Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 46, nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Chương trình công tác tháng 12/2018 của Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Yên Thế, trong các ngày 25, 26/12/2018, tại phòng họp BTV Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị BTV Huyện ủy lần thứ 46. Đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có 09/10 đồng chí trong BTV Huyện ủy, cán bộ các ban, cơ quan ở tỉnh theo dõi huyện.
Trên cơ sở Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 09/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 07-HD/HU ngày 15/11/2018 của BTV Huyện ủy hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và đảng viên; đánh giá chất lượng tổ chức đảng ở cơ sở. Tại Hội nghị lần thứ 46, các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn; trên tinh thần xây dựng, nghiêm túc tự phê bình và phê bình cho ý kiến vào báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể BTV Huyện ủy năm 2018. Đồng thời, cá nhân các đồng chí trong BTV Huyện ủy đã tự kiểm điểm, tự nhìn lại mình trên các mặt: Phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; thực hiện chức trách, nhiệm vụ đ¬¬ược giao; thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm... Các đồng chí đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước; làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.
Bên cạnh đó, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo: Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Báo cáo kết quả đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018, Báo cáo kết quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ huyện năm 2018, Kế hoạch lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2019 của BTV Huyện uỷ, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019, Kế hoạch chiến lược phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, Kế hoạch chuẩn bị quà tết, trợ cấp khó khăn cho các đối tượng chính sách, đối tượng hộ nghèo khó khăn và đột xuất, Kế hoạch tổ chức Lễ hội Yên Thế 16/3/2019, Chương trình công tác năm 2019 của BTV Huyện uỷ, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 đăng ký với BTV Tỉnh ủy; công tác tổ chức cán bộ cùng một số nội dung quan trọng khác. 
Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự, chủ trì hội nghị đã kết luận một số nội dung về công tác cán bộ, thông qua dự thảo các báo cáo, kế hoạch đã trình bày tại hội nghị và yêu cầu Văn phòng Huyện ủy, các cơ quan tham mưu hoàn thiện các văn bản trình Hội nghị Huyện ủy lần thứ 19 theo đúng quy định và xin ý kiến Thường trực Huyện ủy trước khi ban hành./.
 
Tuấn Sang