Skip to main content

Kết quả 02 năm thực hiện Nqhị quyết 114-NQ/TU và Kế hoạch số 18-KH/HU

Thực hiện Nghị quyết 114 -NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/HU, ngày 23/5/2016 về công tác tư tưởng của Đảng bộ huyện giai đoạn 2016 - 2020. Sau hơn 02 năm triển khai, tổ chức thực hiện, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự quyết tâm cao của cấp uỷ đảng từ huyện đến cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai chức thực hiện nên công tác tư tưởng ở Đảng bộ huyện đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể như sau:  
Một là, công tác quán triệt, phổ biến nội dung của Nghị quyết số 114-NQ/TU, Kế hoạch số 18 -KH/HU của Huyện ủy được các cấp ủy từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo các chi, đảng ủy cơ sở, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân trong huyện. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thường xuyên và được lồng ghép vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm; kịp thời biểu dương những địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại, qua đó rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch khắc phục để thực hiện đạt kết quả tốt. 
Hai là, qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Huyện ủy, đã có trên 95% cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt và trên 90% đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội được phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và cấp ủy cấp trên. Hằng tháng, quý tổ chức tốt các hội nghị thông tin theo quy định; 100% cán bộ chủ chốt cấp xã, lãnh đạo các phòng ban cấp huyện được cập nhật thông tin mới về thời sự, chính trị trong nước và quốc tế; 100% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 100% chi, đảng bộ cơ sở đảng đăng ký nhiệm vụ trọng tâm phải hoàn thành trong từng năm. Định kỳ hàng tháng kịp thời cấp phát tài liệu để phục vụ sinh hoạt Đảng nhật và sinh hoạt đoàn thể. Việc đặt mua và đọc báo Đảng theo Chỉ thị 11-CT/TW được quan tâm chỉ đạo thực hiện; đã có 27.925 tin, bài được đăng tải trên các phương tiện thông tin, trên hệ thống đài truyền thanh huyện và cơ sở, đáp ứng tốt việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Trong hai năm qua đã 57 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức tại Trung tâm BDCT huyện cho 5.347 học viên.
 Ba là, từ khi Nghị quyết và Kế hoạch được ban hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nội dung, nền nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc, chất lượng sinh hoạt ngày càng nâng lên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cử 516 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện đi dự sinh hoạt, chỉ đạo tại các chi bộ thôn, bản, phố; chỉ đạo đưa vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng kiểm điểm, nhận diện 27 nội dung suy thoái theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII). Năm 2017, tỷ lệ chi, đảng bộ cơ sở đạt TSVM 55,1%, HTTNV đạt 28,6%, HTNV đạt 16,3%. 
Bốn là, thực hiện gắn kết  công tác tư tưởng với nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc ở địa phương cơ sở. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với UBND huyện ban hành Quy chế phối hợp triển khai thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn huyện; ban hành Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Yên Thế. Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, nhân dân được quan tâm (đã tổ chức 3 Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với nhân dân tại xã Tam Hiệp nội dung về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, về xây dựng thôn điểm nông thôn mới có 351 người tham dự, có 45 lượt ý kiến phát biểu tại các hội nghị, 9 ý kiến gửi bằng văn bản; 21/21 xã, thị trấn tổ chức 21 hội nghị tiếp xúc đối thoại có trên 1.000 lượt người tham dự, có 258 ý kiến trao đổi tại hội nghị, 178 ý kiến gửi văn bản).
Năm là, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần nhân dân dựa trên nền tảng môi trường xã hội lành mạnh, gia đình hạnh phúc, đời sống nghệ thuật tiến bộ. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Đến nay, 17/21 xã, thị trấn có nhà văn hóa; có 205/212 thôn, bản, phố có nhà văn hóa đạt 96,7%; có 17 nhà thi đấu thể thao thuộc các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, thôn, bản, phố. Các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội truyền thống... được quan tâm tổ chức trên tinh thần vui vẻ, tiết kiệm, an toàn đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, học tập, sinh hoạt văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Chú trọng, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang  về “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Sáu là, công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội được quan tâm làm tốt. Hàng tháng thông qua giao ban Tổ dư luận xã hội, thông tin phản ánh từ các cộng tác viên, các chi, đảng ủy cơ sở báo cáo, Tổ dư luận đã kịp thời tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện về tình hình dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân trên địa bàn huyện để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện. 
Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, song trong hơn hai năm triển khai, thực hiện Nghị quyết 114-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 18-KH/HU của Huyện ủy về công tác tư tưởng của Đảng bộ huyện giai đoạn 2016 - 2020, còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức; ý thức học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của một số cán bộ, đảng viên chưa thật nghiêm túc; việc tổ chức cho đảng viên thảo luận, viết thu hoạch ở một số chi, đảng ủy còn mang tính hình thức. Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ địa phương ở một số xã, thị trấn, trong một số nhà trường thực hiện hiệu quả chưa cao. Công tác thông tin tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ tuyên giáo của một số đơn vị chưa thường xuyên, kịp thời, nhất là việc báo cáo tiến độ trong các đợt triển khai học tập nghị quyết; việc phản ánh tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội nhân dân có lúc chưa kịp thời; Việc đặt mua và đọc báo Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW ở một số đơn vị còn thấp, chưa thường xuyên...
Để thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết 114-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 18-KH/HU của Huyện ủy về công tác tư tưởng của Đảng bộ huyện giai đoạn 2016-2020, trong thời gian tới các cấp ủy đảng cần tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp sau:
Thứ nhất, cần bám sát vào chức năng nhiệm vụ, tích cực, chủ động nâng cao năng lực tham mưu, tính thuyết phục và tính chiến đấu, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt hoạt động của công tác tư tưởng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý, giáo dục, rèn luyện đối với đảng viên. Tăng cường đổi mới hình thức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết các cấp ủy đảng, thông tin chuyên đề…
Thứ hai, cần đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
Thứ ba, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công tác tư tưởng theo hướng chủ động, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ban, ngành trong chỉ đạo, thực hiện công tác tư tưởng.
Thứ tư, cần hướng mạnh về cơ sở, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề tư tưởng bức xúc, nổi cộm ngay từ khi mới phát sinh ở đơn vị cơ sở. Nâng cao hiệu quả thông tin hai chiều, chất lượng công tác giao ban; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở cơ sở.
Thứ năm, cổ vũ động viên phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị; làm tốt việc sơ kết, tổng kết, kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch./. 
 
Tùng Dương