Skip to main content

HĐND huyện giám sát tại Hương Vĩ

Sáng 26/9/2018, Đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2015-2020 tại xã Hương Vĩ.
Qua kiểm tra thực tế tại một số mô hình và giám sát tại xã cho thấy, thời gian qua, xã Hương Vĩ đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Trên địa bàn xã đã hình thành các mô hình trang trại trồng Bưởi Diễn; Trại Chăn nuôi lợn nái và lợn thương phẩm; Hợp tác xã nuôi thỏ…  ngày càng nhiều mô hình chăn nuôi quy mô lớn, cho thu nhập cao; nhận thức của các tầng lớp nhân dân có nhiều chuyển biến, thể hiện ở việc biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và lựa chọn cây, con để sản xuất hàng hóa cho phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cao; đời sống của người dân ngày càng được cải thiện...
Tuy nhiên, đoàn giám sát cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực này ở xã Hương Vĩ; trong đó đặc biệt là công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương chưa được quan tâm đúng mức, chưa thực sự tập trung, bài bản và quyết liệt; còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của cấp trên... dẫn tới kết quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa chuyển biến còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương.
Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Hương Vĩ. Đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Đồng chí Trưởng đoàn giám sát đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Hương Vĩ thời gian tới tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo; nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của tập thể và cá nhân, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng; tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện một cách thường xuyên và sâu sát nhằm phát huy ưu điểm, đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế. Rà soát lại tất cả các chương trình và kế hoạch của huyện, xã về các chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Từ đó tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, sớm đưa xã về đích đạt chuẩn Nông thôn mới./.
 
 
Chu Hoa