Skip to main content

Kết quả 10 thực hiện hiện Nghị quyết số 22 của BCHTW Đảng và 02 thực hiện Nghị quyết số 74 của BTV Tỉnh ủy

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và Nghị quyết số 74-NQ/TU ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh” giai đoạn 2016- 2020. Trong những năm qua, để triển khai thực hiện tốt 02 nghị quyết trên, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện đồng thời tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, đã cụ thể hóa và ban hành trên 40 văn bản để lãnh đạo và tổ chức thực hiện. 
Để khắc phục những hạn chế của mô hình chi bộ sinh hoạt ghép, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn các chi, đảng bộ cơ sở; thành lập mới và giải thể các tổ chức đảng; tách chi bộ dưới đảng bộ cơ sở sinh hoạt ghép... Đến tháng 5 năm 2018, Đảng bộ huyện có 48 tổ chức cơ sở đảng (giảm 14 tổ chức cơ sở đảng so với năm 2008); trong đó có 26 đảng bộ (21 đảng bộ xã, thị trấn; 05 đảng bộ cơ quan, tăng 03 đảng bộ cơ quan so với năm 2008); 22 chi bộ cơ sở (giảm 17 chi bộ so với năm 2008); có 341 chi bộ dưới đảng bộ cơ sở, tăng 68 chi bộ so với năm 2008 (trong đó có 212 chi bộ nông thôn); 100% thôn, bản, phố đã có chi bộ, không còn chi bộ nông thôn sinh hoạt ghép.
Công tác bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào đảng được các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc; hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng chi, đảng bộ cơ sở. Việc kết nạp đảng viên bảo đảm đúng quy trình, thủ tục; số lượng, chất lượng đảng viên mới được kết nạp nâng lên. Từ năm 2008 đến tháng 4 năm 2018, trong toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 1.545 đảng viên (trong đó kết nạp 44 trưởng thôn, bản, phố và 39 phó thôn, bản, phố vào Đảng; số trưởng thôn, bản, phố là đảng viên trên địa bàn huyện hiện nay là 125/212, bằng 58,9%).
Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được đánh giá hằng năm đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết quả thực chất hơn. Kết quả, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017: Tỷ lệ TCCSĐ đạt TSVM là 55,1% (giảm 6,2% so với năm 2008), hoàn thành tốt nhiệm vụ là 28,6% (giảm 8,5% so với năm 2008), hoàn thành nhiệm vụ là 16,3% (tăng 14,7% so với năm 2008), không có TCCSĐ xếp loại yếu kém; tỷ lệ chi bộ dưới đảng bộ cơ sở đạt TSVM là 51,9% (giảm 13,3% so với năm 2008), hoàn thành tốt nhiệm vụ là 46,6% (tăng 19,9% so với năm 2008), hoàn thành nhiệm vụ là 1,5% (giảm 6,6% so với năm 2008). Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 10,6% (tăng 1,4% so với năm 2008), hoàn thành tốt nhiệm vụ là 78,8% (tăng 8,9% so với năm), hoàn thành nhiệm vụ là 9,9% (giảm 9,9% so với năm 2008), không hoàn thành nhiệm vụ là 0,7% (giảm 0,4% so với năm 2008).   
Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo giai đoạn và cụ thể từng năm; quan tâm và khuyến khích cử cán bộ đi học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Từ năm 2008 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy ra quyết định cử 695 lượt cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (trong đó: Sơ cấp lý luận chính trị là 98 đồng chí, trung cấp lý luận chính trị 531 đồng chí, cao cấp lý luận chính trị 66 đồng chí); cử và đồng ý cho 625 cán bộ, công chức tham gia học các lớp Đại học và Thạc sỹ (trong đó: Thạc sỹ là 44 đồng chí; đại học là 581 đồng chí), qua đó chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên. 
Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đưa việc sinh hoạt chi bộ thường kỳ cũng như sinh hoạt chuyên đề theo quý tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; từ 6/2013 đến nay, có 868 lượt các đồng chí Huyện ủy viên, lãnh đạo các ban, cơ quan thuộc Huyện ủy, UBND huyện, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện đi dự, chỉ đạo sinh hoạt chi bộ tại 702 lượt chi bộ dưới đảng bộ cơ sở theo Kế hoạch số 35 và Đề án số 07 của Ban Thường vụ Huyện ủy, qua đó nội dung, nền nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc, chất lượng sinh hoạt được nâng lên cơ bản bảo đảm trình tự theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; việc lựa chọn nội dung sinh hoạt theo chuyên đề ở nhiều chi bộ thôn, bản, phố đã có chọn lọc, một số chuyên đề lựa chọn thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị. 
Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Trong 10 năm qua, các cấp uỷ, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện đã tiến hành kiểm tra đối với 916 lượt tổ chức cơ sở đảng, 4.290 lượt đảng viên; giám sát 615 lượt tổ chức cơ sở đảng, 2.061 lượt đảng viên; kiểm tra 74 tổ chức đảng và 212 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát đã kết luận có 01 tổ chức đảng, 01 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã và 251 đảng viên vi phạm; cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 251 đảng viên (trong đó: Khiển trách: 140; cảnh cáo: 86; khai trừ: 19; cách chức: 6); thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 01 tổ chức đảng và 01 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã. Trong thi hành kỷ luật đã đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình... 
