Skip to main content

HĐND huyện giám sát chuyên đề tại xã Xuân Lương

Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề năm 2018, sáng ngày 17/4/2018, đoàn giám sát HĐND huyện do đồng chí Nông Văn Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm phó đoàn đã về giám sát việc tiếp nhận và giao đất lâm nghiệp do các Công ty, Lâm trường trả về địa phương; công tác quản lý và cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại xã Xuân Lương, giai đoạn 2007  - 2017.
Xã Xuân Lương hiện có trên một nghìn ha đất lâm nghiệp, chiếm trên 42% diện tích đất tự nhiên của xã. Trong thời gian qua địa phương đã luôn nhận thức rõ tầm qua trọng của công tác giao đất và cho thuê đất lâm nghiệp, tiếp nhận đất lâm nghiệp do các công ty, lâm trường trả lại. Từ đó đã tập trung chỉ đạo, xây dựng phương án giao và cho thuê đất. Quan tâm giải quyết các tranh chấp đất lâm nghiệp trên địa bàn.
Tuy nhiên qua giám sát đã cho thấy, trong công tác tiếp nhận và giao đất lâm nghiệp; công tác quản lý và cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại xã Xuân Lương, giai đoạn 2007  -2017 còn nhiều mặt hạn chế như việc cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; việc xây dựng, triển khai các phương án liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp còn chậm; Số liệu kiểm kê diện tích chưa đảm bảo...
Kết luận buổi giám sá,t đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu cấp ủy, chính quyền phải sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. Trong quá trình xây dựng báo cáo phải sát với đề cương hướng dẫn và thực tế tại địa phương; Quan tâm giải quyết có hiệu quả các diện tích đất đã bàn giao về địa phương theo các Quyết định của UBND tỉnh. Đặc biệt cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên vào cuộc để chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề liên quan đến đất đai trên địa bàn./.
 
Trung Hiếu