Skip to main content

HĐND tỉnh giám sát tại Yên Thế

 Chiều ngày 16/4/2018, đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Hà Văn Bé - Trưởng Ban Văn hóa - xã hội (HĐND) tỉnh làm trưởng đoàn đã về giám sát kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Yên Thế giai đoạn 2015 - 2017. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện.
        Qua giám sát thực tế tại một số xã, cơ quan đơn vị, doanh nghiêp và Ban chỉ đạo huyện cho thấy: Phong trào TDĐKXDĐSVH đã được huyện Yên Thế triển khai đồng bộ, toàn diện và thu được kết quả tốt. Phong trào đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Huyện ủy đã có định hướng lãnh đạo cụ thể đối với phong trào và việc gắn các danh hiệu văn hóa với tiêu chuẩn xét công nhận các danh hiệu chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh. HĐND huyện tiếp tục ban hành các Nghị quyết quan trọng cho các nội dung của phong trào như quy định mức hỗ trợ kinh phí xây mới nhà văn hóa thôn, bản, phố, quy định mức hỗ trợ cho việc thực hiện điện táng, hỏa táng. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, đưa chỉ tiêu đạt danh hiệu văn hóa vào tiêu chí đánh giá thi đua của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn hàng năm. Từ đó đã có tác động tích cực đến nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, tổ chức và cộng đồng, góp phần làm cho kết quả của phong trào ngày càng được nâng lên, chất lượng thực chất hơn.
        BCĐ huyện và cơ sở thường xuyên được củng cố kiện toàn và hoạt động khá đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành và thành viên BCĐ, các cơ quan đơn vị, các địa phương. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã thực sự đi vào lòng dân, được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ. Qua đó góp phần phát triển KT - XH của huyện; nâng cao dân trí, xây dựng con người mới, tạo dựng nền tảng văn hóa tiên tiến, đậm đà bản săc dân tộc.
        Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trưởng Ban Văn hóa - xã hội (HĐND) tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện, đặc biệt là những điểm mới như việc hỗ trợ xây mới nhà văn hóa, hỗ trợ điện táng, hỏa táng, xây dựng các quy ước, hương ước thôn, bản, phố và gắn các tiêu chí văn hóa vào bình xét thi đua... Đồng chí cũng đã chỉ ra một số mặt còn tồn tại hạn chế cần khắc phục; đồng thời đề nghị Yên Thế tiếp tục phát huy những ưu điểm, sớm khắc phục những mặt còn tồn tại hạn chế; Ban chỉ đạo tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng, bổ sung các văn bản chỉ đạo, thực hiện hiệu quả hơn; Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các văn bản của cấp trên; tiếp tục rà soát các tiêu chí để bổ sung cho phù hợp và tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng văn hóa đến từng cơ sở./.
 
Trung Hiếu