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và 02 năm thực hiện Nghị quyết số 74-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, toàn diện của Ban Thường vụ Huyện uỷ, sự giám sát, điều hành của HĐND, UBND huyện, sự cố gắng nỗ lực của các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ các đoàn thể nhân dân nên những mục tiêu về sắp xếp, củng cố các tổ chức cơ sở đảng, kết nạp đảng viên mới, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, sử dụng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở... đạt kết quả khá tốt; đã xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị ngày càng cao, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; các tổ chức cơ sở đảng được Ban Thường vụ Huyện uỷ quan tâm xây dựng, củng cố trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ được lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều phương pháp phối kết hợp; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức hằng năm được chỉ đạo chặt chẽ và thực chất hơn; công tác kiểm tra giám sát được Ban Thường vụ Huyện uỷ chú trọng cả về số lượng và chất lượng, đã kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn huyện...
Bên cạnh những kết quả đã đạt được; trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Nghị quyết số 74-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm như: Một số cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng cũng như công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên dẫn đến một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự tiền phong gương mẫu, chưa làm tròn trách nhiệm được giao...; còn có cấp ủy xã, thị trấn cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên vào điều kiện cụ thể cấp ủy cấp mình còn chưa sát với tình hình của địa phương, đơn vị. Việc xác định, lựa chọn những việc trọng tâm ở đơn vị để tập trung chỉ đạo giải quyết ở nhiều địa phương chưa sát, chưa đưa ra các giải pháp quyết liệt để triển khai thực hiện, nên kết quả thực hiện còn hạn chế.
Nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, đảng bộ ở một số đơn vị hiệu quả thấp; tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng chưa cao. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề hằng quý chưa đảm bảo theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, chỉ có một số ít chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhưng chưa trở thành nền nếp thường xuyên; một số tổ chức đảng chưa phát huy được vai trò là hạt nhân lãnh đạo, là nơi rèn luyện đội ngũ đảng viên; công tác quản lý đảng viên ở một số cấp ủy, chi bộ chưa chặt chẽ, còn đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ và không đóng đảng phí quá 3 tháng nên phải xoá tên trong danh sách đảng viên...
Trong thời gian tới để thực hiện có kết quả Nghị quyết số 22-NQ/TW và Nghị quyết số 74-NQ/TU các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ đảng viên. Tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 
Hai là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ” và Đề án số 07-ĐA/HU ngày 26/01/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hằng năm, phân công và duy trì nghiêm túc, nền nếp lịch dự và chỉ đạo sinh hoạt chi bộ tại các chi bộ thôn, bản, phố đối với các đồng chí huyện ủy viên, lãnh đạo, các ban, cơ quan khối Huyện ủy, UBND huyện, MTTQ và các đoàn thể huyện.
Ba là, chỉ đạo chặt chẽ việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và nhận xét, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên hằng năm bảo đảm chặt chẽ, đúng thực chất, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm.
Bốn là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, nhất là ở những chi bộ thôn, bản, phố nhiều năm liền chưa kết nạp được đảng viên. Làm tốt công tác phân công nhiệm vụ, quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên; đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng tỷ lệ trưởng, phó thôn, bản là đảng viên; thực hiện tốt chủ trương nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, phố ở các nơi có đủ điều kiện, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên đạt ít nhất 70%. 
Năm là, hằng năm thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ trong quy hoạch. Coi trọng việc lựa chọn, bố trí lãnh đạo, quản lý chủ chốt, nhất là bí thư cấp ủy. Thực hiện tốt công tác quản lý và chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở.
Sáu là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm đã đề ra. Tăng cường phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp khi vi phạm quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.
 
Đức Thanh