời giới thiệu, 03 phần nội dung chính với 164 trang. Cụ thể: Phần thứ nhất: Dùng cho đối tượng học tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Phần thứ hai: Dùng cho đối tượng học tại các trường THPT, Trường Trung cấp Nghề miền núi Yên Thế. Phần thứ ba: Dành cho đối tượng học tại các trường THCS, TH & THCS trên địa bàn.
Về thời lượng và nội dung giảng dạy: Ở Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện: Tổng thời lượng giảng dạy là 4 tiết/lớp. Đưa vào giảng dạy tại các lớp như: Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng; bồi dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” và một số lớp bồi dưỡng khác. Gồm những nội dung:  Khái quát về vùng đất, con người Yên Thế; Những trang sử tiêu biểu trước khi có Đảng lãnh đạo (phong trào Nông dân Yên Thế); Những thành tựu của nhân dân Yên Thế dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện qua các thời kỳ.
Ở cấp THPT, Trường Trung cấp nghề Miền núi Yên Thế: Tổng thời lượng giảng dạy là 4 tiết, trong đó, lớp 10: 01 tiết/năm học; lớp 11: 01 tiết/năm học; lớp 12: 02 tiết/năm học. Gồm những nội dung: Khái quát về lịch sử vùng đất, con người Yên Thế; Nhân dân Yên Thế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền (1930-1945); Truyền thống cách mạng của nhân dân Yên Thế dưới sự lãnh đạo của Đảng từ 1945 đến 2015.
Ở cấp THCS, TH &THCS (thực hiện từ lớp 6 đến lớp 9):Tổng thời lượng giảng dạy là 06 tiết, trong đó, lớp 6: 01 tiết/năm học, thực hiện ở học kỳ II; lớp 7: 02 tiết/năm học, học kỳ I: 01 tiết; học kỳ II: 01 tiết; lớp 8: 01 tiết/năm học, thực hiện ở học kỳ II; lớp 9: 02 tiết/năm học, thực hiện ở học kỳ II. Gồm những nội dung: Khái quát lịch sử vùng đất, còn người Yên Thế; Truyền thống quê hương Yên Thế; Cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống thực dân Pháp xâm lược (1884-1913); Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Yên Thế vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền.
Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục tăng cường, nâng cao cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và trước những yêu cầu cấp thiết của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới và từ thực trạng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương trong thời gian qua, để tiếp tục thực hiện tốt công tác nghiên cứu, biên soạn và giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương trong thời gian tới, chúng tôi đề xuất một số giải pháp cụ thể sau:
Một là: Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần chú trọng công tác sưu tầm, tập hợp và lưu trữ hệ thống tư liệu lịch sử theo hệ thống phục vụ công tác bổ sung, tái bản tài liệu giảng dạy lịch sử Đảng bộ huyện trong những năm tiếp theo. Tăng cường chỉ đạo công tác nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn lịch sử ở đảng bộ các xã, thị trấn và biên soạn tư liệu truyền thống ở các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. 
Hai là: Phát động việc nghiên cứu, học tập và tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện trong các nhà trường nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, truyền thống Đảng bộ huyện cho thế hệ trẻ. 
Ba là: Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng địa phương một cách đồng bộ và hệ thống. Sử dụng các hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm và điều kiện của địa phương nhằm đưa các kiến thức về lịch sử cách mạng địa phương đến với rộng rãi quần chúng nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, tìm hiểu lịch sử truyền thống của đảng bộ mình trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh trong các ngày lễ, ngày kỷ niệm của địa phương, đơn vị./.
 
Văn Tuyển