Skip to main content

Đoàn giám sát HĐND huyện giám sát tại Tam Tiến

Sáng ngày 07/11/2018, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Thanh, PCT TT HĐND huyện làm trưởng đoàn đã về giám sát tình hình và kết quả việc triển khai thực hiện thu các loại thuế, phí và các khoản thu khác, các loại quỹ  giai đoạn 2016-2018 tại xã Tam Tiến.
Trong thời gian qua, UBND xã Tam Tiến luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự giám sát của HĐND xã, phối hợp với chi cục thuế, các ngành đoàn thể địa phương. UBND xã đã giao chỉ tiêu thu ngân sách đến từng bộ phận chuyên môn, chỉ tiêu thu các loại quỹ đến từng bản, một số khoản thu đạt khá như năm 2016: Thu từ quỹ đất công ích đạt 137%; Năm 2017: Thu tiền sử dụng đất đạt 157%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 130%... Hằng năm khi xây dựng dự toán các nhiệm vụ chi hoạt động thường xuyên, UBND xã đã bám sát vào chỉ tiêu giao của cấp trên. 
  Tuy nhiên bên cạnh đó các khoản thu trên địa bàn xã Tam Tiến giai đoạn 2016 - 2018 không đạt chỉ tiêu giao, một phần do giao dự toán đầu năm cao như thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 2016 đạt 48,82% dự toán; năm 2017 đạt 70,49% dự toán; thuế thu nhập cá nhân năm 2016 đạt 84,95% dự toán, năm 2017 đạt 34,51% dự toán, lệ phí trước bạ năm 2017 đạt 62,49% dự toán...  phần khác do các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, mang tính thời vụ không ổn định, ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của nhiều hộ dân còn chưa cao, chưa thu được thuế tháng của các phương tiện giao thông vận tải và các xưởng gỗ băm, gỗ bóc, do đó ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động chi thường xuyên của cả hệ thống chính trị xã...
Nguyên nhân là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của xã chưa được quan tâm đúng mức, không thường xuyên; Việc kiểm điểm tiến độ và trách nhiệm của cán bộ chuyên môn chưa sâu sát; Công tác tuyên truyền, giáo dục chưa thực sự hiệu quả; Công tác quản lý nhà nước chưa bảo đảm; Chưa nhìn nhận hết những hạn chế, thiếu sót  trong việc quản lý cán bộ chuyên môn  để đánh giá đúng mức. Hiện tại trên địa bàn xã có 20 xưởng bóc gỗ và 76 xe ô tô vẫn chưa nộp thuế. Dẫn đến nhiều năm gần đây các chỉ tiêu thu không đạt làm ảnh hưởng nguồn chi và sự phát triển của địa phương.
  Phát biểu kết luận tại biểu làm việc, đồng chí trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những cố gắng trong công tác thu, chi và quản lý các loại thuế, quĩ của xã Tam Tiến trong những năm qua, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế tồn tại cần khắc phục. Để  thực hiện và quản lý  tốt việc thu chi các loại thuế, qũy trên địa bàn xã trong thời gian tới, xã Tam Tiến cần quan tâm, đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cùng vào cuộc thực hiện công tác thu thuế quĩ; Tích cực kiểm tra, xử lý hành chính, chấn chỉnh lại kỷ cương phép nước; Tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy – HĐND – UBND đối với cán bộ làm công tác chuyên môn; rà soát nguồn và quản lý nguồn; tiến độ thực hiện, và gắn trách nhiệm  của người thực hiện...  Tích cực phối hợp với đội thuế, các ngành đoàn thể tuyên truyền giáo dục và vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt nghĩa vụ giao nộp thuế với nhà nước./.               
 
Chu Hoa