Skip to main content

Hội LHPN huyện Yên Thế thực hiện tốt vai trò tham mưu trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Ngay từ những buổi đầu lập nước, khi gặp nạn ngoại bang xâm lược, bà Trưng bà Triệu đã dấy binh khởi nghĩa đánh đuổi quân thù. Thế kỷ 20, qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, lịch sử lại ghi nhận hàng vạn tấm gương phụ nữ, các chị, các mẹ không ngại gian khổ, không tiếc máu xương, sẵn sàng chiến đấu, lao động, hy sinh, cống hiến không chỉ cuộc đời mình mà cả con em cho độc lập tự do của Tổ quốc. Phụ nữ không chỉ chiến đấu anh hùng mà đã lao động cần cù, gian khó để vượt lên cảnh đói nghèo và lạc hậu, góp phần xây dựng đất nước ngày càng to đẹp và đàng hoàng hơn. Đảng, Bác Hồ phong tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ kháng chiến và “Trung hậu, đảm đang, tài năng, anh hùng”. Với truyền thống đó, phụ nữ Việt Nam “giỏi việc nước, đảm việc nhà” tiếp tục vượt qua mọi thành kiến và thử thách, vươn lên đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội, duy trì ảnh hưởng rộng rãi vai trò của mình trên nhiều lĩnh vực như: tham gia quản lý nhà nước; tham gia xóa đói giảm nghèo; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; tham gia phòng chống tệ nạn xã hội; thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân…Để có được những đóng góp to lớn đó, Đảng và nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển về mọi mặt, tham gia cống hiến, đóng góp sức mình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đồng thời khẳng định vai trò của phụ nữ Việt Nam. Xác định vai trò của tổ chức Hội trong việc tham mưu với cấp ủy về công tác phụ nữ. Ngay sau khi Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được ban hành, Ban Thường vụ LHPN huyện tham mưu với Huyện ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đặc biệt tham mưu các chỉ tiêu cụ thể hóa của Nghị quyết; tham mưu tổ chức Hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai Nghị quyết; nội dung các kế hoạch của tỉnh ủy, Huyện ủy và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn huyện nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cấp, ngành về công tác phụ nữ; Tham mưu với Huyện ủy, ban hành Đề án số 02-ĐA/HU, ngày 05/12/2011 về “nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ giai đoạn 2011 -2020”. Đồng thời thường xuyên chủ động, tích cực bám sát vào các chỉ tiêu tham mưu với huyện ủy tổ chức thực hiện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra: Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ nữ được cấp ủy quan tâm, tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo quản lý, tham gia cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp ngày càng được nâng lên: Nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý cấp huyện tăng từ 16 đồng chí năm 2007 lên 21 đồng chí năm 2016; cấp cơ sở có 8/21 cơ sở có nữ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý chiếm tỷ lệ 38% (tăng so với chỉ tiêu cụ thể hóa của Nghị quyết là 0,8%); từ năm 2007 đến nay, có 13 cán bộ lãnh đạo là nữ được học lớp cao cấp lý luận chính trị; có 144 cán bộ nữ trên tổng số 429 cán bộ học lớp trung cấp lý luận chính trị, chiếm tỷ lệ 33,7%; có 51 cán bộ nữ được bồi dưỡng kiến thức về tin học, ngoại ngữ (được cấp chứng chỉ) và nhiều cán bộ nữ được đi dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn ngày khác; có 580 cán bộ nữ được tuyển dụng mới/tổng số 768 cán bộ được tuyển dụng mới, chiếm tỷ lệ 75,5%; công tác kết nạp đảng viên nữ được quan tâm chú trọng, năm 2016 có 95/159 đảng viên  được kết nạp là nữ, chiếm tỷ lệ 60,0%, đưa tổng số đảng viên nữ toàn huyện đến hết tháng 12/2016 là 1.654/4.730 = 35% (tăng so với năm 2007 là 8,1%); cán bộ nữ được quy hoạch vào chức danh cán bộ chủ chốt là 2/24 lượt chiếm tỷ lệ 8,0%; quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025 là 16/62= 25,8%, cấp xã là 117/336= 34,5%; quy hoạch cán bộ nữ lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể  huyện là 87/259 lượt chiếm tỷ lệ 33,6%. Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cho các cấp Hội phụ nữ tham gia trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước: cấp kinh phí cho các cấp Hội hoạt động; thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách của nhà nước cho cán bộ nữ như: Chế độ trợ cấp thai sản, chế độ trợ cấp cho lao động nữ trong các nghề độc hại, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ - trẻ em…đồng thời cụ thể hoá nội dung thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW bằng các cơ chế phù hợp, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới, các mô hình phát triển kinh tế..., quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục đào tạo, dạy nghề, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ - trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc… ngày càng được quan tâm và tạo điều kiện đảm bảo tốt hơn. Trung bình hàng năm, giải quyết cho hơn 1.000 lao động nữ/ tổng số 2.400 lao động được tạo việc làm mới, 85% trở lên phụ nữ có việc làm thường xuyên (2.340 lao động nữ có việc làm tại 03 nhà máy may trên địa bàn huyện); tỷ lệ lao động nữ được đào tạo nghề tăng từ 25,5% năm 2007 lên 47,5% năm 2016 (thời điểm tháng 12/2016); số hộ phụ nữ nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội đạt tỷ lệ 100%; đã giúp đỡ được 3994 hộ phụ nữ thoát nghèo và có 610 hộ thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện (năm 2007 là 26,24% xuống còn 17,5% năm 2016). Đến hết năm 2016, toàn huyện có 100% phụ nữ ở độ tuổi dưới 40 biết chữ và không bị tái mù chữ; công tác chăm sóc sức khỏe của phụ nữ ngày càng được quan tâm, chất lượng được nâng lên, tuổi thọ trung bình của phụ nữ đến năm 2016 là 75 tuổi (tuổi thọ trung bình của cả nam - nữ là 73 tuổi).
Song song với việc tham mưu với Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết. Căn cứ vào Kế hoạch của Huyện ủy, bám sát vào sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở Hội với vai trò, trách nhiệm của tổ chức mình chủ động tích cực tham mưu với cấp ủy cơ sở, tranh thủ sự lãnh chỉ đạo để tổ chức thực hiện góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động; triển khai và tổ chức học Nghị quyết 11 được 21 lớp học có 791/815 cán bộ Hội, chiếm tỷ lệ 97,5%; tổ chức tuyên truyền về nội dung Nghị quyết 11, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, các kế hoạch, chương trình của tỉnh và huyện trên hệ thống loa đài được 1.877 buổi, qua các buổi sinh hoạt chi hội được 844 buổi, có 57.001 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ; tổ chức 244 buổi hái hoa dân chủ với nội dung về Nghị quyết có 3.122 người tham gia tọa đàm. Hàng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện cụ thể hóa bằng các hoạt động cụ thể nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ về bình đẳng giới, triển khai thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc..xây dựng tổ chức Hội vững mạnh: Hội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến phụ nữ, trẻ em như Luật hôn nhân gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống mua bán người…; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ; phong trào “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và xây dựng người phụ nữ Bắc Giang có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu gắn với xây dựng người phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; phong trào thi đua “Yên Thế chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua ở địa phương; Quan tâm chăm lo đến các hoạt động thăm hỏi, tặng quà phụ nữ- trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm tình thương....các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trẻ em; tín chấp cho phụ nữ vay vốn thông qua tổ chức Hội gắn với tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao kiến thức ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập góp phần giảm nghèo bền vững, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ. Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp thu hút hội viên; quan tâm đến các hoạt động tập huấn nghiệp vụ, sinh hoạt điểm nâng cao kiến thức, kỹ năng, điều hành sinh hoạt của cán bộ chi tổ; chọn cử cán bộ Hội tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị; chủ động tạo nguồn, giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp cán bộ Hội, hội viên nông nghiệp...giới thiệu cán bộ Hội tham gia cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp. Hiện có 17/21 chủ tịch Hội tham gia cấp ủy, 75 cán bộ Hội tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân... Toàn huyện có 22 cơ sở hội, 212 chi hội, 1327 mô hình câu lạc bộ và tổ phụ nữ chuyên đề. 100% chi hội, tổ phụ nữ và hội phụ nữ cơ sở có quỹ hội để hoạt động, toàn huyện có 22.593 hội viên, tỷ lệ thu hút đạt 79,3% (tăng 13,72% so với năm 2007). Hàng năm có trên 95% cơ sở hội và chi hội phụ nữ xếp loại vững mạnh, phong trào phụ nữ huyện liên tục được Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang xếp loại vững mạnh và được TW Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen).
Với những kết quả đạt được trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các cấp Hội phụ nữ toàn huyện đã góp một phần vào kết quả chung thực hiện Nghị quyết của toàn huyện./.
 
Hội phụ nữ