Skip to main content

Đoàn giám sát Ban Thường vụ Huyện ủy về làm việc tại xã Tiến Thắng

Chiều ngày 15/5/2018, Đoàn Giám sát của BTV Huyện uỷ do đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Uỷ viên Ban Thường vụ - Phó CT TT HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại Đảng bộ xã Tiến Thắng.
Qua hơn 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đảng ủy xã Tiến Thắng đã bám sát vào tình hình thực tiễn ở địa phương và kế hoạch chỉ đạo của cấp trên để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp và mang lại hiệu quả thiết thực. Đã tổ chức hội nghị triển khai đúng kế hoạch với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 92%. 
Trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh chính trị của xã tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo ra sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tốc độ phát triển kinh tế đạt khá; sản xuất nông, lâm nghiệp, công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được quan tâm chỉ đạo; công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản tiếp tục được chú trọng; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục có tốc độ tăng khá; sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá - xã hội được quan tâm phát triển đồng bộ; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tình hình chính trị tiếp tục được giữ vững.
Bên cạnh những kết quả đạt được, sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp ở đảng bộ xã Tiến Thắng còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế đó là: Việc triển khai, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng kết quả chưa cao; chưa quan tâm đúng mức việc tuyên truyền phổ biến nghị quyết đến quần chúng nhân dân; công tác kiểm điểm, nhận xét, đánh giá phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở đảng ở một số chi bộ còn chưa đánh giá đúng thực chất; vai trò lãnh đạo của chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội ở một số thôn còn chưa thể hiện rõ nét; việc nâng tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ trưởng, phó thôn còn thấp; công tác tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ và đảng viên còn hạn chế; còn có chi bộ chưa thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng…
Đoàn giám sát yêu cầu Đảng uỷ xã Tiến Thắng tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu từ nay đến cuối nhiệm kỳ; cùng với các nhiệm vụ và các giải pháp đã đề ra, cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về yêu cầu, nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp từ nay đến hết năm 2020; Tăng cường các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện sâu rộng việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá sơ, tổng kết để rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp./.
 
Chu Hoa