Skip to main content

Đoàn giám sát HĐND huyện giám sát tại xã Đồng Lạc

Chiều ngày 08/11/2018, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Đinh Công Hưng, PCT HĐND huyện làm trưởng đoàn đã về giám sát tình hình và kết quả việc triển khai thực hiện thu các loại thuế, phí và các khoản thu khác, các loại quỹ  giai đoạn 2016-2018 tại xã Đồng Lạc.
Trong thời gian qua, UBND xã Đồng Lạc đã chỉ đạo các ngành chuyên môn và phối hợp với MTTQ và các ngành, đoàn thể triển khai công tác thu ngân sách trên địa bàn theo dự toán UBND huyện giao và HĐND xã quyết định. Hàng năm các khoản thu hưởng 100% như thu phí, lệ phí; thu từ đất công ích, thu khác ngân sách cơ bản đều đạt và vượt so với dự toán UBND huyện giao. Trên địa bàn xã hiện có 13 hộ kinh doanh vận tải, xã đã triển khai việc thu nộp thuế đến các hộ. Nhưng đến nay, các hộ kinh doanh trên vẫn không thực hiện nên ảnh hưởng đến tỷ lệ thu ngân sách của địa phương.
Qua công tác giám sát, trưởng đoàn giám sát đánh giá: Về tổng thể thu các loại thuế quĩ và lệ phí hàng năm của xã Đồng Lạc đạt và đủ nhưng chưa cân đối. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế tồn tại cần khắc phục đó là: số liệu thống kê, so sánh không đầy đủ; Sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt, MTTQ và các ngành đoàn thể chưa thực sự vào cuộc; Sự vào cuộc của MTTQ và các ngành đoàn thể chưa tích cực; Công tác quản lý nhà nước chưa thực sự tốt; một số loại phí Tài nguyên môi trường và quĩ đất công ích thu còn thấp; Tinh thần thái độ của cán bộ chuyên môn còn hạn chế, nhất là công tác tham mưu giúp việc về công tác chuyên môn của cán bộ thu...
Để thực hiện và quản lý tốt việc thu chi các loại thuế, qũy trên địa bàn xã trong thời gian tới, xã Đồng Lạc cần quan tâm, đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cùng vào cuộc thực hiện công tác thu thuế quĩ; Tích cực phối hợp với các ngành chức năng của huyện, kiểm tra, xử lý hành chính đối với những đối tượng vi phạm, chấn chỉnh lại kỷ cương phép nước; Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cán bộ làm công tác chuyên môn; gắn trách nhiệm của người thực hiện...  Tích cực phối hợp trong công tác tuyên truyền giáo dục và vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt nghĩa vụ giao nộp thuế với nhà nước./.               
 
Chu Hoa