Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 30, nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Chương trình công tác tháng 12/2017 của Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Yên Thế, sáng ngày 25/12/2017, tại phòng họp BTV Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị BTV Huyện ủy lần thứ 30. Đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có 09/10 đồng chí trong BTV Huyện ủy, cán bộ các ban, cơ quan ở tỉnh theo dõi huyện, đại diện lãnh đạo các ban, cơ quan có liên quan của Huyện ủy, UBND huyện, BTV Đảng ủy xã Tân Hiệp.
Trong thời gian một ngày, hội nghị đã thông qua dự thảo các văn bản gồm: Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Chương trình công tác năm 2018 của BTV Huyện uỷ; Nghị quyết của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018; Báo cáo kết quả đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2017; Báo cáo kết quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ huyện năm 2017; Kế hoạch lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2018 của BTV Huyện uỷ; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2018 cùng một số nội dung quan trọng khác. Các văn bản được trình tại Hội nghị BTV Huyện ủy lần thứ 30 là những văn bản quan trọng; không chỉ đề cập đến việc tổ chức quán triệt, triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) trên địa bàn huyện, mà còn phản ánh, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ trong năm 2017 ở từng lĩnh vực. Đặc biệt là Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm phát triển huyện nhà một cách toàn diện và bền vững; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018.
Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện các ban, cơ quan tham mưu trình bày dự thảo các văn bản; trên tinh thần xây dựng, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm các đại biểu dự hội nghị đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, bổ sung vào dự thảo các văn bản trình tại hội nghị. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí chủ trì hội nghị đã kết luận cho từng nội dung, thông qua các văn bản. Đồng thời, yêu cầu các ban, cơ quan tham mưu tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn bản đã được thông qua, xin ý kiến Thường trực Huyện ủy trước khi ban hành và trình Hội nghị Huyện ủy lần thứ 13 theo quy định.
Hội nghị cũng nhất trí đối với dự thảo: Kế hoạch chuẩn bị quà tết, trợ cấp khó khăn cho các đối tượng chính sách, đối tượng hộ nghèo khó khăn và đột xuất năm 2018, Chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018 có trong chương trình hội nghị; đề nghị các đại biểu xem xét, góp ý, bổ sung vào văn bản gửi lại cơ quan tham mưu, tổng hợp, hoàn thiện văn bản xin ý kiến Thường trực Huyện ủy trước khi ban hành./.
 
Tuấn Sang