Skip to main content

Hội đồng nhân dân huyện giám sát chuyên đề về lĩnh vực quản lý đất đai tại Đông Sơn

áng ngày 9/5/2018, đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Đinh Công Hưng - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc tiếp nhận và giao đất lâm nghiệp do Lâm trường trả về địa phương; công tác quản lý và làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất lâm nghiệp trên địa bàn xã  Đông Sơn giai đoạn 2007-2017.
Xã Đông Sơn có tổng diện tích tự nhiên 2.706,51 ha, trong đó đất sản xuất Lâm nghiệp chiếm tỷ lệ 47,36%. Toàn bộ diện tích Lâm nghiệp hiện xã đang quản lý  đều là đất rừng sản xuất. Trong tổng số đất lâm nghiệp xã Đông Sơn quản lý theo địa giới hành chính thì các hộ gia đình đang quản lý 402,45 ha chiếm 31,40 %; các tổ chức kinh tế đang quản lý 9,56 ha chiếm 0,75%; Các cơ quan, đơn vị nhà nước  quản lý 869,69 ha chiếm 67,85%.
Năm 2010 UBND xã Đông Sơn được nhận bàn giao theo quyết định số 39 của UBND tỉnh ngày 14/4/2010 số diện tích của Lâm trường Đồng Sơn trả về địa phương quản lý và sử dụng là 457,02 ha. Tuy nhiên, đến nay diện tích đất thuộc Lâm trường Đồng Sơn bàn giao về địa phương xã chưa nắm được vị trí đất, loại đất bàn giao, người hiện đang sử dụng đất. Việc bàn giao của Lâm trường Đồng Sơn chỉ bàn giao tổng diện tích không có lô, khoảnh cụ thể, không có sơ đồ vị trí đất nên công tác quản lý diện tích bàn giao về địa phương của Lâm trường gặp khó khăn trong việc cấp GCNQSDĐ ở địa phương.
Kết luận buổi giám sát, đ/c Phó Chủ tịch HĐND huyện đã chỉ rõ tồn tại, hạn chế của xã Đông Sơn trong công tác quản lý đất đai nói chung. Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các ngành đoàn thể vẫn còn lỏng lẻo về công tác quản lý đất đai. Chưa thống kê được diện tích đất lâm nghiệp cần cấp giấy CNQSD đất; Số diện tích đất Cty Lâm trường Đồng Sơn đã trả về địa phương trên văn bản, nhưng thực tế Cty vẫn đang cho thuê mà UBND xã vẫn chưa xác định được; Xã vẫn chưa nắm và thống kê được diện tích đất lâm nghiệp đã chuyển đổi mục đích; Chưa phê duyệt được phương án giao đất lâm nghiệp…
Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã trong thời tới, PCT HĐND huyện đề nghị xã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ các diện tích đất đai, lô đất, khoảnh đất nói chung cũng như các diện tích đất rừng các hộ dân đã làm nhà ở trên diện tích đất rừng và chuyển mục đích sử dụng khác để có biện pháp quản lý hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Xây dựng các phương án giao đất, cho thuê đất, trong đó nêu rõ sự cần thiết, thực trạng, mục đích giao, cho thuê, sử dụng đất… để báo cáo với cấp trên. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến các thôn, bản để công tác quản lý đất đai trên địa bàn đạt hiệu quả cao./.
Chu Hoa