Skip to main content

HĐND tỉnh giám sát tại Yên Thế

Chiều ngày 11/4/2019, đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Hạnh - Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã về giám sát việc chấp hành luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 tại huyện Yên Thế. Làm việc với đoàn ở huyện có các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND cùng lãnh đạo các phòng ban ở huyện.
    Sau hai ngày giám sát tại các cơ sở, kiểm tra hồ sơ và làm việc với Thường trực HĐND, UBND huyện Yên Thế đoàn giám sát khẳng định: Từ khi Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 được ban hành, huyện Yên Thế đã khẩn trương quán triệt, tuyên truyền phổ biến sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân, đồng thời triển khai thực hiện luật một cách có hiệu quả. Thực hiện theo luật mới trong tổ chức, hoạt động của HĐND và UBND đã góp phần nâng cao chất lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn của đại biểu HĐND huyện; số lượng, tính đồng đều về tiêu chuẩn và sự đoàn kết, đồng thuận được tăng cường và đảm bảo hơn, nhiều đồng chí là lãnh đạo chủ chốt ở nhiều ngành, lĩnh vực, thuận lợi cho việc nắm bắt thông tin, triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND, đảm bảo thống nhất trong ý chí và hành động của HĐND tại các kỳ họp và các hoạt động thường xuyên khác.
           Hoạt động của HĐND có nhiều tiến bộ, tăng thực quyền theo quy định của hiến pháp và pháp luật; chủ động nắm sát và kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc ban hành nghị quyết được trú trọng, hoàn thiện từ quy trình, thủ tục đến chất lượng. Quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. Chất lượng, hiệu quả kỳ họp HĐND được nâng lên. Hoạt động giám sát đi vào trọng tâm, trọng điểm và đổi mới phương pháp giám sát theo hướng sâu sát, cụ thể, hiệu quả hơn, tích cực theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND huyện được thực thi đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; kịp thời ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, sát thực tế, hợp lòng dân, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện…..
           UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay kinh tế tăng trưởng cao và liên tục, hầu hết các chỉ tiêu có nhiều chuyển biến tiến bộ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; công nghiệp, TTCN, dịch vụ, ngành nghề nông thôn có bước phát triển; sản xuất nông – lâm nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng hàng hóa; kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường; sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội đạt được nhiều thành tựu; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm; niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền được củng cố; quốc phòng, an ninh ổn định và được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân được nâng cao. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; quyền làm chủ của nhân dân ngày một được phát huy.
          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đoàn giám sát cũng đã chỉ ra một số mặt còn tồn tại hạn chế như: Việc nhận thức, nắm và hiểu các quy định mới còn hạn chế, việc thực hiện luật ở các địa phương chưa đồng đều. Việc tổ chức thực hiện theo luật ở cấp xã còn nhiều lúng túng; trong chuyên môn còn để sai sót, một số nhiệm vụ trong quá trình thực hiện chưa nghiêm túc; hoạt động của HĐND cấp xã chưa bài bản, các hoạt động chưa toàn diện...
          Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh đề nghị huyện Yên Thế cần quan tâm đánh giá sâu hơn về việc tổ chức thực hiện luật để nâng cao chất lượng bộ máy của HĐND, UBND; tiếp tục tăng cường công tác giám sát, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện đúng luật, đồng bộ. Chủ động đánh giá sâu hơn các phiên họp, kỳ họp. Nâng cao hơn nữa các cuộc tiếp xúc cử tri, chất vấn, trả lời chất vấn, kiểm tra, giám sát. UBND huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc luật để triển khai thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả và đặc biệt phải tăng cường hơn công tác quản lý nhà nước đối với cấp xã để nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền ở cơ sở./.
 
Trung Hiếu