Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Ngày 29 và 30/11/2017, Huyện ủy Yên Thế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. 
Tại điểm cầu huyện Yên Thế, có các đồng chí: Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nông Văn Tâm, PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành đoàn thể thuộc huyện; các cơ quan, đơn vị của Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện; các đồng chí Bí thư, PBT các chi, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy cùng toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể và Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quân sự, công an và Bệnh viện đa khoa huyện cùng 21 điểm cầu các xã, thị trấn trong toàn huyện. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đ/c Huyện ủy viên về dự và chỉ đạo theo phân công của BTV Huyện ủy.
Tại hội nghị các đại biểu được nghe các đồng chí báo cáo viên của Trung ương truyền đạt những nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII với 04 Nghị quyết chính, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.
Theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo TW: Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, cấp ủy các cấp tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau về nhận thức và tổ chức thực hiện, phối hợp với các cơ quan Trung ương để giải quyết nếu thấy cần thiết; kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch gây trở ngại cho quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng…v.v.
Sau hội nghị này, mỗi cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ huyện thực hiện làm bài thu hoạch. Huyện ủy Yên Thế cũng đã thành lập Hội đồng chấm bài thu hoạch, tổ chức chấm và đánh giá kết quả đối với các thành phần tham dự học tập.
Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có ý nghĩa rất quan trọng về nhiều vấn đề lớn và hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách, vừa là nhiệm vụ cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Đây là những vấn đề liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế; những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỉ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả; những vấn đề liên quan đến quyền lợi, tâm tư tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mọi người, mọi gia đình và vấn đề bảo vệ giống nòi, quốc gia, dân tộc. Đây đồng thời cũng là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ ta, được xã hội đặc biệt quan tâm…/.
 
Quang Huy