Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 38, nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Chương trình công tác tháng 5/2018 của Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Yên Thế, sáng ngày 25/5/2018, tại phòng họp BTV Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị BTV Huyện ủy lần thứ 38. Đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có 09/10 đồng chí trong BTV Huyện ủy, cán bộ các ban, cơ quan ở tỉnh theo dõi huyện, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.
Hội nghị lần thứ 38 tập trung vào các nội dung: Công tác cán bộ; dự thảo Báo cáo sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 19-KH/HU ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện về tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện, giai đoạn 2016-2020, Báo cáo sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 18-KH/HU ngày 23/5/2016 của BCH Đảng bộ huyện về công tác tư tưởng trong Đảng bộ huyện, giai đoạn 2016-2020, Báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 81-NQ/HU ngày 20/7/2016 của BCH Đảng bộ huyện về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trên địa bàn huyện trong giai đoạn hiện nay, Báo cáo sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 14-KH/HU ngày 23/5/2016 của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ huyện, giai đoạn 2016-2020, Báo cáo sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 17-KH/HU ngày 23/5/2016 của BTV Huyện ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn 2016-2020, Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện, giai đoạn 2015-2020, Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cùng một số nội dung quan trọng khác. 
Các báo cáo trình tại hội nghị là các báo cáo quan trọng, liên quan tới các mặt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể của huyện. Những kết quả được phản ánh trong báo cáo không chỉ để làm rõ hơn vai trò, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trên các mặt công tác của Huyện ủy, BTV Huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, mà còn là những minh chứng cụ thể làm rõ nét hơn cho Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Tại hội nghị, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào Dự thảo Báo cáo sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 19-KH/HU ngày 23/5/2016 của BCH Đảng bộ huyện, Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện, giai đoạn 2015-2020... Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị, chủ trì hội nghị đã kết luận một số nội dung về công tác cán bộ, thông qua dự thảo 02 báo cáo đã trình bày tại hội nghị và yêu cầu các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy tiếp tục nghiên cứu, cho ý kiến vào dự thảo các báo cáo còn lại, gửi về cơ quan tham mưu để hoàn thiện xin ý kiến Thường trực Huyện ủy trước khi ban hành. Đồng thời, các ban, cơ quan tham mưu tiếp thu các ý kiến, kết luận; chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện, giai đoạn 2015-2020, Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trình Hội nghị Huyện ủy./.
 
Tuấn Sang